Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINBITUM

Ασφαλτικής βάσης, υδατοδιαλυτό παχύρευστο γαλάκτωμα (πολτός) χωρίς διαλύτες, που χρησιμοποιείται για την εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος και πορωδών υποστρωμάτων -ακόμα και νοτισμένων ελαφρώς - πριν την επίχωση. Κατάλληλο για προστασία και εξασφάλιση κατασκευών και στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων και θεμελιώσεων, οριζόντιων και κατακόρυφων υπογείων επιφανειών σκυροδέματος γενικότερα. Επίσης, για την προστασία καναλιών απορροής όμβριων υδάτων και υδρορροών. Κατάλληλο επίσης για την προσαρμογή και επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε χώρους υπόγειων εξαίρετη πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα.