Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINBITUM RUBBER

Ασφαλτικής βάσης, υδατοδιαλυτό, ελαστομερές, παχύρευστο γαλάκτωμα, χωρίς διαλύτες, τροποποιημένο με πολυμερή, που χρησιμοποιείται για την εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος και πορωδών υποστρωμάτων -ακόμα και νοτισμένων ελαφρώς - πριν την επίχωση. Κατάλληλο για προστασία και εξασφάλιση κατασκευών και στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων και θεμελιώσεων, οριζόντιων και κατακόρυφων υπογείων επιφανειών σκυροδέματος γενικότερα. Επίσης, για την προστασία καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων και υδρορροών. Αποτελεί λύση ενδεδειγμένη, για την προστασία βατών ή κεκλιμένων δωμάτων (ως φράγμα υγρασίας, πριν την ακολουθία στων στρώσεων ανάπτυξης συστημάτων ανεστραμμένης ή συμβατικής μόνωσης). Κατάλληλο επίσης για την προσαρμογή και επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε χώρους υπόγειων, κλπ. Παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα όπως, σκυρόδεμα,  τουβλοδομές, τσιμεντοπλινθοδομές, ξύλο, ινοπλισμένες πλάκες τσιμέντου κλπ. Σχηματίζει ελαστομερή μεμβράνη με δυνατότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων, ανθεκτική σε νερό, υγρασίες, αραιά οξέα και βάσεις, στις διεισδύσεις και διατρήσεις ριζικών συστημάτων, σε εδαφικά οξέα και οξέα ριζών, κλπ. Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί με βούρτσα. Η πρώτη στρώση (ως αστάρι) μπορεί να αραιωθεί μέχρι και 30% με νερό. Επόμενη/επόμενες στρώσεις εφαρμόζονται  ως έχουν, αφού στεγνώσει η στρώση που έχει προηγηθεί (ενδεικτικά ~5–12 ώρες, σε κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας/ Σ.Υ. ~50%, θερμοκρασία +20ο C). Υλικό ασφαλτικής βάσης, καστανό-μαυρης απόχρωσης. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.