Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTOCRETE-H

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6 & EN 1504-3 / Class R4 Έτοιμο προς χρήση κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, που αποτελείται από μίγμα τσιμέντου με πολυμερή και ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή, ενισχυμένο πρόσθετα με συνθετικές ίνες πολυ-ακρυλικής βάσης. Μετά την ανάμιξη του με νερό, παράγεται χυτού τύπου μίγμα, ρεοπλαστικού κονιάματος (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, υψηλών αντοχών, με κανονικό χρόνο πήξης ιδανικό για χυτεύσεις ακριβείας, κατάλληλο για πακτώσεις – αγκυρώσεις, όπως και για δομικές επισκευές, για αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος κλπ. Προϊόν/  Επισκευή και Δομική Αποκατάσταση στοιχείων  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3, Αρχή (3) (Αποκατάσταση σκυροδέματος), Μέθοδος (3.2), Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) και Αρχή (7) (Διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας), Μέθοδος (7.1) & (7.2). Κονίαμα υψηλής συνάφειας με τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι, για την προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος,  για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων, την στερέωση, αγκύρωση και πάκτωση των στοιχείων στήριξής τους (αγκυρόβιδες, τζινέτια κλπ.) κατά την προσαρμογή τους στις θέσεις εφαρμογής. Προϊόν/ Πάκτωση και Αγκύρωση ράβδων σιδηροπλισμού και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Κατάλληλο, για αγκυρώσεις πάσης φύσεως (ακόμα και μεγάλου μήκους αγκυρίων σε βράχο, αρκεί το διάτρημα να είναι υπό κλίση), για πακτώσεις και χυτεύσεις ακριβείας, για δομικές επισκευές φωλεών, εσοχών και κοιλοτήτων, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, για διαμορφώσεις εφεδράνων γεφυρών κ.α. Το πάχος εφαρμογής του για πακτώσεις ακριβείας κυμαίνεται μεταξύ 10–80 mm και για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ., μεταξύ 10–50 mm. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 2–5 mm & 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 50 mm). Αναμίξτε 3,0–4,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 534.1.48α