Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

PC TUNNELINJECT 2K 6822 [ S M F types ] B’ component

Λεπτόρρευστα, ενέσιμα προϊόντα, με βάση την πολυουρεθανική ρητίνη (MDI), 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες Για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σταθεροποίησης και σφράγισης, εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρούν με όποια παρουσία νερού, χωρίς όμως να εκτελούν ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Συστήματα κατάλληλα για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων (ακόμα και υπό έντονης πίεσης), που ενδείκνυνται δηλαδή και για την εισπίεσή τους σε ξηρές ρωγμές. Η σειρά των προϊόντων αυτών αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εφαρμογής σε ορυχεία, οδικές σήραγγες και κατασκευές έργων υποδομής (συγκοινωνιακά έργα) από οπλ. σκυρόδεμα, συνδέσεις στοιχείων προκατασκευών, όπως και σε κτηριακά, υπόγειες κατασκευές, σε φράγματα, κανάλια, γενικότερα. Εφαρμόζονται μοναχά με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους). Αναλόγως του ζητούμενου χρόνου δράσης, η ρητίνη PC Tunnelinject 2K 6822 διατίθεται σε (3) εκδόσεις: για αργή (τύπος S), μέση (τύπος M) ή ταχεία αντίδραση (τύπος F), έτσι ώστε να αποκρίνονται σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση εφαρμογής ακόμα και αυτών με ιδιαιτερότητες. Αναλογία ανάμιξης των 2-συστατικών κάθε συστήματος, 1:1 κατ’ όγκο, χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.

PC TUNNELINJECT 2K 6822 [ S M F types ] A’ component

Λεπτόρρευστα, ενέσιμα προϊόντα, με βάση την πολυουρεθανική ρητίνη (MDI), 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες Για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σταθεροποίησης και σφράγισης, εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρούν με όποια παρουσία νερού, χωρίς όμως να εκτελούν ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Συστήματα κατάλληλα για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων (ακόμα και υπό έντονης πίεσης), που ενδείκνυνται δηλαδή και για την εισπίεσή τους σε ξηρές ρωγμές. Η σειρά των προϊόντων αυτών αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εφαρμογής σε ορυχεία, οδικές σήραγγες και κατασκευές έργων υποδομής (συγκοινωνιακά έργα) από οπλ. σκυρόδεμα, συνδέσεις στοιχείων προκατασκευών, όπως και σε κτηριακά, υπόγειες κατασκευές, σε φράγματα, κανάλια, γενικότερα. Εφαρμόζονται μοναχά με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους). Αναλόγως του ζητούμενου χρόνου δράσης, η ρητίνη PC Tunnelinject 2K 6822 διατίθεται σε (3) εκδόσεις: για αργή (τύπος S), μέση (τύπος M) ή ταχεία αντίδραση (τύπος F), έτσι ώστε να αποκρίνονται σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση εφαρμογής ακόμα και αυτών με ιδιαιτερότητες. Αναλογία ανάμιξης των 2-συστατικών κάθε συστήματος, 1:1 κατ’ όγκο, χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.

PC LEAKINJECT UNI 6816 EVL Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC Leakinject UNI 6816 EVL). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της λεπτόρρευστης, ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης PC Leakinject UNI 6816 EVL για επιταχυνόμενη (και κατά κάποιον τρόπο, ρυθμιζόμενη) διαδικασία στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 0,923 kg/ lt.

PC LEAKINJECT FLEX 6870 Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC Leakinject Flex 6870). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της λεπτόρρευστης, ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης PC Leakinject Flex 6870 για επιταχυνόμενη (και κατά κάποιον τρόπο, ρυθμιζόμενη) διαδικασία στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 0,923 kg/ lt.

PC LEAKINJECT FLEX 6870

Εύκαμπτη, λεπτόρρευστη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων (βάσης MDI), 1-συστατικού για αντιμετώπιση και σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρά παρουσίας νερού, δημιουργώντας αφρό μέσης διόγκωσης (ελεύθερη διόγκωση: 800%), επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση με υψηλό βαθμό ευκαμψίας. Προϊόν χωρίς συρρικνώσεις μετά την ωρίμανση. Εξαίρετη πρόσφυση σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, οπτόπλινθοι, κλπ. Σύστημα κλειστής κυψέλης από πλευράς δομής, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση αρμών και ρωγμών ακόμα και αν χαρακτηρίζονται δυναμικές/ ενεργές, στις οποίες αναμένονται δηλαδή μετακινήσεις (λόγω του βαθμού ευκαμψίας της σφράγισης), σε δάπεδα και τοιχία κατασκευών σκυροδέματος, κανάλια ροής και απορροής, κανάλια αποχέτευσης κλπ. Κατάλληλη λοιπόν για τη σφράγιση μικρο-ρηγματώσεων, εσωτερικών διάκενων και αρμών με παρουσία υδάτων με ταυτόχρονη εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού επιταχυντή PC Leakinject Flex 6870 Catalyst. Ομοίως, τύπος συμβατός με μεμβράνες PVC, PVC-P και TPO/ FPO. Χημικά ανθεκτική σε νερό, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, σε αλκάλια, μικρο-οργανισμούς, βακτηρίδια, κλπ. Τύπος πιστοποιημένος για επαφή με πόσιμο νερό. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.

PC LEAKINJECT 2K FLEX 6811 LV Α+Β components

Πάρα πολύ λεπτόρρευστη, εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων (βάσης MDI), 2-συστατικών για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρά με όποια παρουσία νερού, εκτελώντας ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Σύστημα κατάλληλο για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων, που ενδείκνυται δηλαδή και για την εισπίεσή του ακόμα και σε ξηρές ρωγμές. Το σύστημα δεν απαιτεί υποχρεωτικά, την παρουσία νερού για να αντιδράσει, δεν διογκώνεται ούτε παρουσιάζει συρρίκνωση μετά την αντίδραση. Δεν προκαλεί διάβρωση στους οπλισμούς της κατασκευής. Σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση αρμών και ρωγμών σε σημεία συναρμογής δαπέδων και τοιχίων κατασκευών σκυροδέματος, σε κανάλια ροής και απορροής, κλπ. Εφαρμόζεται με αντλία 1-συστατικού, όπως επίσης και με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους), χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ο χρόνος αντίδρασης της ρητίνης μπορεί να είναι από (6) ώρες μέχρι και (5) ημέρες. Δύναται χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό, αποτελώντας ουσιαστικά φάση επέμβασης σε εφαρμογές που έχουν αντιμετωπιστεί με PC Leakinject UNI 6816 E. Αναλογία ανάμιξης συστατικών 1:1 κατ’ όγκο. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN. Μίγμα συμβατό από πλευράς εφαρμογής του, μέσω του συστήματος εξασφάλισης κατασκευαστικών αρμών PC INJECTRA Quick-Fit.  

PC INJECTRA QuickFit

Σετ τοποθέτησης όδευσης/ ειδικής διαδρομής πριν την σκυροδέτηση, για εξασφάλιση στεγανοποίησης πιθανών κατασκευαστικών αρμών Αποτρέποντας έτσι τη διείσδυση/ εισροή υδάτων από το κρίσιμο σημείο (γραμμικά), σε σκυροδετήσεις με αναπτύγματα διαφορετικών φάσεων στα στάδια εξέλιξης. Πρόκειται για σωληνωτό μέρος, με κυψελωτή διαμόρφωση πορώδους δομής, αποτελούμενο 100% από πολυαιθυλένιο, εσωτερικής διαμέτρου Ø6 mm κι εξωτερικής Ø11 mm, στέλεχος προστατευμένο από υδρόφοβη επικάλυψη. Σετ σχεδιασμένο για την μετέπειτα εισπίεση μέσω αυτού ειδικών, υδρόφιλων, εύκαμπτων–ελαστικών, ενεμάτων πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης, ακόμα και άκαμπτων συστημάτων εποξειδικών ρητινών κατόπιν ειδικών συνθηκών ή περιστάσεων, από σημεία πρόσβασης (εισαγωγή ενέματος/ απαγωγή αέρα). Δυνατότητα συστήματος ενεμάτωσης/ παροχέτευσης ενέματος: 70 lt/ h/ m (ανάλογα πάντοτε και με την πυκνότητα του ενέσιμου προϊόντος που εφαρμόζεται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος). Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 2 bar (20 m, ύψος στοιχείων σκυροδέματος και στήλης νερού). To Σετ περιλαμβάνει 50 m διάτρητο σωληνωτό μέρος συστήματος PC INJECTRA Hose, 5 m σωληνωτό ακροφύσιο εισπίεσης PC INJECTRA Pressure Hose, 12 γωνιακά τεμάχια σύνδεσης PC INJECTRA Connectors και 200 τεμάχια αγκίστρων στερέωσης PC INJECTRA Fixing Hooks.

PC 509 Ζ ACRYL Initiator

Ενεργοποιητής Ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με καθαρό νερό αποτελώντας το 2ο διάλυμα του συστήματος. Ουσιαστικά αποτελεί ρυθμιστή στη διαδικασία της φάσης αντίδρασης.

PC 509 Ζ ACRYL Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC 509 Z Acryl αποτελώντας το 1ο διάλυμα του συστήματος). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης του λεπτόρρευστου, ενέσιμου ενέματος ρητίνης ακρυλικού/ μεθακρυλικού μονομερούς, για έλεγχο διαδικασίας στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 1,11 kg/ lt.

PC 509 Z ACRYL

Ενέσιμη, Ακρυλική Ρητίνη τελικής μορφής Ελαστικού ζελ
ΣΗΜΑΝΣΗ – Πιστοπ. Νο 0749–CPD–BC2-565-1895-0004-001 /EN 1504–5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το PC 509 Z Acryl είναι μία ενέσιμη ακρυλική ρητίνη τεσσάρων (4)-συστατικών σε μορφή ζελ, που χρησιμοποιείται για σφράγιση ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων, εσωτερικών διάκενων και διαστολικών αρμών. Ουσιαστικά τα συστατικά του συστήματος είναι (3) μιας και το (4) είναι νερό. Αποτελεί χαμηλού ιξώδους ζελ, βάσης μεθακρυλικής ρητίνης (MAR), με υψηλή δυνατότητα αντίδρασης. Δεν περιέχει ακρυλ-αμίδιο, μεθακρυλ-αμίδιο, φορμαλδεϋδη ή διαλύτες. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Αντιδρά σχηματίζοντας μόνιμα ελαστικό και χημικά ανθεκτικό ζελ, μακρόχρονης διάρκειας με δυνατότητα ελεύθερης διόγκωσης στο νερό • Διεισδύει σε βάθος ακόμα και σε πολύ λεπτές ρηγματώσεις και τριχοειδή • Σύστημα με καλή χημική αντοχή σε νερό, ασθενή οξέα και αλκαλικές ενώσεις, γράσα, φυτικά λάδια και ορυκτέλαια, πετρέλαιο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες • Εξαίρετη πρόσφυση σε ορυκτά δομικά υλικά και πορώδη υποστρώματα όπως το σκυρόδεμα, το τσιμέντο, οι οπτόπλινθοι (τούβλα), τα μέταλλα, ορισμένα πλαστικά και λοιπά υποστρώματα • Η ταχύτητα της αντίδρασης τοποθετείται σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα έως ορισμένα λεπτά • Η ρητίνη PC 509 Z Acryl, είναι δε μη τοξική : LD50 >5000 mg/kg (στοματική κοιλότητα, ποντίκι κλπ.) – Δεν αποτελεί εύφλεκτο προϊόν και δεν περιέχει τοξικούς διαλύτες.