Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-CR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, χυτό ινοπλισμένο, αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, υψηλών αντοχών για χυτεύσεις ακριβείας σε μεγάλα σχετικά πάχη. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη), τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας ≤ 6 mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή δύναμη πρόσφυσης, προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι για χυτεύσεις ακριβείας, για την ορθή προσαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. Κατάλληλο για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, μονολιθική επισκευή γεωμετρίας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού, για πλήρωση διάκενων, φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την μονολιθική αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, σε οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία σκυροδέματος, σε δάπεδα και πλάκες, σε γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα (επισκευές σε στρωτήρες και στοιχείων επιδομής για την προσαρμογή σιδηροτροχιών), κλπ. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, πρώιμων (σε θλίψη: >42 N/mm2 εντός 24 ωρών), αλλά και τελικών (αντοχή 28 ημερών: σε θλίψη: ≥ 95 N/mm2). Το πάχος εφαρμογής του για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ. και για χυτεύσεις ακριβείας, κυμαίνεται μεταξύ 30–100 mm. Μίγμα με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγαλύτερων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 100 mm). Αναμίξτε 3,3–4,2 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Το προϊόν κατόπιν συνεννόησης, δηλαδή κατόπιν ειδικής παραγγελίας και μόνο, ενδεχομένως, είναι δυνατό να παραχθεί σε τύπους, μη τυποποιημένους, σε εκδόσεις που χαρακτηρίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του  έργου που εξετάζεται, π.χ. με ταχύτερο χρόνο ωρίμανσης (Betonfix - CR/ RPD), έκδοση με χρήση ινών μεγαλύτερων σε μήκος (Betonfix - CR/ FL), με ίνες μεταλλικές (Betonfix - CR/ FM), έκδοση με ακόμα υψηλότερη δυνατότητα διόγκωσης (Betonfix - CR / AD), έκδοση για πάχη σχεδιασμού από 10 έως 250 mm (Betonfix - CR/ HC) ή έκδοση κατά την οποία η ανάμιξη της σκόνης γίνεται εξ ολοκλήρου με γαλάκτωμα στη θέση του νερού (Betonfix - CR/ BC). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.