Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

BETONFIX-AL

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6 & EN 1504-3 / Class R4 Έτοιμο προς χρήση, χυτό αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, 1-συστατικού, υψηλών αντοχών. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Έτοιμο προϊόν με, μέγιστη κοκκομετρία αδρανούς 2.0mm. Χαρακτηρίζεται από εξαίρετη πρόσφυση στο υπόστρωμα, καθώς και υψηλή αντοχή σε θειικά, προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι, για την ορθή προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων, την στερέωση, αγκύρωση και πάκτωση των στοιχείων στήριξής τους (αγκυρόβιδες, τζινέτια κλπ.) κατά την προσαρμογή τους στις θέσεις εφαρμογής. Κατάλληλο, για αγκυρώσεις πάσης φύσεως (ακόμα και μεγάλου μήκους αγκυρίων σε βράχο, αρκεί το διάτρημα να είναι υπό κλίση), για πακτώσεις και χυτεύσεις ακριβείας, για δομικές επισκευές φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, για διαμορφώσεις εφεδράνων γεφυρών κ.α. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: > 71 N/mm2). Με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 2–5 mm & 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 100 mm). Αναμίξτε 3,75–4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINTOCRETE-H

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6 & EN 1504-3 / Class R4 Έτοιμο προς χρήση κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, που αποτελείται από μίγμα τσιμέντου με πολυμερή και ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή, ενισχυμένο πρόσθετα με συνθετικές ίνες πολυ-ακρυλικής βάσης. Μετά την ανάμιξη του με νερό, παράγεται χυτού τύπου μίγμα, ρεοπλαστικού κονιάματος (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, υψηλών αντοχών, με κανονικό χρόνο πήξης ιδανικό για χυτεύσεις ακριβείας, κατάλληλο για πακτώσεις – αγκυρώσεις, όπως και για δομικές επισκευές, για αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος κλπ. Προϊόν/  Επισκευή και Δομική Αποκατάσταση στοιχείων  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3, Αρχή (3) (Αποκατάσταση σκυροδέματος), Μέθοδος (3.2), Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) και Αρχή (7) (Διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας), Μέθοδος (7.1) & (7.2). Κονίαμα υψηλής συνάφειας με τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι, για την προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος,  για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων, την στερέωση, αγκύρωση και πάκτωση των στοιχείων στήριξής τους (αγκυρόβιδες, τζινέτια κλπ.) κατά την προσαρμογή τους στις θέσεις εφαρμογής. Προϊόν/ Πάκτωση και Αγκύρωση ράβδων σιδηροπλισμού και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Κατάλληλο, για αγκυρώσεις πάσης φύσεως (ακόμα και μεγάλου μήκους αγκυρίων σε βράχο, αρκεί το διάτρημα να είναι υπό κλίση), για πακτώσεις και χυτεύσεις ακριβείας, για δομικές επισκευές φωλεών, εσοχών και κοιλοτήτων, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, για διαμορφώσεις εφεδράνων γεφυρών κ.α. Το πάχος εφαρμογής του για πακτώσεις ακριβείας κυμαίνεται μεταξύ 10–80 mm και για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ., μεταξύ 10–50 mm. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 2–5 mm & 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 50 mm). Αναμίξτε 3,0–4,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 534.1.48α  

SINTOCRETE FC

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο υλικό επίστρωσης δαπέδων, για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη, μαρμάρων παρκέ και ,καθώς και δημιουργία κλίσεων. Αντικαθιστά το άοπλο σκυρόδεμα και το ελαφρομπετόν. Για πάχος έως 10 mm / στρώση. κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές επιφάνειες. Με παρατεταμένη εργασιμότητα και αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση, για στρώσεις 2-30 mm. Χρησιμοποιείται για εξομάλυνση και επιπέδωση ανώμαλων δαπέδων, με γρήγορη πήξη και εξαιρετική εργασιμότητα κυρίως για εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα οικιακών αποθηκών, υπογείων.. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδούς βάσης υλικό επίστρωσης δαπέδων για εσωτερική χρήση τύπου CT-C35-F10-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813 ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6  

SINTOCRETE SL

Το SINTOCRETE-SL είναι ένα έτοιμο προς χρήση, προ-συσκευασμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα, τροποποιημένο με πολυμερή, το οποίο περιέχει επίσης στη σύνθεσή του χαλαζιακά αδρανή υψηλής ποιότητας. Μετά την ανάμιξη της σκόνης με νερό, παράγεται μίγμα με εξαίρετη εργασιμότητα, εύκολο στην εφαρμογή. Κονίαμα αυτό-επιπεδούμενο ως προς τη συμπεριφορά, ταχείας ωρίμανσης και σκλήρυνσης, με δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχη 2– 10 mm, που εφαρμόζεται για εξομάλυνση και ισοστάθμιση επιφανειών. Στρώση εξομάλυνσης και διευθέτησης ανισοσταθμίας επιφανειών δαπέδων σκυροδέματος, γαρμπιλομπετόν, τσιμεντοκονιών κλπ., σχεδιασμένο κυρίως για εσωτερική χρήση.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ

Το προϊόν σαν επίστρωση τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγοριοποιείται ως CT-C30-F7-A1fl-S1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Προϊόν έτοιμο προς χρήση, με ευκολία εφαρμογής.
  • Μίγμα με εξαίρετη εργασιμότητα μετά την ανάμιξη της σκόνης με νερό.
  • Διάστρωση χειρονακτικά ή με εξοπλισμό υποβοήθησης (αντλία εφαρμογής).
  • Προϊόν με αντιστάθμιση συρρίκνωσης/ Ιδιαίτερα ανθεκτικό, τελικό αποτέλεσμα.
  • Τηρώντας τις αναλογίες ανάμιξης, δεν παρατηρούνται φαινόμενα απόμιξης του υλικού ή διαχωρισμός.
  • Υψηλή δύναμη πρόσφυσης, εξαίρετες μηχανικές αντοχές. Αποδίδει σκληρή και πυκνόπορη
επιφάνεια με αισθητικό τελείωμα μετά την ωρίμανση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Δυνατότητα εφαρμογής σε σκυρόδεμα, γαρμπιλομπετόν, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά δάπεδα, σε κεραμικά πλακίδια (με προϋπόθεση ότι είναι ικανοποιητικής αντοχής), σε υφιστάμενες επιστρώσεις τσιμεντοειδούς βάσης και άλλα ακόμα υποστρώματα.
  • Μετά την εφαρμογή, αποτελεί υπόστρωμα για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, τεχνητών ή φυσικών λίθων, ξύλινων δαπέδων π.χ. παρκέτων στοιχείων επικολλητής ξυλείας, μοκέτας ή ελαστικών ταπήτων από EPDM, PVC, Linoleum ή PE, ενδεικτικά, βαφές ρητινικών δαπέδων κ.α.
  • Συμβατό, κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.
  • Δύναται να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα υπογείων, παταριών, αποθηκών και εσωτερικών, βοηθητικών χώρων κατοικιών κ.α.
   

BETONFIX-MONOLITE C

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 / EN 1504-7 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, υψηλών αντοχών, χυτό αυτο-επιπεδούμενο γεω-πολυμερές κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Μίγμα με κανονικό χρόνο πήξης, για χυτεύσεις ακριβείας, σε δομικές και μη δομικές επισκευές σκυροδέματος και ταυτόχρονη προστασία αποκαλυμμένων στοιχείων χαλύβδινου οπλισμού. Οικολογικό προϊόν, ιδιαίτερης σύνθεσης, τροποποιημένο με ανόργανης βάσης, φυσικά, ορυκτά πολυμερή, που εμπεριέχει ποιοτικά επιλεγμένα ορυκτά αδρανή (με διαβάθμιση κοκκομετρίας 0,1–0,5 mm). Χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα χύτευσης, την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετα αναβαθμισμένη δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα, την εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, καθώς επίσης και από την υψηλή του αντοχή σε θειικά και την εξαίρετη αντοχή του μακρόχρονα, ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα επιθετικού περιβάλλοντος (π.χ. έκθεση σε παγολυτικά άλατα, όξινη βροχή και εφαρμογές συνθηκών λιμενικών έργων κλπ.). Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και στους επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν φυσικής σύνθεσης, δραστικά περιορισμένης εκπομπής πτητικών (VOCs), σε σχέση πάντοτε με τα κλασικά κονιάματα επισκευής, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων και πολυμερή οργανικής βάσης. Χρησιμοποιείται για χυτεύσεις ακριβείας, χυτό σε καλούπι, για την προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, την άκαμπτη πλήρωση αρμών με πάχος μεγαλύτερο από ≥40mm που δεν παρουσιάζουν κινητικότητα, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. Κατάλληλο για δομικές αλλά και μη δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, ταυτόχρονα για προστασία στοιχείων εκτεθειμένων οπλισμών (προϊόν με δυνατότητα επαναφοράς των χαλύβων σε παθητική φάση), για επισκευή γεωμετρίας και εξομάλυνση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (σε δοκούς, υποστυλώματα, πλάκες σκυροδέματος, προβόλους, γέφυρες, οδογέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών, φυσικών ιδιοτήτων και υψηλών αντοχών, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 40–100 mm, σε μία στρώση, μονομιάς. Αναμίξτε 3,75–4,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι (τύπος προϊόντος που διατίθεται μόνο κατόπιν παραγγελίας). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-CR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, χυτό ινοπλισμένο, αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, υψηλών αντοχών για χυτεύσεις ακριβείας σε μεγάλα σχετικά πάχη. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη), τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας ≤ 6 mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή δύναμη πρόσφυσης, προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι για χυτεύσεις ακριβείας, για την ορθή προσαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. Κατάλληλο για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, μονολιθική επισκευή γεωμετρίας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού, για πλήρωση διάκενων, φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την μονολιθική αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, σε οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία σκυροδέματος, σε δάπεδα και πλάκες, σε γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα (επισκευές σε στρωτήρες και στοιχείων επιδομής για την προσαρμογή σιδηροτροχιών), κλπ. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, πρώιμων (σε θλίψη: >42 N/mm2 εντός 24 ωρών), αλλά και τελικών (αντοχή 28 ημερών: σε θλίψη: ≥ 95 N/mm2). Το πάχος εφαρμογής του για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ. και για χυτεύσεις ακριβείας, κυμαίνεται μεταξύ 30–100 mm. Μίγμα με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγαλύτερων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 100 mm). Αναμίξτε 3,3–4,2 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Το προϊόν κατόπιν συνεννόησης, δηλαδή κατόπιν ειδικής παραγγελίας και μόνο, ενδεχομένως, είναι δυνατό να παραχθεί σε τύπους, μη τυποποιημένους, σε εκδόσεις που χαρακτηρίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του  έργου που εξετάζεται, π.χ. με ταχύτερο χρόνο ωρίμανσης (Betonfix - CR/ RPD), έκδοση με χρήση ινών μεγαλύτερων σε μήκος (Betonfix - CR/ FL), με ίνες μεταλλικές (Betonfix - CR/ FM), έκδοση με ακόμα υψηλότερη δυνατότητα διόγκωσης (Betonfix - CR / AD), έκδοση για πάχη σχεδιασμού από 10 έως 250 mm (Betonfix - CR/ HC) ή έκδοση κατά την οποία η ανάμιξη της σκόνης γίνεται εξ ολοκλήρου με γαλάκτωμα στη θέση του νερού (Betonfix - CR/ BC). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.