Δεξαμενές Πόσιμου Νερού: Συστήματα και σειρές Προϊόντων, Πιστοποιημένων για την επαφή και την καταλληλότητά τους για Πόσιμο Νερό.

Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται σε Ομάδα Συστημάτων, δηλαδή σε μια σειρά Προϊόντων ειδικού σχεδιασμού, που μεμονωμένα, ανεξαρτήτως της θέσης ενσωμάτωσης, κάθε ένα από αυτά είναι Πιστοποιημένο για την επαφή και την καταλληλότητά του για Πόσιμο Νερό.

Τα προϊόντα αυτά ανάλογα με το είδος της επέμβασης, π.χ.
α) έστω ότι πρόκειται για υλοποίηση μιας Νέας Κατασκευής ή
β) αν εξετάζονται κριτήρια Επεμβάσεων στα πλαίσια της Συντήρησης σε υπάρχουσα κατάσταση, σε Δεξαμενή υφιστάμενη δηλαδή, ​ανήκουν σε μία ομάδα συγκεντρωτικά, και λειτουργούν ως συστήματα που είναι απολύτως συμβατά με τα κριτήρια των απαιτήσεων που τίθενται εξ αρχής και λαμβάνονται υπ’ όψη στις εφαρμογές αντιμετώπισης Υδραυλικών Έργων από πλευράς υποδομής, που εξετάζουν το θέμα του πόσιμου νερού.

Είναι προφανές ότι, το παρόν  επικεντρώνεται κυρίως σε δομές από οπλισμένο σκυρόδεμα και ως σημείο αναφοράς εστιάζεται σε κατασκευές έργων υποδομής όπως για παράδειγμα, υδραυλικά έργα, συγκεκριμένα διαχείρισης νερού για πόσιμη χρήση. Στα πλαίσια εξασφάλισης τρία είναι τα βασικά ζητούμενα για την προάσπισή τους:

 • η  πρόληψη και προστασία από μελλοντικές παθολογίες, αυξάνοντας ουσιαστικά την ικανότητα ως προς την αντίσταση στη μόνιμη παρουσία νερού, στις δράσεις εσωτερικά, αερίων μαζών και στις υπόλοιπες συνθήκες έκθεσης,
 • η παράταση του χρόνου λειτουργίας σε συνδυασμό με τη υψηλή διάρκεια στον χρόνο των συστημάτων αναφοράς.
 • πως προασπίζεται η μάζα τους σκυροδέματος αλλά και πώς αντιμετωπίζεται το πορώδες της τελικής επιφάνειας στο εσωτερικό της δεξαμενής/ του ταμιευτήρα, από πλευράς επιλογής, ποιες οι δυνατότητες υγρομόνωσης των αναπτυγμάτων των επιφανειών στο εσωτερικό της/του,
 • ποια η μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της αέριας μάζας ως προς την εξασφάλιση του πορώδους, στην “ευαίσθητη”, άνω ζώνη μιας κλειστής δεξαμενής (τήρηση μέτρων που θα λειτουργήσουν ως gas-barriers),
 • σε περίπτωση που επιζητείται, στις επιφάνειες των εσωτερικών αναπτυγμάτων ως τελική προστασία σύστημα έγχρωμης βαφής, ποιος θα ήταν σε κάθε περίπτωση ο κατάλληλος τύπος βαφής.

Sinmast RM 22

Από την άλλη, σε περίπτωση επανασχεδιασμού, όσον αφορά επεμβάσεις στα πλαίσια εργασιών Συντήρησης σε υπάρχουσα πλέον κατάσταση, σε Κατασκευή υφιστάμενη (ομοίως, π.χ. σε Δεξαμενές σκυροδέματος κάθε τύπου/ Υδατόπυργους, κλπ.), ζητήματα που εξετάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων τεχνικών θεμάτων όπως:

 • για το πως αντιμετωπίζονται διάφορα θέματα “διαφυγών” νερού από σημεία συναρμογών με διαφορά φάσης σκυροδέτησης, “ψυχρούς” αρμούς, διαστολικούς αρμούς κλπ., φαινόμενα διαφορικής καθίζησης που εξελίχθηκε και με ποιο τρόπο όλα αυτά τα σημεία και περιπτώσεις δυσμενειών εξασφαλίζονται,
 • πως αντιμετωπίζεται το πορώδες της τελικής επιφάνειας στο εσωτερικό της δεξαμενής/ του ταμιευτήρα, από πλευράς επιλογής, ποιες οι δυνατότητες υγρομόνωσης των αναπτυγμάτων των επιφανειών στο εσωτερικό της/του,
 • ποια η μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της αέριας μάζας ως προς την εξασφάλιση του πορώδους, στην “ευαίσθητη”, άνω ζώνη μιας κλειστής δεξαμενής (τήρηση μέτρων που θα λειτουργήσουν ως gas-barriers),
 • σε περίπτωση που επιζητείται, στις επιφάνειες των εσωτερικών αναπτυγμάτων ως τελική προστασία σύστημα έγχρωμης βαφής, ποιος θα ήταν σε κάθε περίπτωση ο κατάλληλος τύπος βαφής.

Για όσους σχεδιάζουν, κατασκευάζουν ή διαχειρίζονται δομές αυτού του αντικειμένου, έχοντας να αντιμετωπίσουν, τις ιδιαίτερες, “λεπτές” λεγόμενες απαιτήσεις από πλευράς αρχικών, βασικών όμως, κριτηρίων (Συμβατότητα – Καταλληλότητα – Πόσιμο Νερό) και Προδιαγραφών, επιζητούν δε, σε θέματα λεπτομερειών την εφαρμογή μέγιστου επιπέδου προστασίας αναζητώντας τα πλέον κατάλληλα προϊόντα, μπορούν να ανατρέξουν στις λύσεις που προτείνονται από την εταιρεία SINTECNO. Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για συγκεκριμένους τύπους, σειράς προϊόντων από την γκάμα της Εταιρείας.

Τύποι ειδικών Προϊόντων και Συστημάτων Εξασφάλισης – Πρόληψης –  Στεγανοποίησης ​– Προστασίας, απόλυτα συμβατών με Πόσιμο Νερό 

Στην γκάμα της SINTECNO SA, στις εφαρμογές αυτού του τύπου, επικεντρώνεται κανείς σε (14) ειδικού τύπου προϊόντα, όλα τους με Πιστοποιητικά καταλληλότητας από διάφορους επίσημους φορείς, για την επαφή τους με Πόσιμο Νερό, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα, κωδικούς Συστημάτων Εισαγωγής αλλά και ορισμένων παραγόμενων επίσης Προϊόντων : 

Άλλο Πεδίο χρήσης:

1) Στη φάση σκυροδέτησης:

 • ​Αρμοκλείδες εξασφάλισης αρμών διακοπής σκυροδέτησης/ κατασκευαστικών  αρμών με ειδικές διατομές (profiles) υδροδιογκούμενων κορδονιών που αντιδρούν με την παρουσία/ έκθεσή τους σε νερό: PC BETONSTRIP Green και PC BETONSTRIP Black.
 • Ειδικό πρόσθετο, ενδοχημικής δράσης, βασισμένο στην Τεχνολογία ανάπτυξης ενεργών κρυστάλλων (Crystal-growth Technology) που ως στεγανωτικό μάζας, είναι κατάλληλο για μόνιμα ενεργή προστασία της μάζας του σκυροδέματος. 

Προϊόν απόλυτα συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου, με πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2, καθώς και του ASTM C 494 (Type S), βελτιώνοντας σημαντικότατα την αντίσταση του σκυροδέματος, στις διεισδύσεις και δράσεις χλωριόντων (έλεγχος κατά ASTM C-1202), λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη σε μια δεξαμενή πόσιμου, τη χλωρίωση του νερού:  VANDEX AM 10 Crystalline Admixture. 

 

2) Προϊόντα  Επισκευής και Δομικής Αποκατάστασης στοιχείων σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-3, Αρχή (3) Αποκατάσταση σκυροδέματος/ Μέθοδοι (3.1), (3.3), (4.4), (7.1) & (7.2). Στη φάση διευθέτησης κι αποκατάστασης υποστρώματος, εξασφάλισης και προστασίας σκυροδέματος (σε περίπτωση πάντοτε, που κάτι τέτοιο ζητηθεί):

 • Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης, για μόρφωση λεπτομερειών π.χ. για εξομάλυνση και στοκάρισμα, για διευθέτηση “ατελειών” σκυροδέτησης, για σφράγιση πορώδους π.χ. στην οροφή της κλειστής δεξαμενής, κλπ.: PAGEL TW 05, TW 10 και TW 20.
 • Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης, για τη διαμόρφωση καμπύλων λουκιών στα σημεία συναρμογών και αλλαγής διεύθυνσης, μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων επιπέδων: PAGEL TW 40, και TW 10.
 • Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης, για την Επισκευή και αποκατάσταση γεωμετρίας στοιχείων, σε εργασίες επεμβάσεων στη φάση αντιμετώπισης παθολογίας ή βλαβών σε περίπτωση υφιστάμενης δεξαμενής: PAGEL TW 10, TW 20 και TW 40,  όπως επίσης, σε περίπτωση στοιχείων αποκαλυμμένων οπλισμών, με τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα προστασίας, συνάμα και γέφυρα πρόσφυσης (με τη φιλοσοφία «νωπό σε νωπό»), που έχει προηγηθεί πριν την επικάλυψη με τη σειρά των κονιαμάτων παραπάνω: PAGEL TW 05.

3) Σε περίπτωση υφιστάμενων Κατασκευών, στη φάση αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων που εξετάζουν εισροή ή “διαφυγές” νερού από σημεία συναρμογών με διαφορά φάσης σκυροδέτησης, “ψυχρούς” αρμούς, διαστολικούς αρμούς κλπ., φαινόμενα διαφορικής καθίζησης που εξελίχθηκαν κατά κάποιο τρόπο και ως σημεία αποτελούν περιπτώσεις δυσμενειών προς σφράγιση, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ζώνης επέμβασης: 

 • Ειδικού σχεδιασμού, λεπτόρρευστη ενέσιμη ρητίνη, πολυουρεθανικής βάσης, που αντιδρά με την παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό υψηλής διόγκωσης, επιτυγχάνοντας  ως αποτέλεσμα μία άκαμπτη υδρόφοβη σφράγιση, κατάλληλη για τη σφράγιση τριχοειδών, ρηγματώσεων και αρμών, για την αντιμετώπιση διαρροών,  έντονων εισροών και διεισδύσεων νερού: PC LeakInject UNI 6816 E.
 • Ειδικού σχεδιασμού, λεπτόρρευστες ενέσιμες ρητίνες, πολυουρεθανικής βάσης, που αντιδρούν παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό μέσης διόγκωσης, επιτυγχάνοντας  ως αποτέλεσμα μία ιδιαίτερα υδρόφοβη σφράγιση με υψηλό βαθμό ευκαμψίας. Προϊόντα κατάλληλα για σφράγιση τριχοειδών, ρηγματώσεων και αρμών, εκεί όπου αναμένεται ενδεχομένως και βαθμός κινητικότητας καθώς, λόγω της ευκαμψίας του ο αφρός που παράγεται κατά την αντίδραση της ρητίνης με το νερό, απορροφά κατά κάποιο τρόπο την μετακίνηση της ρωγμής/ αρμού. Συστήματα  αντιμετώπισης διαρροών,  έντονων εισροών και διεισδύσεων νερού: PC LeakInject Flex 6870 και PC LeakInject Flex 6890.

4) Στη φάση υγρομόνωσης/ στεγανοποίησης, αναλόγως του συστήματος επιλογής, βάσει ποικίλων παραμέτρων, συστήματα προστασίας και εξασφάλισης πορώδους σκυροδέματος στο εσωτερικό των δεξαμενών:

 • Ειδικό, διεισδυτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, με δυνατότητα ενδοχημικής δράσης, βασισμένο στην Τεχνολογία ανάπτυξης ενεργών κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), κατάλληλο για μόνιμα ενεργή προστασία  στην επιφάνεια, καθολικά αλλά και στη μάζα του σκυροδέματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-2, σχετικές Αρχές (1) Προστασία έναντι διεισδύσεων, (2) Έλεγχος υγρασίας, (8) Αύξηση ανθεκτικότητας καθώς και το EN 1504-3, Αρχή (3) περί Αποκατάστασης σκυροδέματος:  PC CRISTAL Concentrate.
 • Τσιμεντοειδούς βάσης, Κονιάματα στεγανοποίησης, 1- & 2-συστατικών, που αποτελούν επιστρώσεις κατάλληλες για την επιφανειακή προστασία των αναπτυγμάτων του σκυροδέματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-2, Αρχές (1) Προστασία έναντι διεισδύσεων/ Μέθοδος (1.3), (2) Έλεγχος υγρασίας/ Μέθοδος (2.2) και (8) Αύξηση ανθεκτικότητας/ Μέθοδοι (8.1) & (8.2):  BETONFIX-300 και SINTOSEAL Flex, αντίστοιχα.

Τέλος, συγκριτικά, το σύστημα βαφής Sinmast RM 42 λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει στην έκθεση σε ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, έχει πολλάκις χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς, ως σύστημα προστασίας σε αίθουσες ή ανοικτές επιφάνειες Spa, σε εφαρμογές συνθηκών Jacuzzi (δεξαμενών υδρομασάζ).

5) Στη φάση κριτηρίων που εξετάζουν έγχρωμο αποτέλεσμα και το θέμα του prevention στο εσωτερικό των δεξαμενών, για τελικό στάδιο σύστημα έγχρωμης προστασίας δηλαδή εφαρμοσμένο επί συστημάτων εξασφάλισης πορώδους σκυροδέματος (πάντοτε 1-συστατικού) τα οποία έχουν προηγηθεί:

 • Σύστημα 2-συστατικών, υψηλών στερεών, έγχρωμης βαφής χωρίς διαλύτες, αδιαπέρατο από υγρά μετά την ωρίμανση που χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερα υψηλή στιλπνότητα, τις υψηλές επιδόσεις που από πλευράς καλυπτικότητας, λογίζεται δε ως σύστημα υψηλής δομής, με ευκολία καθαρισμού. Ιδιαίτερα ανθεκτικό, άκαμπτο, με σκληρή συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται για τις υψηλές του μηχανικές αντοχές, την πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στις κρούσεις, στην απότριψη και στα ελεγχόμενων συγκεντρώσεων χημικά.

Επίστρωση προστασίας των επιφανειών σκυροδέματος ή επί επιφανειών μετάλλων που διατίθεται σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές (Διεθνής παλέτα χρωματικών επιλογών & εγκεκριμένων αποχρώσεων RAL), ιδανικό σύστημα λειτουργίας ως gas-barrier (φράγμα υδρατμών και ζώνη άμυνας π.χ. στη δράση χλωριόντων/ συνθήκες έκθεσης σε δυσμένεια περιβάλλοντος κατηγοριοποιημένο ως (XD), ως αυτό καθορίζεται στον ΚΤΣ 2016/ Πίνακας Β2-7 του Προτύπου ΕΝ 206-1 (έκθεση σε αερομεταφερόμενα χλωριόντα που δεν προέρχονται από θαλασσινό νερό). Βαφή λοιπόν σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-2, Αρχή (5) περί αύξησης φυσικής αντίστασης/ Μέθοδος (5.1):  SINMAST RM 22.

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που ζητηθεί επί τούτου η εφαρμογή της έγχρωμης βαφής προστασίας Sinmast RM 22, επί υποστρώματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί διαδικασία αντιμετώπισης του ζητήματος υγρομόνωσης με όποιο σύστημα ενδοχημικής δράσης, Τεχνολογίας ανάπτυξης ενεργών κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), όπως για παράδειγμα, προϊόν σε μορφή προσμίκτου σκυροδέματος για τη στεγάνωση της μάζας (π.χ. τέτοιο όπως το VANDEX AM 10 Crystalline Admixture) ή ακόμα και σε συνδυασμό (ή μεμονωμένα) με κονίαμα στεγανοποίησης της αυτής φιλοσοφίας ή Τεχνολογίας να αναφέρουμε καλύτερα, εφαρμοσμένο στην επιφάνεια των αναπτυγμάτων των δεξαμενών με δυνατότητα διείσδυσης στη μάζα (π.χ. τέτοιο όπως το PC CRISTAL Concentrate), θα πρέπει, μέρες νωρίτερα, να έχει προηγηθεί διαδικασία ουδετεροποίησης (ή αδρανοποίησης, ως συνήθως αναφέρεται) στην επιφάνεια αναφοράς.

Πέρα από τις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπου τυχόν ζητηθεί επιπρόσθετα και εφαρμογή έγχρωμης βαφής προστασίας Sinmast RM 22, επί όποιου άλλου συστήματος τσιμεντοειδούς βάσης, θα πρέπει ρητά το σύστημα αυτό να είναι 1-συστατικού, άκαμπτο, χωρίς βαθμό ελαστικότητας. Επίσης, από πλευράς ωρίμανσης όσον αφορά το χρόνο αναμονής, ανάλογα με την χρονική περίοδο εκτέλεσης της εργασίας, η εφαρμογή του συστήματος τσιμεντοειδούς βάσης πρέπει να έχει προηγηθεί min. (7) και max. (12) ημέρες, για θερινή ή χειμερινή περίοδο αντίστοιχα, πριν την ακολουθία της εφαρμογής της βαφής.

Στο εσωτερικό των κλειστών χώρων, πριν την εφαρμογή της έγχρωμης, προστατευτικής βαφής, ελέγχετε πάντοτε τις συνθήκες εφαρμογής, ενδεχομένως την ύπαρξη πιθανών φαινομένων συμπυκνώσεων καθώς επίσης, το σημείο υγροποίησης (dew-point). 

Ποια τα Κριτήρια αποδοχής για κάθε Σύστημα Επιλογής;

Όλα αυτά τα επιμέρους προϊόντα που διατίθενται στην γκάμα και έχουν Πεδίο Εφαρμογής στην Ενότητα αυτή, αποκρίνονται στο θέμα αντιμετώπισης δεξαμενών πόσιμου νερού οπότε, γίνεται σαφές ότι, το κάθε ένα από αυτά πρέπει:

 • από πλευράς καταλληλότητας, να είναι απολύτως συμβατό, προφανώς και Πιστοποιημένο για την επαφή και χρήση του με Πόσιμο Νερό, κριτήριο βασικό-βασικότατο,
 • να φέρει Σήμανση (CE), εξίσου σημαντικό, 
 • να λειτουργεί σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές και τις Μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504 (European-Norm), συγκεκριμένα, για Δομές/ Κατασκευές από οπλ. σκυρόδεμα, αναλόγως του είδους του και του Πεδίου κάλυψης στο οποίο, κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά, βάσει κριτηρίων σχεδιασμού, κατηγοριοποιείται και κατατάσσεται, με προϋπόθεση, συνάμα να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα ΕΝ 1504 (ανατρέξτε κατά περίπτωση αναφοράς στους Τύπους των ειδικών Προϊόντων και Συστημάτων Εξασφάλισης – Πρόληψης –  Στεγανοποίησης – Προστασίας ως αυτά αναφέρονται κατά περίπτωση ανωτέρω, επιγραμματικά).
Λοιπές σχετικές αναφορές:
Οι πρότυπες, ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι αναθεωρήσεις αυτών: 
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 περί προδιαμορφωμένων συστημάτων υδροφραγών, μορφής ταινιών ή ενεργών παρεμβυσμάτων, κατάλληλων ως “αρμοκλείδες” για εξασφάλιση αρμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα,
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00, ΤΠ 1501-14-01-05-00, ΤΠ 1501-14-01-06-00 περί συστημάτων κατάλληλων για την αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού ομοίως, για πλήρη αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλ. σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά,
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 περί συστημάτων πλήρωσης ρωγμών, μικρού ή μεγαλύτερου εύρους σε στοιχεία κατασκευών από σκυρόδεμα,
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 περί ανάπτυξης επιστρώσεων θωράκισης επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή με κονιάματα, έτοιμα προς χρήση, 
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 και ΤΠ 1501-03-10-03-00 περί συστημάτων προστασίας επιφανειών σκυροδέματος και μετάλλων, αντίστοιχα,
 • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 περί συστημάτων Αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών, υδραυλικών έργων, για συστήματα Κατηγορίας (Β), δηλαδή για στρώσεις σε επαφή με πόσιμο νερό, κ.α.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια;

Σαφώς και υπάρχουν! Πάντοτε, ανάλογα με ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εφαρμογής, με βάση τις συνθήκες που εξετάζονται στο εκάστοτε έργο αναφοράς, π.χ. εάν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατάσταση, ενδεχομένως μια υπερυψωμένη κατασκευή (π.χ. ένας υδατόπυργος) ή ότι άλλο χαρακτηρίζει την ιδιομορφία του έργου.
 
Ομοίως, εάν πρόκειται για δεξαμενή κλειστού ή ανοικτού τύπου, αν ο λόγος γίνεται για μια Νέα από την αρχή υποδομή ή εάν πρόκειται για επεμβάσεις σε μία υφιστάμενη κατασκευή από οπλ. σκυρόδεμα και ούτω καθεξής. Εξετάζοντας λοιπόν, κάθε μία από τις περιπτώσεις που καλείται κανείς να αντιμετωπίσει, όσον αφορά την επιλογή του ενδεδειγμένου συστήματος που προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή λύση, μπορεί σαφώς να ανατρέξει στην γκάμα των υλικών που υπάρχουν και διατίθενται στη SINTECNO, στα ομαδοποιημένα καθώς και σε άλλα προϊόντα που συγκαταλέγονται στην Ενότητα αυτή, που αποκρίνονται στις Δεξαμενές Πόσιμου Νερού τα οποία συμμορφώνονται με τα παραπάνω κριτήρια.
 
Υπάρχουν επίσης, πολλά ακόμη προϊόντα που αναφέρονται σε ειδικές λεπτομέρειες, για συστήματα αντιμετώπισης δεξαμενών και γενικότερα των προβλημάτων τους, ενδεχομένως.
Αν θέλετε, αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας και πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.

Πρόσφατα Άρθρα

​Προϊόντα Πρόληψης και Προστασίας Φυσικών Λίθων/ Συστήματα ειδικού Σχεδιασμού για αύξηση συνοχής και Σταθεροποίηση επιφανειών φυσικών πετρωμάτων και πλίνθων, την Πρόληψη και Εξάλειψη δυσμενειών από δράσεις ρύπων και λοιπών διαβρωτικών παραγόντων

Διαβάστε »
Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu