Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

STABILBET

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Με αυτό επιτυγχάνεται ο επιθυμητός βαθμός διάστασης όγκου, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα τα φαινόμενα συρρίκνωσης, αποφεύγοντας έτσι την μετάπτωση του όγκου των κονιαμάτων ή του σκυροδέματος. Προστίθεται στο ξηρό μίγμα  των κονιαμάτων και/ή του σκυροδέματος πριν την προσθήκη του νερού. Το προϊόν δεν περιέχει χλωριόντα ή παραπροϊόντα μετάλλων, οπότε δεν προσβάλει σιδηροπλισμούς και τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή και χρησιμοποιείται για την εφαρμογή. Χρησιμοποιείται με σκοπό να περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, στη φάση συστολής ξήρανσης. Αποτέλεσμα με τη χρήση, αισθητή αναβάθμιση των μηχανικών αντοχών και της ποιότητας των κονιαμάτων/ του σκυροδέματος. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας. Προστίθεται σε τσιμέντο τύπου Portland ή με τσιμέντο ποζολανικό εν γένει και σχηματίζει μετά την ανάμιξή του με μικρή σχετικά ποσότητα νερού, μίγματα ιδανικά για εργασίες ενεμάτωσης, χωρίς συρρικνώσεις και φαινόμενα διαχωρισμού. Πρόσμικτο ιδανικό για την παραγωγή ενέσιμων μιγμάτων τσιμέντου με σταθερότητα όγκου, σε εργασίες ομογενοποίησης λιθοδομών (για τσιμεντενέσεις ανωδομών και θεμελιώσεων) και άλλες εφαρμογές. Σαν πρόσμικτο σκυροδέματος συστήνεται η χρήση του στο παρασκευαστήριο και μόνο. Χρησιμοποιείται σε σκυροδέματα για κατακόρυφες και/ή αναρτημένες εφαρμογές, για διαρθρωτικές επεμβάσεις αποκατάστασης στα πλαίσια ενίσχυσης,  ενισχυμένες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, ενισχυμένα τμήματα εδραίωσης θολωτών τμημάτων κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.