Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-200

ΣΗΜΑΝΣΗ  / EN 1504-6

 

Περιγραφή:

1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ενέσιμο, λεπτόκοκκο, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα (μέγιστη κοκκομετρία 0.2mm), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης για την πλήρωση δομικών αρμών, με υψηλή αντοχή, ελεύθερο από χλωριόντα, διαβρωτικά στοιχεία και λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων, που στην αντίθετη, περίπτωση θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τον εξοπλισμό/ μηχάνημα εφαρμογής. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών, με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη), ιδανικό για συμπαγή υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, βράχο κλπ. Ως προς την πρόσφυση, παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια και υψηλή ιδιότητα συγκόλλησης σε σκυρόδεμα, πέτρα και στον χάλυβα. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο τσιμεντένεμα σε στοιχεία σκυροδέματος, για πλήρωση άκαμπτων αρμών προκατασκευασμένων στοιχείων/ δομικών μελών, για αποκατάσταση ρηγματώσεων, ως ένεμα εγκιβωτισμού ελκυστήρων και υλικό έγχυσης σε προστατευτικά κελύφη συγκράτησης καλωδίων προέντασης, για πακτώσεις και προσαρμογή αγκυρίων και μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα, τοιχοποιίες από οπτόπλινθους ή φυσική πέτρα/ βράχο, σε τουβλοδομές και λιθοδομές αντίστοιχα, ως κονίαμα ομογενοποίησης και δομικής αποκατάστασης εσωτερικών διάκενων. Με την προσθήκη κοκκομετρικά διαβαθμισμένων αδρανών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τσιμεντοειδούς βάσης κονιοδεμάτων, σκυροδεμάτων κλπ., προσδίδοντας ογκομετρική σταθερότητα, εξαιρετική μηχανική αντοχή και υψηλή αντίσταση έναντι έκθεσης σε θειικά. Προϊόν ευέλικτο, με δυνατότητα εφαρμογής του ως ενέσιμο ή σε περίπτωση απαιτήσεων ρηχού πάχους, με χύτευση σε καλούπι. Κατάλληλο επίσης για σταθεροποίηση εδαφών και ενίσχυση θεμελιώσεων με συρματόσχοινα και προεντεταμένες ράβδους. Αναμίξτε 5,4–6,4 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg. Διατίθεται σε γκρι.

Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση: ~1,6 kg/lt όγκου πλήρωσης.

Συσκευασίες: Σάκοι 20 kg / Παλέτα 1200 kg

Κωδικός Τιμαριθμικής ΑΤΟΕ 534.1.49