Χωρίς κατηγορία

Γενικοί όροι πώλησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ:

Τόπος παράδοσης των Προϊόντων θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία και οι αποθήκες στην έδρα της SINTECNO Hellas ABETE, που βρίσκονται επί της οδού Αναξαγόρα, αριθμ. (4), στο Κορωπί Αττικής (θέση “Τζήμα” /ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου).

Η παράδοση των Προϊόντων δύναται επίσης να πραγματοποιηθεί σε Πρακτορείο Μεταφορών εντός Αθηνών, μετά από σχετική υπόδειξη και ορισμό του Ενδιαφερόμενου – Αγοραστή. Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος ζητήσει την αποστολή των Εμπορευμάτων (Προϊόντα) σε άλλη τοποθεσία πλην των αναφερομένων ανωτέρω, ο τρόπος μεταφοράς θα γίνεται με φροντίδα επιμέλεια και μέριμνα του Πελάτη – Ενδιαφερόμενου, τον οποίο μάλιστα βαρύνουν τα έξοδα αποστολής και/ή παραλαβής.

Μετά την παράδοση των Προϊόντων στο πρακτορείο μεταφοράς της υπόδειξης του Ενδιαφερόμενου, από την πλευρά μας, η όλη ευθύνη της διαδικασίας αποστολής και παραλαβής μεταβαίνει πλέον στον ίδιο τον Αγοραστή.

Τα προϊόντα παραδίδονται στον Ενδιαφερόμενο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή σε πρακτορείο της υπόδειξής του βάσει των ανωτέρω, κατόπιν αποστολής έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης – ζήτησης του Ενδιαφερόμενου προς την Εταιρεία, εγγράφως, ως προς τον όγκο των ζητούμενων προϊόντων και τις συσκευασίες διάθεσης, που ενδιαφέρουν τον Αγοραστή.

Βραχύχρονη καθυστέρηση παράδοσης των Προϊόντων, κυρίως λόγω υπαιτιότητας τρίτων, όπως για παράδειγμα θεμάτων που άπτονται σε Πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις ή καθυστερήσεις τροφοδοσίας και μεταφορών, φυσικές καταστροφές, κλπ., δεν αποτελεί αίτιο ακύρωσης της όποιας παραγγελίας και ζήτησης υλικών που έχει κοινοποιηθεί στην SINTECNO Hellas ABETE από τον Ενδιαφερόμενο.

Ως τιμές Προϊόντων ορίζονται οι Τιμές του ισχύοντος Τιμοκαταλόγου της SINTECNO Hellas ABETE, πλέον ΦΠΑ και όποιου πρόσθετου εξόδου διασφάλισης Προϊόντων και μεταφοράς. Κατά καιρούς, η SINTECNO Hellas ABETE διατηρεί αυθαίρετα το δικαίωμα να τροποποιήσει την γκάμα και τις ιδιότητες των δομικών της υλικών, καθώς και τις Τιμές των εμπορεύσιμων για αυτήν Προϊόντων.

Η πώληση των Προϊόντων γίνεται με καταβολή του τιμήματος τοις μετρητοίς, εκτός εάν μετά από σχετική συμφωνία ή πάγια συνεργασία των δύο πλευρών, δηλαδή μεταξύ της Εταιρείας και του εν λόγω Πελάτη,  έχει ορισθεί πίστωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο βέβαια θα είναι ευανάγνωστο και θα αναγράφεται ειδικώς, στο Τιμολόγιο Έκδοσης που θα ακολουθεί την προώθηση και πώληση αγαθών, καταβάλλοντας όμως εγκαίρως προς την Εταιρεία στην περίπτωση αυτή, το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί.

Η SINTECNO Hellas ABETE διατηρεί τον τίτλο των Προϊόντων της που έχουν ήδη παραδοθεί, μέχρι την ολοσχερή και πλήρη εξόφληση όλων των οφειλών που αφορούν την επιχειρηματική σχέση της με τον Αγοραστή.

Αθέτηση όποιας συμφωνίας από πλευράς του Ενδιαφερομένου, δίνει το δικαίωμα στην SINTECNO Hellas ABETE να προσβάλει την συνεργασία και να διεκδικήσει το τίμημα καθώς και τυχόν διαφυγόντα κέρδη, με κάθε έννομο τρόπο ή μέσο, ακόμα και μέσω της νομικής οδού, προσφεύγοντας στα αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση όποιας διαφοράς ή διχογνωμίας.