Σύνθετα υλικά από πολυμερικές ίνες FRP’s / ΙΟΠ (12)

Προϊόντα προσαρμογής συνθέτων επικόλλητων συστημάτων ενίσχυσης (FRP’s) (8)

Συστήματα προσαρμογής πλεγμάτων τύπου FRCM (4)

Συστήματα Προσαρμογής ΙΟΠ / Παρελκόμενα Είδη (5)