Βλέπετε 1–12 από 88 αποτελέσματα

BETONFIX-200

ΣΗΜΑΝΣΗ  / EN 1504-6

 

Περιγραφή:

1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ενέσιμο, λεπτόκοκκο, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα (μέγιστη κοκκομετρία 0.2mm), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης για την πλήρωση δομικών αρμών, με υψηλή αντοχή, ελεύθερο από χλωριόντα, διαβρωτικά στοιχεία και λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων, που στην αντίθετη, περίπτωση θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τον εξοπλισμό/ μηχάνημα εφαρμογής. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών, με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη), ιδανικό για συμπαγή υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, βράχο κλπ. Ως προς την πρόσφυση, παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια και υψηλή ιδιότητα συγκόλλησης σε σκυρόδεμα, πέτρα και στον χάλυβα. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο τσιμεντένεμα σε στοιχεία σκυροδέματος, για πλήρωση άκαμπτων αρμών προκατασκευασμένων στοιχείων/ δομικών μελών, για αποκατάσταση ρηγματώσεων, ως ένεμα εγκιβωτισμού ελκυστήρων και υλικό έγχυσης σε προστατευτικά κελύφη συγκράτησης καλωδίων προέντασης, για πακτώσεις και προσαρμογή αγκυρίων και μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα, τοιχοποιίες από οπτόπλινθους ή φυσική πέτρα/ βράχο, σε τουβλοδομές και λιθοδομές αντίστοιχα, ως κονίαμα ομογενοποίησης και δομικής αποκατάστασης εσωτερικών διάκενων. Με την προσθήκη κοκκομετρικά διαβαθμισμένων αδρανών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τσιμεντοειδούς βάσης κονιοδεμάτων, σκυροδεμάτων κλπ., προσδίδοντας ογκομετρική σταθερότητα, εξαιρετική μηχανική αντοχή και υψηλή αντίσταση έναντι έκθεσης σε θειικά. Προϊόν ευέλικτο, με δυνατότητα εφαρμογής του ως ενέσιμο ή σε περίπτωση απαιτήσεων ρηχού πάχους, με χύτευση σε καλούπι. Κατάλληλο επίσης για σταθεροποίηση εδαφών και ενίσχυση θεμελιώσεων με συρματόσχοινα και προεντεταμένες ράβδους. Αναμίξτε 5,4–6,4 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg. Διατίθεται σε γκρι.

Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση: ~1,6 kg/lt όγκου πλήρωσης.

Συσκευασίες: Σάκοι 20 kg / Παλέτα 1200 kg

Κωδικός Τιμαριθμικής ΑΤΟΕ 534.1.49

BETONFIX-AL

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6 & EN 1504-3 / Class R4 Έτοιμο προς χρήση, χυτό αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, 1-συστατικού, υψηλών αντοχών. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Έτοιμο προϊόν με, μέγιστη κοκκομετρία αδρανούς 2.0mm. Χαρακτηρίζεται από εξαίρετη πρόσφυση στο υπόστρωμα, καθώς και υψηλή αντοχή σε θειικά, προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι, για την ορθή προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων, την στερέωση, αγκύρωση και πάκτωση των στοιχείων στήριξής τους (αγκυρόβιδες, τζινέτια κλπ.) κατά την προσαρμογή τους στις θέσεις εφαρμογής. Κατάλληλο, για αγκυρώσεις πάσης φύσεως (ακόμα και μεγάλου μήκους αγκυρίων σε βράχο, αρκεί το διάτρημα να είναι υπό κλίση), για πακτώσεις και χυτεύσεις ακριβείας, για δομικές επισκευές φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, για διαμορφώσεις εφεδράνων γεφυρών κ.α. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: > 71 N/mm2). Με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 2–5 mm & 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 100 mm). Αναμίξτε 3,75–4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-PL

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ενέσιμο, λεπτόκοκκο, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα (μέγιστη κοκκομετρία 0.2mm), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης για την πλήρωση διάκενων κατά την προσαρμογή μικρο-πασσάλων, ως υλικό ενεμάτωσης κατά την προσαρμογή ελκυστήρων (μιας και το κονίαμα επιτρέπει την ταχεία ανάληψη δυνάμεων από τους ελκυστήρες εντός 2–3 ημερών, +20 oC), καθώς επίσης και ενώσεις στοιχείων, συναρμογών και αρθρώσεων, για εξειδικευμένες εφαρμογές με ιδιαίτερα υψηλή απαίτηση αντίστασης έναντι χημικής προσβολής από έκθεση σε θειικά, δράσεις χλωριόντων και νιτρικών, ακόμα και σε περιπτώσεις εδαφών με χημικά επιθετικό περιβάλλον. Υψηλή αντοχή, ελεύθερο από χλωριόντα, διαβρωτικά στοιχεία και λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων, που στην αντίθετη, περίπτωση θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τον εξοπλισμό/ μηχάνημα εφαρμογής. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών και υψηλής αντίστασης σε θειικά, με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Ως προς την πρόσφυση, παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια και υψηλή ιδιότητα συγκόλλησης στο σκυρόδεμα στον χάλυβα. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο τσιμεντένεμα σε εφαρμογές ως άνω. Αναμίξτε 5,4–6,4 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-TX Rapid

Έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, επισκευαστικό κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, 1-συστατικού Με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και δυνατότητα υπερ-ταχείας σκλήρυνσης και ιδιαίτερα ταχείας ανάπτυξης πρώιμων μηχανικών αντοχών και χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, ακόμα γρηγορότερα σε σύγκριση και σε σχέση πάντα με την έκδοση Betonfix-TX. Κατά τα λοιπά, σε σχέση πάντα με την έκδοση Betonfix-TX, το Betonfix-TX RAPID, παρουσιάζει ίδια σύνθεση, ελαφρώς αυξημένο μέρος πολυμερών, ίδιο μέτρο ελαστικότητας και τεχνικά χαρακτηριστικά, υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα. Επίσης ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Ομοίως, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις μεταλλικών συστατικών. Κονίαμα δομικής επισκευής κι αποκατάστασης βλαβών/ φθορών, σχεδιασμένο ακριβώς, για τα ίδια Πεδία Εφαρμογών ως αυτά αναγράφονται επισταμένως, στην περιγραφή του Betonfix-TX. Σχεδιασμένο για ζώνες επισκευής με μέγιστο πάχος ανάπτυξης έως 30 mm τη φορά. Απαιτήσεις αναπτυγμάτων με μεγαλύτερο πάχος από πλευράς ζήτησης, δύναται να αντιμετωπιστούν, με την φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων αρκεί να μην υπερβαίνουν τα 30 mm πάχος, την φορά. Αναμίξτε 4,0–5,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, ή/και φραγκόφτυαρο. Διατίθεται σε γκρι.

BASIC MALTA-M15

Κονίαμα από φυσικό υδραυλικό ασβέστη για τοιχοποιία κατηγορίας M15 Το Basic MALTA M15 είναι ένα έτοιμο προς χρήση κονίαμα βασισμένο σε φυσικές υδραυλικές ίνες, ενισχυμένο με ίνες, έχει πλήρως ανακυκλώσιμα φυσικά υλικά, ψήνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση ενέργειας, είναι απαλλαγμένο από χρώμιο VI, περιέχει παραδοσιακά υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα, σε επαφή με το νερό σχηματίζει πολύ λίγο διαλυτά και πολύ σταθερά προϊόντα ενυδάτωσης βασικής φύσης. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UNI EN 998-2 για κονίαμα για τοιχοποιία κατηγορίας M15 και σύμφωνα με το UNI EN 998-1 ως κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση GP CS IV.

BETONFIX-RA

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 13813 (CT-C35-F7) 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, χυτό, αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα, κατάλληλο για φινίρισμα οριζοντίων στρώσεων δαπέδων. Προϊόν με βάση τσιμέντο υψηλών αντοχών, που περιέχει λεπτόκοκκα ποιοτικά αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας και ειδικά υδραυλικά συνδετικά και βελτιωτικά πρόσθετα. Μίγμα ταχείας ωρίμανσης και εξαίρετης δύναμης πρόσφυσης. Κατάλληλο για πάχη ανάπτυξης 1–10 mm. Για μεγαλύτερα πάχη ανάπτυξης, όχι όμως πάνω από 20 mm, είναι εφικτή η προσθήκη ποιοτικών χαλαζιακών αδρανών κοκκομετρίας 1–3 mm, σε ποσοστό προσθήκης έως 30%. Εξομαλυντική στρώση που χρησιμοποιείται κυρίως για διευθέτηση και γρήγορη ισοστάθμιση επιστρώσεων δαπέδων με αισθητικό αποτέλεσμα από πλευράς στιλπνότητας και υφής τελικής επιφάνειας. Περιστασιακά, δύναται να αποτελέσει επιφανειακό φινίρισμα του συστήματος Betonfix - PRONTO. Παρουσιάζει εξαίρετη αντίσταση έναντι απότριψης και υψηλές μηχανικές αντοχής σε θλίψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξομαλυντική στρώση σε κεραμικά πλακίδια ή σε πλακίδια από φυσική πέτρα, χωρίς την απαίτηση απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο δάπεδο (για λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία, ανατρέξτε στο TDS). Κατάλληλο, για πορώδη υποστρώματα όπως γαρμπιλομπετόν, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά δάπεδα, κλπ., όχι όμως επί μεταλλικών επιφανειών ή στρώσεων στεγανοποίησης π.χ. τσιμεντοειδή, ασφαλτικά κλπ. Εσωτερικής χρήσης, για καθολική εφαρμογή και για επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα ως άνω. Ιδανικό για περιπτώσεις δαπέδων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί μετά την πάροδο μόλις (24) ωρών από την εφαρμογή, πλαστικό/ βινυλικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή μοκέτα. Η στρώση μπορεί να μείνει ως έχει ή να ακολουθήσει κατάλληλο σύστημα βαφής. Αναμίξτε 5,7–6,3 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-MONOLITE C

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 / EN 1504-7 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, υψηλών αντοχών, χυτό αυτο-επιπεδούμενο γεω-πολυμερές κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Μίγμα με κανονικό χρόνο πήξης, για χυτεύσεις ακριβείας, σε δομικές και μη δομικές επισκευές σκυροδέματος και ταυτόχρονη προστασία αποκαλυμμένων στοιχείων χαλύβδινου οπλισμού. Οικολογικό προϊόν, ιδιαίτερης σύνθεσης, τροποποιημένο με ανόργανης βάσης, φυσικά, ορυκτά πολυμερή, που εμπεριέχει ποιοτικά επιλεγμένα ορυκτά αδρανή (με διαβάθμιση κοκκομετρίας 0,1–0,5 mm). Χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα χύτευσης, την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετα αναβαθμισμένη δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα, την εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, καθώς επίσης και από την υψηλή του αντοχή σε θειικά και την εξαίρετη αντοχή του μακρόχρονα, ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα επιθετικού περιβάλλοντος (π.χ. έκθεση σε παγολυτικά άλατα, όξινη βροχή και εφαρμογές συνθηκών λιμενικών έργων κλπ.). Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και στους επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν φυσικής σύνθεσης, δραστικά περιορισμένης εκπομπής πτητικών (VOCs), σε σχέση πάντοτε με τα κλασικά κονιάματα επισκευής, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων και πολυμερή οργανικής βάσης. Χρησιμοποιείται για χυτεύσεις ακριβείας, χυτό σε καλούπι, για την προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, την άκαμπτη πλήρωση αρμών με πάχος μεγαλύτερο από ≥40mm που δεν παρουσιάζουν κινητικότητα, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. Κατάλληλο για δομικές αλλά και μη δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, ταυτόχρονα για προστασία στοιχείων εκτεθειμένων οπλισμών (προϊόν με δυνατότητα επαναφοράς των χαλύβων σε παθητική φάση), για επισκευή γεωμετρίας και εξομάλυνση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (σε δοκούς, υποστυλώματα, πλάκες σκυροδέματος, προβόλους, γέφυρες, οδογέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών, φυσικών ιδιοτήτων και υψηλών αντοχών, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 40–100 mm, σε μία στρώση, μονομιάς. Αναμίξτε 3,75–4,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι (τύπος προϊόντος που διατίθεται μόνο κατόπιν παραγγελίας). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-CR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, χυτό ινοπλισμένο, αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, υψηλών αντοχών για χυτεύσεις ακριβείας σε μεγάλα σχετικά πάχη. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη), τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας ≤ 6 mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή δύναμη πρόσφυσης, προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι για χυτεύσεις ακριβείας, για την ορθή προσαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. Κατάλληλο για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, μονολιθική επισκευή γεωμετρίας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού, για πλήρωση διάκενων, φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την μονολιθική αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, σε οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία σκυροδέματος, σε δάπεδα και πλάκες, σε γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα (επισκευές σε στρωτήρες και στοιχείων επιδομής για την προσαρμογή σιδηροτροχιών), κλπ. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, πρώιμων (σε θλίψη: >42 N/mm2 εντός 24 ωρών), αλλά και τελικών (αντοχή 28 ημερών: σε θλίψη: ≥ 95 N/mm2). Το πάχος εφαρμογής του για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ. και για χυτεύσεις ακριβείας, κυμαίνεται μεταξύ 30–100 mm. Μίγμα με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγαλύτερων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 100 mm). Αναμίξτε 3,3–4,2 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Το προϊόν κατόπιν συνεννόησης, δηλαδή κατόπιν ειδικής παραγγελίας και μόνο, ενδεχομένως, είναι δυνατό να παραχθεί σε τύπους, μη τυποποιημένους, σε εκδόσεις που χαρακτηρίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του  έργου που εξετάζεται, π.χ. με ταχύτερο χρόνο ωρίμανσης (Betonfix - CR/ RPD), έκδοση με χρήση ινών μεγαλύτερων σε μήκος (Betonfix - CR/ FL), με ίνες μεταλλικές (Betonfix - CR/ FM), έκδοση με ακόμα υψηλότερη δυνατότητα διόγκωσης (Betonfix - CR / AD), έκδοση για πάχη σχεδιασμού από 10 έως 250 mm (Betonfix - CR/ HC) ή έκδοση κατά την οποία η ανάμιξη της σκόνης γίνεται εξ ολοκλήρου με γαλάκτωμα στη θέση του νερού (Betonfix - CR/ BC). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

LIMEPOR-SK

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 /Type GP CS II 1-συστατικού, πάρα-πάρα πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος (stucco) με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενο από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 0,1 mm). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS II. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία). Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου (λ.χ. Tectoria-DF ή Limepor-PMP ή Tectoria-MONO ή Limepor-MT, κλπ.) που έχει προηγηθεί. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία. Πάχη ανάπτυξης: 1–2 mm. Ουσιαστικά αποτελεί προϊόν για διευθέτηση ατέλειας φινιρίσματος κι εφαρμόζεται μετά την ωρίμανση της δεύτερης κατά σειρά των σταδίων ανάπτυξης (χονδρόκοκκης στρώσης, γεμίσματος), δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Αναμίξτε ~6,5–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 20 kg, για την εκτέλεση της τρίτης, κατά σειρά εφαρμογής, στρώσης φινιρίσματος, σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης ~1 mm. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Διατίθεται σε λευκό (εκρού). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση:    

TECTORIA-MONO

(πρώην LIMEPOR-MONO) ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1/ Type R CS II 1-συστατικού, έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής, με ιδιότητες αφύγρανσης, που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά, λεπτόκοκκα και ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 1.4 mm), που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και υπάγεται στην κατηγορία (R CS II). Αποτελεί μονοδιάστατο σύστημα όσον αφορά την περαίωση των σταδίων ανάπτυξης (με την μεθοδολογία πεταχτό (πιτσιλιστό) / χονδρόκοκκο / τριπτή). Χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες με φαινόμενα τριχοειδούς ανύψωσης, για την αποκατάσταση προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας. Ο μηχανισμός λειτουργίας του συστήματος είναι, να επιτρέπει στην ανερχόμενη υγρασία, ως αέρια μάζα, να διέρχεται μέσω του μακρο-πορώδους του και να εξέρχεται από τον σοβά πριν τον κορεσμό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συγκεντρώσεων. Αναμίξτε ~7,0–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της 1ης στρώσης του πεταχτού, ανάλογα με τον βαθμό ανισοσταθμίας υποστρώματος (πάχος ανάπτυξης 5–10 mm, με μυστρί, σπάτουλα ή με ψεκασμό), κι αναμονή για (24) ώρες πριν την ακολουθία του επόμενου σταδίου. Αναμίξτε ~6,0–6,5 lt νερό με κάθε σάκο σκόνης 25 kg, για την εκτέλεση της 2ης στρώσης γεμίσματος (χονδρόκοκκη), σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης 15 mm, την φορά. Εάν τώρα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν αναπτύγματα υλικού σε παχιά στρώση, συνιστάται αυτό να γίνει με τη μέθοδο επαλληλίας, σε διαδοχικές στρώσεις μέγιστου πάχους  ≤ 2 cm, τη φορά, εφαρμοζόμενη η καθεμία τους, εννοείται, αφού στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση που η εφαρμογή του μίγματος γίνεται χειρωνακτικά, δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύεται το μίγμα με δράπανο παρά μόνο σε μπετονιέρα. Εφαρμογή με σπάτουλα και/ή με ξύλινη πήχη. Έντονη ανισοσταθμία υποστρώματος αντιμετωπίζεται με επαλληλία στρώσεων αρκεί να τηρούνται πάντοτε α μέγιστα πάχη ανάπτυξης. Ατέλειες φινιρίσματος (σε πάχη ανάπτυξης 2–3 mm), ομοίως εκτελούνται, με το ίδιο προϊόν, μετά την ωρίμανση της στρώσης, δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Το προϊόν, διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.    

TECTORIA-M15

ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 998-1 (GP CS ΙV) ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 998-2/ Χαρακτηρισμένο ως >Μ15 1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο κονίαμα αποτελούμενο από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), για επίχριση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών και αρμολόγηση όψεων τοιχοποιίας (λιθοδομών / οπτοπλινθοδομών). Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-2 και φέρει σήμανση CE (χαρακτηρισμένο ως Μ15 / Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥15 MPa). Συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και φέρει σήμανση CE.  Προϊόν από πλευράς σύνθεσης, αποτελούμενο από φυσικά συστατικά, συμβατό με απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο τον εφαρμοστή, όσο και το περιβάλλον που βασίζεται σε φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), και φυσικά ανακυκλώσιμα συστατικά με πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, καθώς επίσης και ποιοτικά, φυσικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας <2,0 mm). Περιέχει πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται αφού πρωτίστως έχουν ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την τεχνική παραδοσιακών μεθόδων.. Κατόπιν παραγγελίας το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Tectoria-Μ15/ F (Fine, με μέγιστη κοκκομετρία 1,2 mm). Λόγω της σύνθεσής του κρίνεται ως απολύτως συμβατό με υλικά που χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις και εργασίες αναβάθμισης Ιστορικών κτηρίων και κατασκευών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αποτελεί ιδανική λύση για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού, αρμολογήματος με βαθμό ευκαμψίας και δυνατότητα διαπνοής, για την πλήρωση αρμών τοιχοποιίας από τούβλα ή λιθοσώματα. Δεδομένων των μηχανικών του αντοχών και χαρακτηριστικών του ιδιοτήτων, δύναται να αποτελέσει στρώση ισοστάθμισης, δηλαδή να λειτουργήσει ως στρώση κονιάματος εξομάλυνσης, για την απορρόφηση της αδρότητας φέρουσας λιθοδομής ή τουβλοδομής ή για την ενίσχυση τοιχοπλήρωσης, κονίαμα προσαρμογής ανόργανης μήτρας, με το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί Ινοπλισμένο πλέγμα στατικής Ενίσχυσης από ίνες υάλου (τύπου CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems / π.χ. Kimitech WALLMESH-MR, Kimitech WALLMESH-ΗR, κ.α.). Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ειδικό επίχρισμα για φινίρισμα, τελικής και λείας στρώσης, σε όλες τις επιφάνειες, κυρίως διατηρητέων κτιρίων, καθώς και σε εφαρμογές αποκατάστασης όπου υπάρχουν παλαιά υλικά με ασυνέχειες, φθορές και ρηγματώσεις. Εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 30 mm (σε καθετότητα τοίχου).  Για πάχη ανάπτυξης μεγαλύτερα από 30 mm, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τη φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη κατά την ανάπτυξη των σταδίων ότι, η επόμενη στρώση απλώνεται μόλις η προηγούμενη έχει ωριμάσει (αποφύγετε τη διευθέτησή της προηγούμενης με σπάτουλα). Αναμίξτε ~4,5–4,75 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με παραδοσιακά εργαλεία διαμόρφωσης επιχρισμάτων. Σε περίπτωση ανάμιξης και εφαρμογής με μηχανή σοβά, φορτώστε την και ρυθμίστε το ροόμετρο της με ρυθμό ροής 5-6 lt/λεπτό. Εφαρμόστε το ανάμιγμα από απόσταση περίπου 20 cm, ξεκινώντας σταδιακά, από την κάτω ζώνη του τοίχου μέχρι την κορυφή. Στην περίπτωση εφαρμογής των στη φιλοσοφία ενισχυμένων σοβάδων με υαλοπλέγματα (CRM Reinforcing systems, αναπτύξετε μια στρώση με αδρότητα, βυθίστε/ πατήστε το πλέγμα στο νωπό κονίαμα, εφαρμόστε τους συνδέσμους (Kimisteel-Connectors ή/και αγκύρια υάλου) και στην συνέχεια καλύψτε τα με πρόσθετη στρώση κονιάματος. Διατίθεται σε αποχρώσεις του λευκού με ορισμένους τόνους σταχτί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

LIMEPOR-EDO

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 /GP CS III 1-συστατικού, πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενο από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 0,6 mm). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS III. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία). Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου (λ.χ. Tectoria-DF ή Limepor-PMP ή Tectoria-MONO ή Limepor-MT, κλπ.) που έχει προηγηθεί. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία. Πάχη ανάπτυξης: 1–2 mm. Ουσιαστικά αποτελεί προϊόν για διευθέτηση ατέλειας φινιρίσματος κι εφαρμόζεται μετά την ωρίμανση της δεύτερης κατά σειρά των σταδίων ανάπτυξης (χονδρόκοκκης στρώσης, γεμίσματος), δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Αναμίξτε ~5,5–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της τρίτης, κατά σειρά εφαρμογής, στρώσης φινιρίσματος, σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης ≤ 2 mm. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος πρόσθετης ενισχυτικής διάταξης, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης τέτοιο όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Διατίθεται σε λευκό (εκρού). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.