Χωρίς κατηγορία

Disclaimer

 Όλες οι τεχνικές πληροφορίες, όποιες συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO Hellas ABETE, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία της Εταιρείας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμίας μορφής δέσμευση, σχετικά με πιθανά δικαιώματα που ενδέχεται να αξιώσουν τρίτα προς της Εταιρεία πρόσωπα. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών – εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος που επικρατούν στο έργο αναφοράς, σταθμίζοντας πλήρως όλες τις παραμέτρους και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν υφίστανται, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος, είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποζημίωσης του αγοραστή έναντι της εταιρείας ενώ ο αγοραστής δεν έχει αξίωση για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές. Καμία εγγύηση δε μπορεί να δοθεί σχετικά με την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δε μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας, στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών των φυλλαδίων της, σε κείμενα γραπτών υποδείξεων, κατευθύνσεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών από αυτήν.

 Η SINTECNO Hellas ABETE διατηρεί αυθαίρετα το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των Προϊόντων της. Ομοίως και οι Εταιρείες –Οίκοι– που αυτή αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, διατηρούν εξίσου αυθαίρετα το δικαίωμα να τροποποιήσουν τις ιδιότητες των Προϊόντων που έχουν επιλεγεί από την SINTECNO Hellas ABETE, με σκοπό να συμπληρώσουν την γκάμα των υλικών της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των Προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Φύλλου Ιδιοτήτων και Χαρακτηριστικών Προϊόντος (PDS), καθώς και του Φύλλου Ιδιοτήτων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS). Σε όλες τις συναλλαγές με τρίτους, έμμεσες ή άμεσες, ισχύουν οι Γενικοί Όροι περί Πώλησης, Εμπορίας και Διάθεσης εμπορευμάτων, καθώς και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας.