SINMAST RM 22: έγχρωμο σύστημα Βαφής, Εποξειδικής Προστασίας, με Πιστοποιητικά καταλληλότητας για την επαφή με Τρόφιμα, Ποτά και Νερό για πόσιμη χρήση.

Στη φάση διαχείρισης, επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, στα πλαίσια υγειονομικού ελέγχου, ελεγκτικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων όπως επίσης στελέχη αρμόδιων τμημάτων Υγειονομικών Υπηρεσιών Δημόσιων φορέων, συχνά-πυκνά, επισκέπτονται επαγγελματικούς χώρους Πανελλαδικά, στους οποίους πραγματοποιείται η διαχείριση και επεξεργασία πρώτων υλών και η διαδικασία παραγωγής αγαθών προς βρώση και πόση.

Χώροι όπως ελαιουργεία, μονάδες παραγωγής προϊόντων γαλακτοκομίας, βουτυροκομεία (χώροι διαχείρισης φυτικού και ζωικού λίπους), σφαγεία, μονάδες παραγωγής και τυποποίησης ιχθύων, αλίπαστων και ειδών αλιείας γενικότερα, βιομηχανίες παραγωγής αλλαντικών και λοιπόν τροφίμων και οι ψυκτικοί θάλαμοι αυτών καθώς επίσης, εργαστήρια παραγωγής ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστεία, εμφιαλωτήρια, οινοποιεία κ.α. Ομοίως, έλεγχοι ασκούνται σε χώρους εστίασης όπως μαγειρεία, εστιατόρια, café όπως επίσης σε φαρμακο-βιομηχανίες και εργαστήρια παραγωγής φαρμάκων.

Κατά τον έλεγχο, μεταξύ των άλλων επισημαίνονται τυχόν κατασκευαστικές “ατέλειες” και δυσμενή σημεία περιοχών τέτοιων όπως:

 • επιφάνειες πρωτογενών δαπέδων σκυροδέματος και βιομηχανικών δαπέδων ή στρώσεων τσιμεντοκονιών, εκτεθειμένων οι οποίες κατά τον έλεγχο επισημάνθηκε πως δεν φέρουν σύστημα επιφανειακής προστασίας,
 • στιλβωμένα, δάπεδα μωσαϊκών δαπέδων με απλή, αδόκιμη για την περίπτωση σφράγιση (νερόλουστρο) ή άνευ προστασίας,
 • επιστρώσεις κεραμικών πλακιδίων κλασικού τύπου (Αρχιτεκτονικής) ή/και βιομηχανικού κατά περίπτωση τύπου (Group 4), τα οποία παρουσιάζουν εικόνα φθοράς από τη χρήση και τη λειτουργία του χώρου, τόσο στο σώμα των πλακιδίων αλλά και στις διανομές των αρμών,
 • υφιστάμενα αναπτύγματα, επιφανειών τοίχων, οι οποίοι κατά τον έλεγχο δεν φέρουν σύστημα επιφανειακής προστασίας,
 • πάγκοι κουζίνας/ πάγκοι εργασίας στους οποίους γίνεται η διαχείριση ή η διαλογή των αγαθών,
 • περιοχές συλλεκτήρων (collectors) στους οποίους απολήγουν “στραγγίδια” καθώς επίσης μικρών δεξαμενών λ.χ. πατητήρια κ.α. των οποίων τα αναπτύγματά τους δε φέρουν σύστημα επιφανειακής προστασίας και παραμένουν ως επιφάνειες τελικές από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίες,
 • σαφώς, σαφέστατα, «γυμνές επιφάνειες» στοιχείων μαύρης λαμαρίνας στα οποία ενδεχομένως, υπάρχουν εμφανή σημάδια οξείδωσης και συνθήκη “καλαμίνας” ή ακόμα-ακόμα και υπόλειμμα λιπαρής ουσίας μιας και παραμένει εκτεθειμένη, χωρίς τήρησης μέτρων καθαρισμού και απολίπανσης,
 • καθώς επίσης και διάφορες ακόμα περιπτώσεις που κρίνονται «ελεγχόμενες» και απαιτούν στα πλαίσια της εξυγίανσης, κατάλληλο σύστημα, επιφανειακής προστασίας!

Το παρακάτω Δελτίο Ενημέρωσης, αναφέρεται στο έγχρωμο, σύστημα εποξειδικής προστασίας Sinmast RM 22 που ως  βαφή αποτελεί τελική στρώση επικάλυψης, (μετά της ανάλογης πάντοτε στρώσης προεπάλειψης/αστάρι). Βαφή πιστοποιημένη για την απευθείας επαφή της με Τρόφιμα/ Ποτά και Νερό για πόσιμη χρήση.  Ανάλογα με το είδος της επέμβασης, π.χ.  έστω α) εάν πρόκειται για την υλοποίηση μιας Νέας Κατασκευής ή β) αν εξετάζονται κριτήρια επεμβάσεων/ παρεμβάσεων στα πλαίσια της Συντήρησης σε υπάρχουσα κατάσταση σε χώρους βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων, αποθηκών, πρατηρίων ή εργαστηρίων παραγωγής ως αυτοί αναφέρθηκαν ανωτέρω, το εν λόγω προϊόν είναι απολύτως συμβατό με τις απαιτήσεις που τίθενται εξ αρχής και λαμβάνονται υπ’ όψη από πλευράς ενδεδειγμένων λύσεων με πιστοποίηση και, με γνώμονα κριτήρια καταλληλότητας.

Για όσους λοιπόν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν ή διαχειρίζονται ζητήματα του αυτού αντικειμένου, έχοντας να αντιμετωπίσουν, τις “ιδιαίτερες” λεγόμενες απαιτήσεις από πλευράς αρχικών, συνάμα όμως και βασικών κριτηρίων και Προδιαγραφών (Συμβατότητα – Καταλληλότητα– Πόσιμο Νερό– Ποτά και Τρόφιμα), επιζητούν δε, σε θέματα λεπτομερειών την εφαρμογή μέγιστου επιπέδου προστασίας αναζητώντας τα πλέον κατάλληλα προϊόντα και συστήματα, μπορούν να ανατρέξουν σε λύσεις που προτείνονται από την εταιρεία SINTECNO. Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος που διατίθεται για την περίπτωση στη γκάμα της Εταιρείας.

Ως συστήματα προστασίας, ποιο το χαρακτηριστικό γνώρισμα;                                                                   

 • Ως κατεύθυνση από πλευράς κριτηρίων και δυνατότητας επιλογής, στο παρόν Δελτίο Ενημέρωσης γίνεται επιμέρους αναφορά στο ειδικού σχεδιασμού, προϊόν έγχρωμης βαφής προστασίας Sinmast RM 22 που αποτελεί μια έγχρωμη εποξειδική βαφή που χρησιμοποιείται ως στρώση για την προστασία επιφανειών βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος, γενικότερα. Επίσης για την κάλυψη πορωδών επιφανειών τέτοιων όπως τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά δάπεδα χωρίς νερόλουστρο, στρώσεις ισοστάθμισης με έτοιμο πολυμερικό σκυρόδεμα, δηλαδή κονιάματα 1- ή 2- συστατικών, καθώς και εποξειδικών ρητινο-κονιαμάτων και/ή στρώσεις με επίπαση χαλαζιακής άμμου κλπ.
 • Πρόκειται για έγχρωμο σύστημα που αποτελεί λύση δόκιμη και διατίθεται σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές (RAL). Το σύστημα είναι 2-συστατικών, μια και αποτελείται από δύο μέρη, τη βασική ρητίνη μαζί με τον σκληρυντή της (set Α+Β).
 • Όπως αναφέρθηκε, αποτελεί προϊόν εποξειδικής βάσης, χωρίς διαλύτες. Πρόκειται για μία έγχρωμη βαφή χαρακτηρισμένη ως επίστρωση υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά (σχεδόν 100%), αδιαπέρατη από υγρά μετά την ωρίμανση. Χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα υψηλή στιλπνότητα και τις υψηλές της επιδόσεις που από πλευράς καλυπτικότητας, λογίζεται ως σύστημα υψηλής δομής. Μια καθιερωμένη, ανεξίτηλη, εποξειδική βαφή προστασίας, ενδεδειγμένη κυρίως για εσωτερική χρήση (αλλά και εξωτερική ως βαφή κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών Ιχθυογεννητικών Σταθμών), με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε περιορισμένης έκτασης, κλειστούς χώρους. Ένα προϊόν κανονικής σκλήρυνσης χωρίς συρρικνώσεις, με ιδιαίτερα ανθεκτική, άκαμπτη (σκληρή) συμπεριφορά. Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται για την υψηλή σκληρότητα, τις υψηλές μηχανικές του αντοχές και την πολύ καλή αντοχή του στις κρούσεις και στην απότριψη, στις καιρικές συνθήκες, στην έκθεση σε ήπιων συγκεντρώσεων χημικά και στο αποσταγμένο/ στο θαλασσινό ή στο υφάλμυρο νερό, κλπ. Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα ~0,200–0,250 kg/m2 ανά στρώση/  συστήνεται συνήθως σε (2) τουλάχιστον στρώσεις.
 • Διακρίνεται για την καλή του αντοχή σε ουδέτερα καθαριστικά (απορρυπαντικά), πυκνά διαλύματα αλκαλίων, αραιά διαλύματα οξέων, σε ήπιες σχετικά συγκεντρώσεις καθώς επίσης, σε κύκλους καθαρισμού των επιφανειών αυτών με ατμό, σε μονάδες που η διαδικασία αποτελεί μονόδρομο (όπως οι χώροι Σφαγείων για παράδειγμα κλπ.).
 • Το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων ως σύστημα και των στρώσεων προεπάλειψης), πληροί τις προϋποθέσεις και συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy and Environmental Design.

Ποια τα Πεδία εφαρμογής του έγχρωμου Συστήματος Προστασίας;

​Ας δούμε λοιπόν με την ευκαιρία τα προϊόντα/ συστήματα που διατίθενται κατά περίπτωση:

 • Το εποξειδικό σύστημα Sinmast RM 22, αποτελεί προϊόν κατάλληλο για την εσωτερική προστασία δεξαμενών σε εφαρμογές πόσιμου μιας και αφού, ακολουθείται από σχετική Πιστοποίηση ως προς την καταλληλότητά του αποδεδειγμένα, για την άμεση επαφή με νερό για πόσιμη χρήση καθώς επίσης για την επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και ποτών (food and beverage situations). Είναι σχεδιασμένο για την κάλυψη και προστασία δαπέδων, τοιχίων σκυροδέματος όπως και τσιμεντοειδούς βάσης στρώσεων εξομάλυνσης δαπέδων/ τοιχίων. Επίσης, ως επένδυση προστασίας μεταλλικών επιφανειών ή επιφανειών σκυροδέματος, ενδείκνυται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, ακόμα και σε χώρους ξηρής ή υγρής διαδικασίας παραγωγής, στους οποίους πραγματοποιείται επεξεργασία, τυποποίηση και φύλαξη τροφίμων και ποτών. Μετά την σκλήρυνση και ωρίμανση, αποδίδει μια κλειστόπορη, αδιάβροχη επιφάνεια, χωρίς απορροφητικότητα, αποτελώντας σύστημα με ευκολία καθαρισμού που προσφέρει δε δυνατότητα απολύμανσης.
 • Η έγχρωμη βαφή Sinmast RM 22 είναι κατάλληλη επίσης ως σύστημα προστασίας για την εσωτερική επικάλυψη αναπτυγμάτων κολυμβητικών δεξαμενών κλειστού ή ανοικτού τύπου (πισίνες) καθώς επίσης, δεξαμενών Ιχθυογεννητικών Σταθμών, πρότυπων μονάδων ιχθυοτροφείων και γενικώς, φύλαξης και συγκέντρωσης υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων κυρίως και θηλαστικών) ομοίως, κλειστού ή ανοικτού τύπου.

Άλλα Πεδία χρήσης και εφαρμογής:

 • Αποτελεί επίσης λύση ιδανική, κατάλληλη για την επικάλυψη/ προστασία, αναπτυγμάτων επιφανειών σε τοίχους – δάπεδα ανοικτών ή κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες κλασικές ή Ολυμπιακών διαστάσεων).
 • Ομοίως, δύναται να αποτελέσει λύση αντιμετώπισης για την προστασία επιφανειών: δεξαμενών νερού για χρήση πυρόσβεσης, κλειστού ή ανοικτού τύπου, υδρο-πάρκων με δραστηριότητες αναψυχής, σιντριβανιών, μεσαίου μεγέθους τεχνητών λιμνών κλπ.

Άλλες λεπτομέρειες για το Σύστημα εφαρμογής;

 • Η εποξειδικής βάσης, έγχρωμη βαφή Sinmast RM 22 αποτελεί λύση δοκιμασμένη η οποία διατίθεται σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές (Διεθνής παλέτα χρωματικών επιλογών/ εγκεκριμένες αποχρώσεις RAL).

Βάσει των προδιαγραφών της, πριν την εφαρμογή της έγχρωμης βαφής προστασίας Sinmast RM 22, επί επιφανειών σκυροδέματος και πορωδών υποστρωμάτων, πρέπει να προηγηθεί αστάρωμα της επιφάνειας αυτής με: 

 1. 2-συστατικών, στρώση primer, εποξειδικής ρητίνης υδατικής βάσης, Sinmast S2 WB (με κατανάλωση ~0,150–0,200 kg/m2 και αναλόγως της χρονικής περιόδου του έτους, εντός min. >5 ωρών / max. <24 ωρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η τελική επίστρωση της βαφής με το Sinmast RM 22.

Εναλλακτικά:

 1. 2-συστατικών, στρώση primer, εποξειδικής ρητίνης χωρίς διαλύτες, Sinmast S2 (με κατανάλωση ~0,200–0,300 kg/m2, σύμφωνα πάντοτε με το βαθμό απορροφητικότητας του υποστρώματος) αναλόγως της χρονικής περιόδου του έτους, εντός 12–24 ωρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η τελική επίστρωση της βαφής με το Sinmast RM 22.
 2. Σε επιφάνειες σιδηρού χάλυβα ή μαύρης λαμαρίνας αφού πρώτα αμμοβοληθεί η επιφάνεια σε βαθμό καθαρισμού Sa 3 ή 2½ κατά SIS και ασταρωθεί κατόπιν επιλογής με μία στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά της οξείδωσης, με εποξειδική ψευδαργυρική επίστρωση Sinmast AC 10 (ακόμα και σε παλαιά γαλβανισμένα στοιχεία που έχουν απολέσει πάχος στρώματος γαλβανισμού) εναλλακτικά με Acosin AC 90 . Ακολούθως, λίγες μέρες μετά, αφού εφαρμοστεί εποξειδικό αστάρι Sinmast S2, εφαρμόστε έπειτα το προϊόν, τελικής έγχρωμης προστασίας Sinmast RM 22 σε 2 ή 3 στρώσεις ανάπτυξης.

Είναι εύχρηστο, απαιτείται εξειδίκευση, ποιοι οι τρόποι εφαρμογής;

Sinmast RM 22 και οι ανάλογες στρώσεις ασταρώματος:

Πρόκειται για προϊόντα, ίδιας σύνθεσης που ως συστήματα, είναι μεν εύκολα σχετικά στην εφαρμογή όμως, απαιτείται για όποιο από αυτά σχετική εξειδίκευση. Αυτό διότι, εκτός του ότι ένα συνεργείο με σχετική εμπειρία μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη του, οικονομία κλίμακας και αρτιότητα από πλευράς ποιότητας εφαρμογής, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τους  μηχανισμούς «χημικής» σύνδεσης κατά τη διάρκεια της επαλληλίας των αναπτυγμάτων των στρώσεων, με τον τρόπο που λειτουργούν οι συγκεκριμένοι τύποι Προϊόντων. Από την άλλη, η έλλειψη εμπειρίας, η μη εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών για την εφαρμογή ενδεχομένως, η πιθανή ανεπάρκεια ανάδευσης και μη τήρηση των απαιτούμενων – ενδεδειγμένων χρόνων αναμονής, μπορεί να οδηγήσουν έναν ιδιώτη σε πιθανή «διαστρωμάτωση», φαινόμενα αστοχίας δηλαδή μεταξύ των στρώσεων (delamination effect). Ανεξάρτητα όμως με τα παραπάνω, η εφαρμογή των υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

α) κοντότριχο ρολό ή

β) πιστόλι, με αντλία ανάερου ψεκασμού (airless-spray unit)

Σημείωση: Σε περίπτωση που η έγχρωμη βαφή Sinmast RM 22 η οποία παρεμπιπτόντως, χαρακτηρίζεται ως σύστημα υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, εφαρμόζεται με πιστόλι, δηλαδή με μηχάνημα αντλίας ανάερου ψεκασμού (airless spray equipment), το προϊόν ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, δύναται να αραιωθεί με δικό του, απόλυτα συμβατό τύπο διαλύτη Thinner Sinmast RM 22, σε ποσοστό μεταξύ 3% με 5%. Μία παράμετρος βέβαια είναι ότι, αν πρόκειται για χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ή ποτών, παρότι μικρό σχετικά το ποσοστό αραίωσης και μάλιστα ιδιαίτερα περιορισμένο, όπως και να ‘χει, σε τέτοια περίπτωση καλό θα είναι σε εσωτερικούς χώρους, να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος αναμονής, λίγων μόνο ημερών για εκτόνωση όποιας “πτητικότητας”, πριν την έναρξη λειτουργίας του χώρου με σκοπό την παραγωγή αγαθών.

Τι πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής σε επιφάνειες πορωδών υποστρωμάτων δαπέδων ή τοίχων ή επί μεταλλικών επιφανειών σε φύλλα ή σε στοιχεία διατομών μαύρης λαμαρίνας, κατάλληλα προετοιμασμένης μηχανικά (και αφού μετέπειτα προηγηθεί διαδικασία ψυχρού γαλβανισμού με εποξειδκή, ψευδαργυρική βαφή 2-συστ. τέτοιες όπως π.χ. Sinmast AC 10/ Acosin AC 90):

Πριν την εφαρμογή:

 • Για την έγχρωμη, εποξειδική βαφή Sinmast RM 22 που αποτελεί preventive λύση με σκοπό δηλαδή την προστασία (καθώς επίσης και όποιο τύπο εκ των προτεινόμενων συστημάτων που εφαρμόζεται για να λειτουργήσει ως στρώση ασταρώματος), η κάθε συσκευασία (σετ) προϊόντος αποτελείται από δύο συστατικά (Α+Β), τα οποία διατίθενται σε προκαθορισμένη αναλογία. Σε γενικές γραμμές, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα Τεχνικά Άρθρα κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες σε ζεύγος δοχείων, πριν την ανάμιξη της Ρητίνης (μέρος Α) με τον Σκληρυντή (μέρος Β), κρίνεται σκόπιμη η ανάμιξη αρχικά κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του, σε συνέχεια τα δύο μέρη μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να τηρείται σχολαστικά η αναλογία των 2-συστατικών που αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.
 • Να αποφεύγεται η ανάμιξη, πόσο μάλλον η έκθεση των δοχείων παρατεταμένα στον ήλιο, με σκοπό να διατηρείται σε ικανοποιητικό βαθμό, επαρκής χρόνος εργασιμότητας, για όποιο προϊόν εποξειδικής βάσης. Η φύλαξη των δοχείων και η ανάμιξη των δύο συστατικών, συστήνεται να γίνεται πάντοτε υπό σκιά. Σε συνθήκες ιδιαίτερα έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αποφύγετε την μεταφορά των δοχείων υλικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, για μεγάλη απόσταση χρονικά.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη σε υψηλές στροφές ή για παρατεταμένο διάστημα (ή και τον συνδυασμό των δύο αυτών πιθανοτήτων), ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση δημιουργίας  αερακτικότητας στο μίγμα.
 • Ως επιφάνεια κάλυψης, το υπόστρωμα να είναι υγιές, στεγνό και σταθερό, απαλλαγμένο από αποσαθρώσεις, σκόνες, ρύπους, οξειδώσεις εξανθήματα – αλατώσεις, φαινόμενα απόπλυσης/ ασβεστούχες ενώσεις (CaO), βρύα και λειχήνες (σε περιπτώσεις συντήρησης) καθώς επίσης, ελαιώδους σύστασης, λιπαρές ουσίες τέτοιες όπως λάδια, λίπη, γράσα, καλαμίνα, ορυκτέλαια κλπ.).

Κατά την εφαρμογή:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, έντονων φαινομένων υγροποίησης ή κάτω από πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Sinmast RM 22: Σε γενικές γραμμές, για προϊόντα εποξειδικής βάσης χαρακτηρισμένα ως παντός καιρού, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να κυμαίνονται μεταξύ +8 οC με +30 ο Στην περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών π.χ. +8 οC με +10 οC, η συνθήκη θα πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά τη διάρκεια των πρώτων (24-36) ωρών.  Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής, αυτές που κυμαίνονται εντός εύρους θερμοκρασίας +15 οC με +25 οC, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή εργασιμότητα (ενδεικτικά, περίπου 45–50 λεπτά, στους +23 οC),  σε συνδυασμό με την επίτευξη ιδανικών χρόνων ωρίμανσης και σκλήρυνσης.
 • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι < 75% (ιδανικές συνθήκες Σ.Υ. ≤ 60%). Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
 • Έστω για παράδειγμα, από πλευράς εφαρμογής, σε περίπτωση που εξετάζονται δεξαμενές Ιχθυοτροφείου, ας πούμε σε μια “ashore” παραγωγική Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας ή ενδεχομένως, πλήθος δεξαμενών συγκέντρωσης, διύλισης, επεξεργασίας και τυποποίησης νερού σε πλαστικές φιάλες, για πόσιμη χρήση καθώς και σε υποδομές Ύδρευσης, αποτελούμενες από κλειστού τύπου δεξαμενές πόσιμου, μετά το πέρας της εφαρμογής του συστήματος βαφής Sinmast RM 22:
 • Έκθεση σε πλήρη χρήση, όσον αφορά πάντοτε το χρόνο αναμονής για την πλήρωση της δεξαμενής με νερό:  

  • Μετά την πάροδο (7) ημερών (ενδεικτικά, στους +30 οC),
  • Μετά την πάροδο (10) ημερών (ενδεικτικά, στους +17 οC),
  • Μετά την πάροδο (12) ημερών (ενδεικτικά, στους +10 οC).

   

  • Άλλη πιθανή περίπτωση έστω για παράδειγμα, από πλευράς εφαρμογής, στην οποία εξετάζεται ας πούμε, το δάπεδο ενός μαγειρείου, μιας βιομηχανίας μπισκότων ή μιας μονάδας τυποποίησης ειδών αλιείας ή ακόμα-ακόμα ενός χώρου Σφαγείου, ενδεχομένως. Ομοίως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα δάπεδα πρέπει να εξασφαλίζουν επιπρόσθετο βαθμό αντι-ολισθηρότητας και μάλιστα έντονης σχετικά διότι:

   

  • Στον μεν πρώτο χώρο (Μαγειρείο), υπάρχει η καθημερινή χρήση ζωικού ή φυτικού λίπους και φυτικών ελαίων συστατικά τα οποία, στο φόρτο της ημέρας, μπορεί ενδεχομένως να πέσουν στο δάπεδο και μέχρι να απομακρυνθούν, να δημιουργήσουν συνθήκη ολισθηρής κατάστασης οπότε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια του δυναμικού, των εργαζομένων δηλαδή που λειτουργούν το χώρο.
  • Στη δεύτερη περίπτωση, στη Βιομηχανία παραγωγής μπισκότων και ειδών αρτοποιίας, οι συνθήκες παραγωγής είναι ξηρής διαδικασίας. Συχνά-πυκνά, σε καθημερινή βάση, υπάρχει παρουσία πούδρας από άλευρα και φαρίνας στο δάπεδο στοιχεία που το καθιστούν ολισθηρό. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες, πρέπει λοιπόν πάντοτε να εξασφαλίζεται για το προσωπικό, ο απαιτούμενος βαθμός αντιολισθηρότητας στους χώρους παραγωγής.
  Αντίστοιχα, στο χώρο αλιπάστων προϊόντων και ειδών αλιείας, αυτή τη φορά με υγρές διαδικασίες λειτουργίας σε καθημερινή βάση (νερό), υπάρχει παράλληλα πτώση χοντρού αλατιού στο δάπεδο. Από θέμα ασφάλειας πάντα των εργαζομένων στο χώρο, να λοιπόν ορισμένοι κύριοι και βασικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται επιπρόσθετος βαθμός αντιολισθηρότητας στη Μονάδα.  

Είναι εύχρηστο, απαιτείται εξειδίκευση, ποιοι οι τρόποι εφαρμογής;

 • Τέλος, στο χώρο του Σφαγείου, εξίσου με υγρές διαδικασίες λειτουργίας σε καθημερινή βάση, λόγω παρατεταμένης αιμοσταξίας στο δάπεδο υπάρχει συνθήκη ολισθηρής κατάστασης οπότε, βασική προϋπόθεση και κύριο μέλημα για την αποφυγή εργατικού ατυχήματος, να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο, προφυλάσσοντάς τους από πιθανή πτώση.

Σε όλες αυτές λοιπόν από τις παραπάνω περιπτώσεις, μία προς μία, στο σύστημα προστασίας του δαπέδου απαιτείται να επιτευχθεί η σχετική αδρότητα, ώστε να εξασφαλίζεται δηλαδή επιπρόσθετος βαθμός αντιολισθηρότητας. Επιφέρεται με έμμεσο, τεχνητό τρόπο κατά τη διάστρωση των αναπτυγμάτων του συστήματος βαφής προστασίας, στη διάρκεια της επαλληλίας των στρώσεων, γι’ αυτό απαιτείται εξειδίκευση στην εφαρμογή και εμπειρία του συνεργείου. Η αντίσταση συγκεκριμένα έναντι ολίσθησης, εκφράζεται και αποτιμάται με τον όρο (R/ Resistance). Καθορίζεται δε αυξητικά, με δείκτη βαθμονόμησης π.χ. R10/ R11/ R12/ R13 και ούτω καθεξής. 

rm32 article feb 2024 03
Βαθμός Αντιολισθηρότητας R09 (η βαφή ως έχει, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσα σπορά χαλαζία)
rm32 article feb 2024 04
Βαθμός Αντιολισθηρότητας R10 (Quartz sand 0.1-0.4 mm)
Βαθμός Αντιολισθηρότητας R11 (Quartz sand 0.4-0.8 mm)

Επιτυγχάνεται για παράδειγμα με την τεχνική “sandwich”, με την ενσωμάτωση δηλαδή χαλαζιακής άμμου, μέσω επίπασης (διασποράς), μεταξύ των στρώσεων της βαφής (ή ενδεχομένως της στρώσης ασταρώματος με τη βαφή, ανάλογα), συγκεκριμένης πάντοτε κοκκομετρίας ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται και του βαθμού αντίστασης που επιζητείται όσον αφορά τις συνθήκες έκθεσης. Την επομένη, αφού πρώτα αφαιρεθεί όποια τυχόν περίσσια ποσότητα που δεν ενσωματώθηκε, το στρώμα της χαλαζιακής άμμου/ Quartz-sand σφραγίζεται από συγκεκριμένη ποσότητα στρώσης έγχρωμης βαφής, η κατανάλωση της οποίας καθορίζεται επιτόπου, με βάση πάντοτε, τα κριτήρια του έργου και του δείκτη αντίστασης που ζητείται. Προς αποφυγή συνθηκών διαστρωμάτωσης, η εναλλαγή των στρώσεων στη διαδικασία γίνεται πάντοτε εντός του «ανοικτού» διαθέσιμου χρόνου μέσα στον οποίο, ο χημικός δεσμός των ρητινών, διατηρείται “active” και παραμένει ενεργός.

 • Μία ακόμα λεπτομέρεια, ιδιαίτερα στην περίπτωση επιφάνειας με βαθμό αδρότητας ο καθαρισμός συστήνεται να πραγματοποιείται ταχτικά, με τη βοήθεια σαρώθρου εποχούμενου ή μη, σε συνδυασμό με χρήση ουδέτερων καθαριστικών (απορρυπαντικών), σε ήπιες σχετικά συγκεντρώσεις.
 • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου MIL-STD-810B Method 508, το προϊόν παρουσιάζει εξαίρετη συμπεριφορά ενάντια στην ανάπτυξη βακτηριδίων και μικρο-οργανισμών (μύκητες – fungus). Ωστόσο, τηρώντας τις συνθήκες HACCP, σε μονάδες με χώρους Σφαγείων αντίστοιχα λόγω παρατεταμένης αιμοσταξίας και δημιουργίας συγκέντρωσης κηλιδώσεων που παραμένουν στο δάπεδο για ώρες σχεδόν σε καθημερινή βάση, κατά τη λειτουργία της μονάδας όπου υπάρχει δραστηριότητα, για κάθε ενδεχόμενο, για την αποφυγή ανάπτυξης μυκήτων με σκοπό την καταπολέμηση πιθανής, ενδεχόμενης υποψίας, εμφάνισης βακτηριακών κοινοτήτων συνήθως καθαρισμός των επιφανειών αυτών πραγματοποιείται με ατμό.

Υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται σε συστήματα Προστασίας επιφανειών, γενικότερα; Σαφώς και υπάρχουν!  Αν θέλετε, αφιερώσετε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε τη Νέα Ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sintecno.gr).

Πρόσφατα Άρθρα

​Προϊόντα Πρόληψης και Προστασίας Φυσικών Λίθων/ Συστήματα ειδικού Σχεδιασμού για αύξηση συνοχής και Σταθεροποίηση επιφανειών φυσικών πετρωμάτων και πλίνθων, την Πρόληψη και Εξάλειψη δυσμενειών από δράσεις ρύπων και λοιπών διαβρωτικών παραγόντων

Διαβάστε »
Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu