Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

FASTSET L

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Προστιθέμενος, επιταχύνει  τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών.   Παράλληλα, αποτελεί υγρό επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και βράχων, επενδύσεις σηράγγων και θολωτών τμημάτων, καθώς και ενισχύσεις κτηριακών κατασκευών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

STABILBET

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Με αυτό επιτυγχάνεται ο επιθυμητός βαθμός διάστασης όγκου, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα τα φαινόμενα συρρίκνωσης, αποφεύγοντας έτσι την μετάπτωση του όγκου των κονιαμάτων ή του σκυροδέματος. Προστίθεται στο ξηρό μίγμα  των κονιαμάτων και/ή του σκυροδέματος πριν την προσθήκη του νερού. Το προϊόν δεν περιέχει χλωριόντα ή παραπροϊόντα μετάλλων, οπότε δεν προσβάλει σιδηροπλισμούς και τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή και χρησιμοποιείται για την εφαρμογή. Χρησιμοποιείται με σκοπό να περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, στη φάση συστολής ξήρανσης. Αποτέλεσμα με τη χρήση, αισθητή αναβάθμιση των μηχανικών αντοχών και της ποιότητας των κονιαμάτων/ του σκυροδέματος. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας. Προστίθεται σε τσιμέντο τύπου Portland ή με τσιμέντο ποζολανικό εν γένει και σχηματίζει μετά την ανάμιξή του με μικρή σχετικά ποσότητα νερού, μίγματα ιδανικά για εργασίες ενεμάτωσης, χωρίς συρρικνώσεις και φαινόμενα διαχωρισμού. Πρόσμικτο ιδανικό για την παραγωγή ενέσιμων μιγμάτων τσιμέντου με σταθερότητα όγκου, σε εργασίες ομογενοποίησης λιθοδομών (για τσιμεντενέσεις ανωδομών και θεμελιώσεων) και άλλες εφαρμογές. Σαν πρόσμικτο σκυροδέματος συστήνεται η χρήση του στο παρασκευαστήριο και μόνο. Χρησιμοποιείται σε σκυροδέματα για κατακόρυφες και/ή αναρτημένες εφαρμογές, για διαρθρωτικές επεμβάσεις αποκατάστασης στα πλαίσια ενίσχυσης,  ενισχυμένες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, ενισχυμένα τμήματα εδραίωσης θολωτών τμημάτων κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINWELD

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων - Πολυμερές γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε έτοιμα συστήματα ή συμβατικά κονιάματα, επιχρίσματα – σοβάδες κλπ. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως π.χ. το Tamoseal και το Sintoseal, δημιουργώντας έτσι συστήματα κονιαμάτων δύο συστατικών, με αυξημένο μέρος πολυμερούς, δίνοντάς τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετα αυξημένο βαθμό ευκαμψίας. Γενικά χρησιμοποιείται σε κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολο-διαστολών, καθώς επίσης ιδανικό για αρμολογήματα εμφανών όψεων λιθοδομών και τοιχοποιίας γενικότερα, διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του στοιχείου. Ανθεκτικό έναντι έκθεσης σε UV. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Αυτούσιο το προϊόν λειτουργεί και ως στρώση προεπάλειψης/ αστάρι, πριν την εφαρμογή του συστήματος υγρομόνωσης δωμάτων  Isoplast 116 W, για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του πάνω σε προϋπάρχουσες στρώσεις συστημάτων ακρυλικής βάσης, αλουμινο-χρωμάτων, ασφαλτικών γαλακτωμάτων, ή ασφαλτοπάνων με τελική επένδυση αλουμινο-φυλλου ή ψηφίδας. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.59

KIMITECH- ELASTOFIX

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων – Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, ενός συστατικού Ελαστικοποιητής κονιαμάτων – Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο στο τσιμέντο ή σε κονιάματα στρώσεων επιχρισμάτων και σε αρμολογήματα όψεων, καθώς επίσης και σε προϊόντα της KIMIA για να προσδώσει στο μίγμα αναβάθμιση ορισμένων χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αναμιγμάτων, όπως για παράδειγμα, αυξημένη δύναμη πρόσφυσης, μεγαλύτερο βαθμό ευκαμψίας και βέλτιστη αντίδραση σε συστολο-διαστολές, πιο πυκνόπορη επιφάνεια σαφώς, με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας, άρα αποτέλεσμα μειωμένης υδατο-περατότητας, αυξάνοντας συνάμα την αντίσταση στον παγετό και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως την αντοχή σε ρύπους, χημικά και ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Προϊόν μη τοξικό, κατάλληλο και για εφαρμογές εσωτερικών χώρων, με ανεπάρκεια αερισμού του χώρου. Χρησιμοποιείται αντί για το νερό κατά την ανάμειξη του τσιμέντου ή των αναπτυγμάτων των στρώσεων των επιχρισμάτων, των κονιαμάτων αρμολόγησης όψεων, καθώς και σε σειρές προϊόντων της KIMIA (Betonfix, Limepor και Tectoria). Αντικαθιστά μέρος του νερού ανάμιξης σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως το Betonfix-300, αλλά και σε κονιάματα επισκευής. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.

KIMITECH-B2

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, ελαστικοποιητής στο τσιμέντο ή σε κονιάματα στρώσεων κλασικών επιχρισμάτων και αρμολογήματα όψεων, καθώς και μίγματα που εμπεριέχουν συστατικά γύψου, προκειμένου να προσδώσει στο μίγμα εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης, ακόμη και σε αναπτύγματα στρώσεων μικρού σχετικά πάχους (π.χ. πάχη των 10–15mm), πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, υδατοστεγάνωση και αντίσταση σε αλκάλια και άλατα. Χρησιμοποιείται κυρίως για αρμολογήματα και επιχρίσματα – σοβάδες, στην κατασκευή και διαμόρφωση δαπέδων και στρώσεις εξομάλυνσης που αναμένεται να λειτουργήσουν ως υπόστρωμα βινυλικών δαπέδων (σε πλακίδια ή τάπητες) και τη δημιουργία στρώσεων φινιρίσματος λεπτού πάχους επί ασφαλτικών στρώσεων, κλπ.

KIMITECH-BC

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο για τα περισσότερα τσιμεντοειδή κονιάματα της σειράς Betonfix της ΚΙΜΙΑ. Σε αυτά δύναται να αντικαταστήσει το μέρος του νερού, δημιουργώντας έτσι συστήματα κονιαμάτων, δύο συστατικών. Ταυτόχρονα επιφέρει αναβάθμιση ορισμένων χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αναμιγμάτων, όπως για παράδειγμα, αυξημένη δύναμη πρόσφυσης, μεγαλύτερος βαθμός ευκαμψίας και βέλτιστη αντίδραση σε συστολο-διαστολές, πιο πυκνόπορη επιφάνεια σαφώς, με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας, αυξάνοντας συνάμα την αντίσταση στον παγετό και τις δράσεις περιβαλλοντικών ρύπων και χημικής προσβολής. Προστιθέμενο στα κονιάματα της σειράς Betonfix, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στρώσεων επισκευής και αποκατάστασης δομικών μελών στοιχείων σκυροδέματος (άοπλου και οπλισμένου), πληρώσεις χανδρωμάτων, κλπ. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.

SINETOL S (υγρό)

Αντικατάσταση ασβέστη Ειδικά πρόσμικτα, βελτιωτικά / Πλαστικοποιητές που αντικαθιστούν τον ασβέστη. Δυνατότητα δραστικής μείωσης ή πλήρους αντικατάστασης του υδρόφιλου ασβέστη σε λασπώματα, επιχρίσματα και σοβάδες προσφέροντας ταυτόχρονα, πρόσθετο βαθμό υδατο-στεγανότητας και βελτιωμένες φυσικές ιδιότητες στα νωπά μίγματα των κονιαμάτων εφαρμογής. Το Sinetol S, δηλαδή το πρόσμικτο σε υγρή μορφή, αποτελεί ιδανική λύση για κτισίματα, λασπώματα και παρασκευή αντλήσιμων μιγμάτων με ρεοπλαστική συμπεριφορά. Αποθήκευση: Sinetol S (υγρό): Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINTOPLAST

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών SBR / Styrene-Butadiene-Rubber σε μορφή γαλακτώματος (Latex). Αποτελεί πρόσμικτο υψηλών επιδόσεων, που επιφέρει πολλαπλές βελτιώσεις σε στρώσεις γαρμπιλοδεμάτων, κονιοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων – σοβάδων. Ποιοτικός ελαστικοποιητής κονιαμάτων που προσδίδει ευκαμψία, πιο πυκνόπορη επιφάνεια με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας οπότε ως αποτέλεσμα, πρόσθετος βαθμός στεγανότητας, βελτίωση της αντοχής σε τριβές και στις επιφανειακές καταπονήσεις. Χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας ενισχύει σημαντικά και αυξάνει τη δύναμη πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται συνήθως στο νερό ανάμιξης. Ως συνδετικό μέσο (για συγκόλληση), αποτελεί μέρος στρώσης ασταρώματος (αριάνι), πριν την άμεση ακολουθία κύριας στρώσης εξομάλυνσης στρώσεων δαπέδων (π.χ. τσιμεντοκονίες, γαρμπιλομπετόν κλπ.). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.58