2-συστατικών, Εποξειδικά Ενέσιμα Συστήματα για Δομική Αποκατάσταση Ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος

Για όσους εξετάζουν ή πραγματεύονται με τις επεμβάσεις σε υφιστάμενες δομές από σκυρόδεμα, σχεδιάζουν μεθοδολογίες επισκευής – αποκατάστασης και στην ουσία, αναζητούν δόκιμα για την περίπτωση υλικά, μπορούν αν θέλουν να ανατρέξουν στις λύσεις που προτείνονται και διατίθενται από την εταιρεία SINTECNO SA.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν μπορεί κανείς να βρει συγκεντρωτικά, στοιχεία για μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων από την γκάμα της Εταιρείας που απευθύνονται στην Ενότητα που ορίζει το συγκεκριμένο Πεδίο Εφαρμογής και αναφέρονται στον τίτλο του άρθρου. Προϊόντα, σχεδιασμένα για τη δομική επισκευή και αποκατάσταση ρηγματώσεων, σε στοιχεία Κατασκευών από σκυρόδεμα.
Σίγουρα, σε μια δομή που εμφανίζονται ρηγματώσεις, πρώτο μέλημα είναι, να εντοπίσει κανείς τη γενεσιουργό αιτία εμφάνισής των και να προσδιορίσει τη δράση που τις προξένησε. Συνήθως, σε μια καινούργια δομή, ρηγματώσεις ποικίλης μορφής και σχήματος ως προς τη γεωγραφική της αποτύπωση (π.χ. ευθύγραμμες ή ακανόνιστες, διαγώνιας διεύθυνσης, διάχυτης μορφής ή μικρο-ρωγμές τοπικού χαρακτήρα), ενδέχεται να εμφανιστούν, προ σκλήρυνσης π.χ. από φυσικά αίτια κυρίως ή να παρατηρηθούν μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, προερχόμενες επίσης από φυσικές αιτίες, ενδεχομένως έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, χημική αντίδραση ή από περιπτώσεις τυχηματικών δράσεων (ICRI- Διεθνές Ινστιτούτο Επισκευών Σκυροδέματος/ Concrete Society Technical Report No 22). Από ‘κει και πέρα ως προς τις δράσεις, με βάση τον μηχανισμό λειτουργίας και την εικόνα που επισυνάπτεται και αποτυπώνεται παραπλεύρως, για κάθε περίπτωση τα αίτια εμφάνισης είναι συγκεκριμένα!
Η Κατάσταση και τα είδη των Ρωγμών.
Με την ευκαιρία, ως προς την κατηγοριοποίηση τους, εστιάζοντας σε διάφορες παραμέτρους, με βάση ορισμένων κριτηρίων, ας προσπαθήσουμε παρακάτω να αποτυπώσουμε τις πιθανές διακυμάνσεις της κατάστασης των ρωγμών που συνήθως παρατηρούνται.
α) ανάλογα με την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα τους.
Οι ρηγματώσεις, δύναται να είναι:
1. Ανενεργές, δηλαδή μη δυναμικές (εδώ περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων, που εξελίχθηκαν και πλέον με πλάτος σταθερό, παραμένουν ανενεργές. Οι περιπτώσεις αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης με ενέσιμα προϊόντα, με άκαμπτη (rigid) συμπεριφορά, π.χ. χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστα, Ενέσιμα συστήματα Ρητινών, Εποξειδικής βάσης​​
2. Ασυνέχειες «Ενεργές», δηλαδή με χαρακτήρα δυναμικό (περιπτώσεις  ρωγμών “κινητικών” που συνεχώς εξελίσσονται και παρουσιάζουν διακυμάνσεις με αποτέλεσμα, μια συχνότητα διαφοροποίησης στο εύρος πλάτους τους). Οι περιπτώσεις αυτές απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των διακυμάνσεων με μηχανικά ή ηλεκτρικά “ρωγμόμετρα” (μηκυνσιόμετρα). Αντιμετωπίζονται δε, με ενέσιμα προϊόντα, με ημι-εύκαμπτη (semi-rigid ή semi-flexible) ή πλήρως εύκαμπτης (flexible) συμπεριφοράς, π.χ. Εποξειδικά–πολυουρεθανικά προϊόντα ή καλύτερα, χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστα, Ενέσιμα συστήματα Ρητινών, Πολυουρεθανικής ή Ακρυλικής βάσης. Τα συγκεκριμένα, αποτελούν από μόνα τους μια ανεξάρτητη Κατηγορία Ενέσιμων συστημάτων, με αρκετές ιδιαιτερότητες που την κάνει ξεχωριστή, την οποία βέβαια θα θίξουμε με τη σειρά της, σε επόμενο Άρθρο αναφοράς.

β) ανάλογα με το εύρος πλάτους τους.
Η κατηγοριοποίηση περιπτώσεων (ρωγμών μη δυναμικών, ανενεργών), με προϋπόθεση  πως αυτές δύναται να επανεκτιμηθούν και να αξιολογηθούν:

 1. Τριχοειδείς ρωγμές και ιχνοειδή,  οφειλόμενα κυρίως σε φυσικά αίτια (διάχυτη ρηγμάτωση, λόγω πλαστικής συρρίκνωσης ή ακραίων ορίων θερμοκρασιών/ υψηλές ή χαμηλές, απότομη συστολή ξήρανσης, κ.α.).
 2. Μικρο-ρηγματώσεις (διαδικασία ρητινένεσης) (<1.0 mm)
 3. Ρωγμές  με εύρος πλάτος (<3.0 mm)
 4. Ρωγμές  με εύρος πλάτος (>3.0 mm)
 5. Ρωγμές  με εύρος πλάτος (>4.5–5.0 mm)*

 Όλες με δυνατότητα αντιμετώπισης με χαμηλού ιξώδους, 2-συστατικών, λεπτόρρευστα Ενέσιμα συστήματα Ρητινών Εποξειδικής βάσης.
* Από το όριο αυτό και πάνω, για ποικίλους λόγους, ρωγμές μεγαλύτερου εύρους πλάτους αντιμετωπίζονται με λεπτόκοκκα, ενέματα μικρο-τσιμέντου, 1-συστατικού. 

γ) ανάλογα με τις αναλογίες ή τη θέση εμφάνισής τους (positioning)
 1. Το βάθος της είναι  επιφανειακό (ρηχό σχετικά);
 2. Μήπως πρόκειται για ρωγμή διαμπερή (οπότε ως ασυνέχεια, υπάρχει δεδομένα περίπτωση διακοπής μονολιθικότητας στοιχείου);
 3. Είναι εξωτερική ή εσωτερική;
 4. Βρίσκεται στην άνω ή στην κάτω ζώνη του στοιχείου σκυροδέματος?  
δ) ανάλογα με τις συνθήκες που παρουσιάζουν και την κατάσταση υποστρώματος.
 1. Ρωγμές χαρακτηρισμένες ως ξηρές (“χείλος” και τοιχώματα/ παρειές, περιπτώσεις με δυνατότητα αντιμετώπισης με χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστα, Ενέσιμα συστήματα Ρητινών, Εποξειδικής βάσης).
 2. Ρωγμές νοτισμένες ή ελαφρώς νοτισμένες (ομοίως με δυνατότητα αντιμετώπισης με χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστα, Ενέσιμα συστήματα Ρητινών, Εποξειδικής βάσης).
 3. Ρωγμές χαρακτηρισμένες ως υγρές, το συρίγγιό τους το καταλαμβάνει το νερό.
 4. Ρωγμές με παρουσία φαινόμενων διείσδυσης ή εκτόνωσης νερού με ροή.
Περίπτωση β)1. :
Συνήθως, ιχνοειδή, διάχυτης μορφής αραχνοειδή, κλπ., με εύρος πλάτους ≤0,2 mm ή 0,3 mm, θεωρούνται ελεγχόμενα και δη αμελητέα ως προς τον χαρακτήρα τους, τα οποία αφού διανοιχθεί ελαφρά το χείλος τους με τη λεπίδα σπάτουλας, απλά και μόνο στοκάρονται επιφανειακά με λεπτόκοκκη ρητίνη φινιρίσματος, εποξειδικής βάσης σε μορφή πάστας (2-συστατικών π.χ. Sinmast P103 ή Sinmast P103 Fine), η οποία να πληροί τις απαιτήσεις κατά ΕΝ 1504-4 (Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών σκυροδέματος /Ορισμοί, απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Δομική συγκόλληση).

Περιπτώσεις β)2. & β)3. :
Μικρο-ρηγματώσεις,  ρωγμές,  με εύρος πλάτος ρωγμής (>0.3 mm έως <3.0 mm). Εφαρμογή διαδικασίας 2-συστατικών ενέσιμου υλικού, εποξειδικής βάσης με χαμηλό ιξώδες, σχεδιασμένο για ρηγματώσεις  ως άνω), που να πληροί τις απαιτήσεις κατά ΕΝ 1504-5 (Προϊόντα και συστήματα για την επισκευή και προστασία κατασκευών σκυροδέματος. Ορισμοί, απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση συμμόρφωσης/ Ενέσιμα για ρωγμές σκυροδέματος).  Κατηγοριοποιημένο, όπως θα δούμε παρακάτω, ως U(F1)W(2)(1/2)(15/38) και U(F1)W(8)(1/2)(5/38). Προηγείται της διαδικασίας εισπίεση αέρα στο εσωτερικό της ρωγμής για την απελευθέρωση του εσωτερικού διάκενου από χαλαρά -εύθρυπτα- στοιχεία. Η διαδικασία δύναται να εφαρμοστεί: 
             Α. μέσω πλήρωσης, βαρυτικά (αν η ρωγμή είναι π.χ. σε άνω ζώνη πλάκας, αφού πρώτα διευρυνθεί ελαφρά το πλάτος της ρωγμής που εξετάζεται επιφανειακά με τροχό, σε όλο το μήκος της, διαμορφώνοντας έτσι τεχνητά υποδοχέα σε ρηχό βάθος, μόλις ~5 mm) ή  
            Β. με πλήρη διαδικασία ρητινένεσης, ήτοι με εποξειδική πάστα, στερέωση πλαστικών ακροφυσίων εισπίεσης (Sintecno Injection Nipples) επί της ρωγμής, σε αποστάσεις ~15–20 cm ή με εμφύτευση πλαστικών ακροφυσίων (Sintecno Packers PU/ Plastique Hoses), τύποι με ανεπίστροφη βαλβίδα, σε διάταξη zig–zag, σε διατρήματα διαμορφωμένα υπό γωνία 45ο , τα οποία θα απέχουν σε απόσταση d/2 από τη ρωγμή (όπου d= το πάχος του στοιχείου σκυροδέματος που εξετάζεται). Στοκάρισμα επιφανειακά της ρωγμής  με εποξειδικής βάσης, λεπτόκοκκη πάστα φινιρίσματος 2-συστατικών (π.χ. Sinmast P103 ή Sinmast P103 Fine), που να πληροί τις απαιτήσεις κατά ΕΝ 1504-4. Με την πάροδο (24) ωρών, εισπίεση του ενέσιμου υλικού μέσω των ακροφυσίων ανωτέρω, με σκοπό την πλήρωση των ρωγμών, είτε αυτές είναι ρηχές με επιφανειακό βάθος, είτε είναι διαμπερείς οπότε υπάρχει δεδομένα διακοπή μονολιθικότητας στοιχείου. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πνευμονικό (πνευματικό) ή εμβολοφόρο μηχάνημα, με πίεση 1½ και 2 atm αντίστοιχα, ανάλογα με το είδος εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. 

Ανεξαρτήτως θέσεως, σε περίπτωση που η ρηγμάτωση που εξετάζεται είναι διαμπερής, θα πρέπει να προηγηθεί επιφανειακό στοκάρισμα της μίας ελεύθερης πλευράς με εποξειδική ρητίνη, σε μορφή πάστας, 2-συστατικών (π.χ. Sinmast P103 ή Sinmast P103 Fine), για την αποφυγή διασποράς του λεπτόρρευστου ενέσιμου υλικού, με σκοπό λοιπόν να παραμείνει εντός του διάκενου της ασυνέχειας και να μη διαφύγει από τη ρωγμή.
 
Περίπτωση β)4. :
Ρωγμές  με εύρος πλάτος (< 3.0 mm έως <4.5–5.0 mm). Ομοίως, η διαδικασία ως ανωτέρω αλλά με 2-συστατικών, ενέσιμο υλικό εποξειδικής βάσης ενισχυμένο πρόσθετα με filler*.

Μετά την επιμέρους αναφορά στα είδη των ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων, καιρός πλέον είναι να επανέλθουμε στα 2-συστατικών Εποξειδικά Ενέσιμα Συστήματα για Δομική Αποκατάσταση Ρηγματώσεων -ανενεργών- σε στοιχεία σκυροδέματος.
Αρχικά, στην γκάμα της SINTECNO SA, στα συστήματα εποξειδικής βάσης αυτού του σκοπού, επικεντρώνεται κανείς στα (5+1) βασικά προϊόντα της σειράς Sinmast (J) type epoxy resins. Συγκεκριμένα στα προϊόντα Sinmast J158, Sinmast J24, Sinmast J26, Sinmast J12, Sinmast J20 (που διατίθεται στις εκδόσεις J[20] κλασικό ενέσιμο και J[20L] σύστημα με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας). Εκτός αυτών, υπάρχουν ακόμα (2+1), το προϊόν Sinmast S2 (που διατίθεται στις εκδόσεις [S2] κλασικό συγκολλητικό, [S2L] σύστημα με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας) καθώς επίσης, το ρητινοκονίαμα  Sinpast J/A*(που είναι ενισχυμένο πρόσθετα  με filler).  Όλα αυτά αποτελούν προϊόντα χωρίς συρρικνώσεις, αδιαπέρατα από υγρά μετά την ωρίμανση σχεδιασμένα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Συστήματα  που εφαρμόζονται για να εξασφαλίσουν υψηλή δύναμη συγκόλλησης, έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε διάφορα επώνυμα έργα, υψηλής και μέσης σπουδαιότητας, όπως και σε αναρίθμητα μικρότερα κτιριακά, με Ιδιωτικό ή Δημόσιο χαρακτήρα.

Οι παραπάνω τύποι των χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστων, Ενέσιμων προϊόντων, υψηλών στερεών, από πλευράς χημικής σύνθεσης, αποτελούν προϊόντα, αμιγώς, εποξειδικής βάσης (pure-epoxy) και ως συστήματα Επισκευής και Προστασίας των Ρωγμών είναι χαρακτηρισμένα ως Προϊόντα 2-συστατικών. Αποτελούνται από το Συστατικό (A): την Ρητίνη (Resin) και το Συστατικό (Β): τον Σκληρυντή (Hardener). Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες αναρτήσεις, ο Σκληρυντής είναι στην ουσία, εκείνο το συστατικό που επηρεάζει τις συνθήκες σκλήρυνσης του μίγματος όπως επίσης, είναι ο παράγοντας που καθορίζει τον διαθέσιμο χρόνο εργασιμότητας του αναμίγματος (pot life) δηλαδή, την απαιτούμενη διάρκεια ζωής στη συσκευασία ή στον εξοπλισμό εφαρμογής, μετά το πέρας της ανάμιξης, καθώς και τον “ελεύθερο” διαθέσιμο χρόνο για την εφαρμογή του μίγματος πλήρωσης, στη περιοχή/ θέση εισπίεσης.

 

Μέθοδοι και Αρχές βάσει Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504/ Κατηγοριοποίηση

Όπως όλα τα συστήματα που διατίθενται στην γκάμα και κατατάσσονται στην Ενότητα αυτή, για να είναι ένα προϊόν κατάλληλο για την Επισκευή Ρηγματώσεων, σχεδιασμένο ως υλικό αποκατάστασης της ασυνέχειας σε στοιχεία κατασκευών από σκυρόδεμα πρέπει:

 • να φέρει Σήμανση (CE), κριτήριο βασικό-βασικότατο,
 • να λειτουργεί ως Συγκολλητικό μέσο με δυνατότητα, επανασύνδεσης των παρειών μεταξύ τους και να εξασφαλίζει την επαναφορά της μονολιθικής συμπεριφοράς του στοιχείου συνάμα, να αποτελεί μέτρο προστασίας ώστε να αποτρέψει όποια πιθανότητα διείσδυσης νερού και επιθετικών παραγόντων στο διάκενο της ρωγμής, και γενικότερα υλικό σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές και τις Μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504 (European-Norm),
 • συγκεκριμένα, να καλύπτει τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-5/ περί Προϊόντων και Συστημάτων ενδεδειγμένων για την Επισκευή και Προστασία κατασκευών σκυροδέματος. Ορισμοί, απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση συμμόρφωσης/ Ενέσιμα για ρωγμές σκυροδέματος).

Λοιπές σχετικές αναφορές:

 • Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 περί συστημάτων κατάλληλων για πλήρωση ρωγμών, μικρού εύρους, σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος καθώς επίσης, τις ΕΛΟΤ 1501-14-01-07-02, περί συστημάτων κατάλληλων για πλήρωση ρωγμών μεγαλύτερου εύρους σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος.

      Πρόσθετες Εγκρίσεις/ Πρότυπα με σχετική αναφορά:

 • Συστήματα με συνεισφορά σε πόντους LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
 • Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) / Έλεγχος κατά ISO 11890-1 και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του LEED EQ Credit 4.2 περί Low-Emitting Materials.
 • Εφαρμογή Προϊόντων φιλικών στο Χρήστη και στο Περιβάλλον.

Από πλευράς κριτηρίων επιλογής, υπάρχουν άλλες παράμετροι που πρέπει να πληρούν τα Ενέσιμα Προϊόντα, Εποξειδικής βάσης;

Σαφώς και υπάρχουν! Ανάλογα με κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις που εξετάζονται, στην επιλογή του ενδεδειγμένου συστήματος που προσφέρει τη λύση και προφανώς διατίθεται στην γκάμα των υλικών της SINTECNO SA, στα προϊόντα που συγκαταλέγονται στην Ενότητα αυτή, και συμμορφώνονται δε με τα παραπάνω.
Επιλογή του κατάλληλου Ενέσιμου εποξειδικού προϊόντος ανάλογα με την Κατηγοριοποίησή του (Classification according to EN 1504-5) και την Κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών του:

ΥΠΟΝΜΗΜΑ:  Κωδικοποίηση Προϊόντος:  π.χ.  U(F1)W(8)(1/2)(8/38)


 1. U=       Use/ Κωδική ονομασία που χαρακτηρίζει τη χρήση/ Προϊόν Ενέσιμο.
 2. F1=     Force transmitting filling of cracks / Ενέσιμο προϊόν για μονολιθική πλήρωση ρωγμής /
            Δύναμη πρόσφυσης σε Εφελκυσμό >2.0 N/mm2.
 1. W(8)Εργασιμότητα, ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος ρωγμής* σε (mm) διαιρεμένα διά του 10.
 2.           Εδώ βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι, το μέρος του Προτύπου θέτει περιορισμό μιας και
               ορίζει συγκεκριμένη διάσταση χωρίς να κάνει αναφορά σε διακυμάνσεις εύρους.
 1. 1/2=   Κατάσταση Ρωγμής, 1= ξηρή, 2= ελαφρώς υγρή (νοτισμένη).
 2. 5/38= Ελάχιστη και Μέγιστη θερμοκρασία Εφαρμογής +5 οC/+38 oC

Ανάλογα με το εύρος πλάτος της Ρωγμής που εξετάζεται:

 1. 2-συστ., τύποι εποξειδικής ρητίνης με κατάλληλο ιξώδες, ιδιαίτερα λεπτόρρευστοι, με υψηλή δυνατότητα διείσδυσης, χωρίς διαλύτες:

2-συστ., τύποι εποξειδικής ρητίνης με χαμηλό ιξώδες, ιδιαίτερα λεπτόρρευστοι,  με υψηλή δυνατότητα διείσδυσης, χωρίς διαλύτες:

2-συστ., τύπος εποξειδικού ρητινοκονιάματος μεσαίου ιξώδους, με υψηλή δυνατότητα διείσδυσης, χωρίς διαλύτες:

Από την άλλη, μετά την ανάμιξη των 2-συστατικών τους (μέρος Α+Β), ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο εφαρμογής τους, χαρακτηρίζονται ως:
 • συστήματα με κανονικό (μέσο) χρόνο εργασιμότητας
 • όπως π.χτα Sinmast J12, Sinmast J26, Sinmast Sκαι Sinpast J/A),
  • συστήματα με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας (LP/ Long Pot-life),
 • όπως π.χτα Sinmast J158, Sinmast J24, Sinmast J20, Sinmast J20L και Sinmast S2L),
 
Άλλη περίπτωση; Ανάλογα με τις συνθήκες υποστρώματος και τη δυνατότητα εφαρμογής, συστήματα συμβατά με:
 • ξηρές συνθήκες
(όλοι οι τύποι των ενέσιμων που συνθέτουν την γκάμα προϊόντων)
 • ξηρό ή ελαφρά νοτισμένο υπόστρωμα
(όλοι οι τύποι των ενέσιμων που συνθέτουν την γκάμα προϊόντων)
 
Επίσης, ανάλογα με τη σύνθεσή τους (formulation/ format), χαρακτηρίζονται ως:
 • συστήματα αμιγούς ρητίνης (pure resin)
(όλα εκτός του προϊόντος Sinpast J/A),
 • συστήματα με αμιγή ρητίνη, ενισχυμένη με filler λεπτοκόκκου
(όπως είναι π.χ. το Sinpast J/A που αποτελεί ένα έτοιμο υλικό, στη φιλοσοφία ρητινοκονιάματος),
 
Τέλος, από πλευράς τύπου σχεδιασμού, ανάλογα με την χρονική περίοδο που ο κάθε τύπος έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί:
 • κατά την “Θερινή” λεγόμενη περίοδο (από μέσα Μαΐου έως τα μέσα Σεπτέμβρη)
 • όπως π.χτα Sinmast J24, Sinmast J20, Sinmast J20L και Sinmast S2L),
 • κατά την “Χειμερινή” λεγόμενη περίοδο (από Νοέμβρη έως τα μέσα Μαρτίου)
(όπως π.χ. τα Sinmast J26 και Sinmast J12),
 • ανεξαρτήτως περιόδου, καθ’ όλο τον χρόνο
 • όπως π.χτα Sinmast J158, Sinmast Sκαι Sinpast J/A)

​Οπότε, συνοψίζοντας όλες τις παραμέτρους ανωτέρω συντάσσεται ο παρακάτω Πίνακας:

​Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:
 
Πριν την εφαρμογή:

 • Για προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες σε ζεύγος δοχείων, πριν την ανάμιξη της Ρητίνης (μέρος Α) με τον Σκληρυντή (μέρος Β), κρίνεται σκόπιμη η ανάμιξη αρχικά κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του, σε συνέχεια τα δύο μέρη μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να τηρείται σχολαστικά η αναλογία των 2-συστατικών που αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη, πόσο μάλλον την έκθεση των δοχείων παρατεταμένα στον ήλιο, ώστε να αποτρέψετε τη συρρίκνωση του χρόνου εργασιμότητας. Η φύλαξη των δοχείων και η ανάμιξη των δύο συστατικών, συστήνεται να γίνεται πάντοτε υπό σκιά. Σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αποφύγετε την μεταφορά των δοχείων υλικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, για μεγάλη απόσταση χρονικά.

Κατά την εφαρμογή:

 • Για Εποξειδικά Ενέσιμα Προϊόντα χαρακτηρισμένα ως παντός καιρού, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να είναι μεταξύ +5 οC με +38 οC. Για τους τύπους χειμερινής περιόδου από +5 οC έως +23 οC , ενώ για τύπους με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας από +15 οC με +38 οC.  
  • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι < 80% (ιδανικές συνθήκες Σ.Υ. ≤ 65%). Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν συστήματα Ενέσιμα και αναφέρονται σε Προϊόντα κατάλληλα για την αντιμετώπιση Ρωγμών σε δομές από σκυρόδεμα; Σαφώς και υπάρχουν, ειδικά εάν εντάξουμε στην συζήτηση τις παραμέτρους “Διαφυγή”, “Εκτόνωση” και “Δράσεις” Νερού, υπό πίεση!! Αν θέλετε, αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας και πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. ​
Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu