Συστήματα Πλήρωσης υφιστάμενων Αρμών, Διαστολικών ή Κατασκευαστικών

Σκοπός των συστημάτων Πλήρωσης είναι η Σφράγιση και η Εξασφάλιση συνθηκών μόνιμης Προστασίας και Αρμοκάλυψης.

Για όσους σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν δομές με ιδιαίτερες απαιτήσεις και υψηλές προδιαγραφές κι επιθυμούν, σε θέματα λεπτομερειών, την εφαρμογή μέγιστου επιπέδου προστασίας αναζητώντας τα πλέον κατάλληλα προϊόντα, μπορούν να ανατρέξουν στις λύσεις που προτείνονται από την εταιρεία SINTECNO. Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για μια σειρά υλικών από την γκάμα της Εταιρείας.

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων και η αναφορά σε κλασικά παραδείγματα, που αφορούν την αντιμετώπιση υφιστάμενων σημείων δυσμένειας μετά τη σκυροδέτηση. Ουσιαστικά, γίνεται παραπομπή σε προϊόντα πλήρωσης ή/και αρμοκάλυψης γραμμικού μήκους όποιας ασυνέχειας και πάσης φύσεως αρμών, που έχουν διαμορφωθεί ή αφεθεί επί τούτου, σε οριζόντια, κάθετα ή κεκλιμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα, στην ενσωμάτωση ειδικού τύπου σφραγιστικών και λοιπών συστημάτων πλήρωσης, μέσω της εφαρμογής τους, τα οποία λειτουργούν ως παρεμβύσματα με εύκαμπτη, ελαστική συμπεριφορά, διατίθενται δε σε διάφορες συνθέσεις από πλευράς χημικής σύστασης, μορφές, συσκευασίες κλπ. Επίσης, σε συστήματα με δυνατότητα αρμοκάλυψης, δηλαδή γεφύρωσης αρμών, μεγάλου πλάτους κυρίως, προφανώς και αρμών μικρότερης διάστασης, ανάλογα με την περίπτωση και τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες.

Βασικός σκοπός;

Η προάσπιση όποιας μορφής αρμών που αποτελούν διακοπές ή αναγκαίες ασυνέχειες κατά τη σκυροδέτηση, ιδιαίτερων σημείων. Η στόχευση κι ο αυτοσκοπός από πλευράς πρόληψης; H σφράγιση και εξασφάλιση στεγανοποίησης με την έγκαιρη υγρομόνωση των σημείων αυτών και η διασφάλιση των κατασκευών, μακροπρόθεσμα.

Είναι προφανές ότι, η συζήτηση επικεντρώνεται σε δομές από σκυρόδεμα και ως σημείο αναφοράς εστιάζει στους χώρους υπογείων αλλά και στο τμήμα ανωδομής, στις όψεις ή επί του δώματος, κάθε λογής κτιριακού έργου ή βιομηχανικής εγκατάστασης, για την προστασία των αρμών των κτιρίων σε 2η φάση, σε οποιαδήποτε θέση. Ομοίως, στις κατασκευές έργων υποδομής όπως για παράδειγμα, σε έργα υδραυλικά, π.χ. αρδευτικά, δεξαμενές πυρόσβεσης και τεχνητές λίμνες, αντιπλημμυρικά έργα, τοίχους αντιστήριξης καθώς επίσης σε έργα λιμενικά ή συγκοινωνιακά π.χ. οδικά δίκτυα που περιλαμβάνουν γέφυρες, σήραγγες κλπ.).

​Κύριο μέλημα για όλες αυτές τις κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω, η προάσπιση των σημείων εκείνων που λογίζονται συνήθως κρίσιμα. Σημεία τέτοια όπως, κάθε μορφής αρμοί και λοιπές ασυνέχειες, όπως για παράδειγμα αρμοί κατασκευαστικοί ή αλλιώς αρμοί διακοπής σκυροδέτησης, που τους απαντά κανείς σε διάφορες θέσεις, συναρμογές και ενώσεις οριζοντίων και κάθετων επιπέδων. Προφανώς, σε τυχόν αρμούς εκτόνωσης, οι λεγόμενοι ως διαστολικοί όπως επίσης, σε στοιχεία σύνδεσης στοιχείων δόμησης, διαφορετικών μεταξύ τους. ​

Ποια τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα; ​​Σε τι διαφοροποιούνται τα Συστήματα αυτά;

 • Τα Συστήματα στεγανοποίησης αυτά για την αντιμετώπιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών σε συνδυασμό με ενσωμάτωση ειδικών τεμαχίων πριν τη φάση σκυροδέτησης (Αρμοκλείδες και λοιπά ειδικά τεμάχια, ανατρέξτε περί τούτου σε προηγούμενη δημοσίευση/ Δελτίο ενημέρωσης), αποτελούν και συνθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις εξασφάλισης κάθε λογής αρμών αυτών προ και μετά τη φάση σκυροδέτησης οι οποίες παρέχονται και περιλαμβάνονται στην γκάμα προϊόντων της SINTECNO.
 • Τα εν λόγω Συστήματα στεγανοποίησης διακρίνονται κατά κύριο λόγο, σε δύο Ομάδες Προϊόντων, κατάλληλων για την αντιμετώπιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών:

            a) Σε σφραγιστικά μορφής ημι-εύκαμπτου ή εύκαμπτου και ελαστικού παρεμβύσματος τα οποία εισέχουν στο διάκενο, ανάλογα με τον τύπο καταλαμβάνοντας όλη τη διατομή του αρμού είτε μέρος αυτής, και διατίθενται σε μορφή πολτού μίγματος (2- ή 3-συστατικών) με ή χωρίς βαθμό θιξοτροπίας ή σε εξελάσιμη μαστίχη (1-συστατικού) και

          b) Σε συστήματα αρμοκάλυψης μορφής, ελαστικής σφραγιστικής ταινίας που επιτρέπει την ελαστική γεφύρωση και απόλυτα στεγανή σφράγιση των αρμών που εξετάζονται κατά περίπτωση η οποία, ανάλογα με το πάχος της, δεχόμενη ακόμα και υψηλές θετικές πιέσεις π.χ. από ύψος στήλης νερού ή υγρού περιεχομένου (δεξαμενή/ ταμιευτήρας/ αρδευτικό κανάλι κλπ.).

Σε ποιες περιπτώσεις έχει Πεδίο εφαρμογής ο κάθε τύπος υλικού;

 • Όσον αφορά την πρώτη Ομάδα Προϊόντων, ως αναφέρθηκε ανωτέρω υπάρχουν τα σφραγιστικά:
  1) με ημι-εύκαμπτη συμπεριφορά:  από την γκάμα των προϊόντων της SINTECNO, στην Ομάδα αυτή εστιάζουμε στα σφραγιστικά Sinmalastic 27/33, Sinmalastic 27/20 (σφραγιστικά συνδυασμένης κατάστασης  πολυουρεθανικής/ εποξειδικής βάσης, 2- συστ. Α+Β ή 3-συστ. Α+Β+C, ενισχυμένα δηλαδή με rubber/ καουτσούκ), όπως επίσης και στο Tecnoseal-88 (σφραγιστικό πολυουρεθανικής βάσης, 2-συστ. Α+Β).  Λόγω ότι λογίζονται ως τύποι με ημι-εύκαμπτη συμπεριφορά και υψηλό σχετικά βαθμό σκληρότητας Shore (A) >50, ενδείκνυνται για αρμούς μέγιστου πλάτους έως  ≤ 20 mm, το πολύ. 

  - Ως προς την συμπεριφορά τους:
  a) το Sinmalastic 27/33 αποτελεί τύπο 2- (ή 3- συστατικών, αν προσθέσει κανείς και το (Γ) συστατικό/ καουτσούκ, το αποτέλεσμα μετά την ανάμιξη των 2- ή 3-συστ. έχει θιξοτροπική συμπεριφορά (πολτός σε μορφή πάστας). Αφού πρώτα εφαρμοστεί ειδικό αστάρι (Sinmast S2) στις παρειές στα τοιχώματα του αρμού, το μίγμα εφαρμόζεται απευθείας στο διάκενο με πιστόλι αρμολόγησης αρμών (SINTECNO Pointing-gun) ή με σπάτουλα ή μεταλλικές ξύστρες. Ενδείκνυται για αρμούς οριζόντιους, κατακόρυφους ή κεκλιμένους, εφαρμόζεται δε κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές σε χώρους logistics, καθώς και χώρους στάθμευσης οχημάτων/ parking areas.

b) το Sinmalastic 27/20 αποτελεί επίσης τύπο 2- (ή 3- συστατικών, αν προσθέσει κανείς και το (Γ) συστατικό/ καουτσούκ, το αποτέλεσμα μετά την ανάμιξη των 2- ή 3-συστ. έχει συμπεριφορά ρευστού αναμίγματος έτοιμο προς χύτευση (παχύρευστος πολτός, μορφής χυλού). Αφού πρώτα εφαρμοστεί ειδικό αστάρι (Sinmast S2) στις παρειές στα τοιχώματα του αρμού, το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο, χειρωνακτικά υποβοηθώντας το με σπάτουλα ή μεταλλικές ξύστρες ή με πιστόλι αρμολόγησης αρμών (SINTECNO Pointing-gun). Ενδείκνυται μόνο για οριζόντιους αρμούς, εφαρμόζεται δε σε ίδιους χώρους ως αυτοί αναφέρθηκαν ανωτέρω

c) Οι δύο αυτοί τύποι σφραγιστικών είναι σχεδιασμένοι να συμπληρώσουν όλο το βάθος του αρμού (συμπαγής και πλήρης σφράγιση), δημιουργώντας ταυτόχρονα την ικανότητα ενίσχυσης της παρειάς του αρμού, κατά την καταπόνησή του σε κυκλοφορία και χρήση καθώς επίσης, στις επιδράσεις έκθεσης πολλαπλών γραμμών επιρροής λόγω της κίνησης τροχοφόρων και τροχήλατων στο βιομηχανικό δάπεδο του εκάστοτε χώρου αναφοράς.

d) Τέλος, το Tecnoseal-88 αποτελεί τύπο 2-συστατικών, το αποτέλεσμα μετά την ανάμιξη των 2-συστ. έχει συμπεριφορά ρευστού αναμίγματος έτοιμο προς χύτευση (παχύρευστο υλικό, χυλώδες). Αφού πρώτα εφαρμοστεί ειδικό αστάρι (Tecnofix-CI) στις παρειές στα τοιχώματα του αρμού, το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο, χειρωνακτικά ή με πιστόλι αρμολόγησης αρμών (SINTECNO Pointing-gun). Ενδείκνυται για εξωτερική και εσωτερική χρήση, μόνο για οριζόντιους αρμούς, εφαρμόζεται δε χώρους ως αυτοί αναφέρθηκαν ανωτέρω καθώς επίσης σε δάπεδα και αρμούς δωμάτων και αρμούς οριζόντιους μεταξύ κτηρίων, σε δάπεδα χώρων φορτοεκφόρτωσης, σε λιμενικά, σε εργασίες ανάπλασης πλατειών, κλπ.

​e)  Όλοι οι τύποι των παραπάνω αναφερόμενων σφραγιστικών υλικών προσφέρουν τη δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως max. 10% (γι’ αυτό άλλωστε ενδείκνυνται για αρμούς πλάτους έως  ≤ 20 mm). Παρουσιάζουν καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, προφέροντας μακρόχρονα, μόνιμη και συνεχή εύκαμπτη κατά το δυνατόν σφράγιση.

   2) με εύκαμπτη και με ιδιαίτερα ελαστική συμπεριφορά:  από την γκάμα των προϊόντων της SINTECNO, στην Ομάδα αυτή εστιάζουμε στα σφραγιστικά Tecnoseal-130 και Tecnoseal-96 αντίστοιχα (τύποι σφραγιστικών πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστ.) .  Λόγω ότι λογίζονται ως τύποι με εύκαμπτη και ελαστική πλέον συμπεριφορά, με σχετικά χαμηλό βαθμό σκληρότητας Shore (A) ≤40 και >25 αντίστοιχα, ενδείκνυνται για αρμούς μέγιστου πλάτους έως  ≤ 35 mm ή οριακά max. ≤ 40 mm, το πολύ αναλόγως του τύπου του σφραγιστικού αναφοράς (Tecnoseal-130 και Tecnoseal-96). 

– Ως προς την συμπεριφορά τους:
      a) τα Tecnoseal-130 και Tecnoseal-96 αποτελούν τύπους σφραγιστικών ​1-συστατικού, έχουν δε θιξοτροπική συμπεριφορά (μιας και αποτελούν εξελάσιμη μαστίχη σε μορφή πάστας). Αφού πρώτα εφαρμοστεί ειδικό αστάρι (Tecnofix-CI) στις παρειές στα τοιχώματα του αρμού, το μίγμα εφαρμόζεται απευθείας στο διάκενο με πιστόλι εφαρμογής φύσιγγας ή προϊόντων σε συσκευασία σαλαμιών κατάλληλων για την πλήρωση αρμών (SINTECNO Uni-paque Pistols 300 & 600 ml). Ενδείκνυνται για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για αρμούς οριζόντιους, κατακόρυφους ή κεκλιμένους, εφαρμόζονται δε κυρίως για σφράγιση αρμών σε όψεις κτηρίων, δώματα, τοιχεία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ δύο κτηρίων  ανεξάρτητων μεταξύ τους, σε αρμούς δαπέδων, σε βιομηχανικές εφαρμογές σε χώρους logistics, καθώς και χώρους στάθμευσης οχημάτων/ parking areas, για σφράγιση αρμών σε στοιχεία προκατασκευών κλπ.

b) Οι (2) τύποι των παραπάνω αναφερόμενων σφραγιστικών υλικών προσφέρουν τη δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως max. 25% (Tecnoseal-130, γι’ αυτό άλλωστε ενδείκνυται για αρμούς πλάτους έως ≤ 35 mm) ή >25% (Tecnoseal-96, γι’ αυτό άλλωστε ενδείκνυται για αρμούς πλάτους έως < 40 mm). Παρουσιάζουν καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, προφέροντας μακρόχρονα, μόνιμη και συνεχή εύκαμπτη, ελαστική κατά το δυνατόν σφράγιση.

c) Οι δύο αυτοί τύποι σφραγιστικών είναι σχεδιασμένοι να συμπληρώσουν μέρος του βάθος του αρμού, να σφραγίσουν δηλαδή επιμέρους τμήμα της άνω ζώνης του αρμού, πάντοτε ως προς το βάθος του. Αυτό διότι, η υψηλή ικανότητα παραμόρφωσης και παραλαβής κινητικότητας της τάξης ~25% ή και μεγαλύτερης π.χ. για το Tecnoseal-96, οδηγεί στην κρίσιμη επισήμανση ότι, κατά την ενσωμάτωσή του στον αρμό, όσον αφορά την πρόσφυση, το πολυουρεθανικής (PU) βάσης σφραγιστικό υλικό δε θα πρέπει να δεσμεύεται από (3) ελεύθερες πλευρές, δηλαδή τοίχωμα/ πυθμένας/ τοίχωμα, σχήμα ανάποδου (Π). Παρά μόνο να προσφύεται επί των δύο πλευρικών παρειών, μετά και τη χρήση της ανάλογης στρώσης ασταριού (Tecnofix-CI, είτε το υπόστρωμα είναι απορροφητικό/ πορώδεις επιφάνειες ή ακόμα και μέταλλα), έτσι ώστε να μη περιορίζεται η ικανότητα παραλαβής της κινητικότητας σχεδιασμού, βάσει των προδιαγραφών του υλικού, δεσμεύοντάς του ουσιαστικά τη δυνατότητα παραμόρφωσης, σε περίπτωση δηλαδή που είχε “πιάσει” και πυθμένα κατά την ενσωμάτωση (συμπεριφορά κορδονιού σχήματος τραπεζίου με μικρή πλευρά το ανάπτυγμα του πυθμένα). Για τον λόγο αυτό, νωρίτερα της σφράγισης προηγείται η εφαρμογή ειδικού παρελκόμενου υλικού που δεν είναι άλλο από ένα κυκλικής διατομής/ κυλινδρικό (Ø), αφρώδες κορδόνι, εξηλασμένου πολυαιθυλενίου (PE/ νάιλον), κλειστού τύπου κυψέλης (Sinfill), που με τη βοήθεια καμπύλου εργαλείου χωρίς ακμές ή ακόμα και με τα δάχτυλα του χεριού, τοποθετείται σφηνωτά στο διάκενο στο βάθος του αρμού (ενδείκνυται η χρήση του για αρμούς πλάτους από >4–5 mm και πάνω), παίρνοντας έτσι σχήμα έλλειψης (οβάλ), αποτελώντας ουσιαστικά εύκαμπτο παρέμβυσμα που τείνει να διαμορφώσει ενιαίου βάθους υπόβαση, πριν τη χρήση του σφραγιστικού υλικού (μαστίχης PU). Μάλιστα από πλευράς καταλληλότητας ως προς την ορθότητα σχεδιασμού, η διάμετρος του κορδονιού θα πρέπει να είναι κατά >20–25% μεγαλύτερη από το ονομαστικό πλάτος του αρμού, προκειμένου να κριθεί δόκιμο και να “σφηνώσει”. Προφανώς και να εξακολουθήσει να παραμείνει σφηνωμένο σε περίπτωση που εκτός της συστολής , ο αρμός διασταλεί από κάποιο φυσικό αίτιο (όπως π.χ. σεισμός) ή ενδεχόμενη τυχηματική δράση. Συνάμα, το κορδόνι αυτό λειτουργεί και ως σαν απομονωτής καθώς, και να πέσει επάνω του αστάρι, το σφραγιστικό της μαστίχης όπως και το αστάρι, δεν προσφύονται στο νάιλον είτε υπάρχει ή δεν υπάρχει νωπή στρώση από αστάρι. Παράλληλα, ως απομονωτής αποτελεί στρώση προστασίας από πιθανή διαπίδυση VOC/ΠΟΕ, δηλαδή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, από την ανοικτή κυψέλη αφαιρούμενου π.χ. με καλέμι, τμήματος φύλλου πολυστερίνης/ πολυστυρόλης που προϋπάρχει στο εσωτερικό διάκενο του αρμού, έχει τοποθετηθεί δε κατά τη σκυροδέτηση ως πληρωτικό υλικό, με σκοπό να διαμορφώσει ενιαίου πλάτους διαστολικό αρμό (κάτι που, σε περίπτωση απουσίας του αφρώδους, νάιλον κορδονιού θα επέτρεπε στη νωπή μαστίχη, πριν την ωρίμανσή της, να δεσμεύσει τις πτητικές αυτές ενώσεις των VOC που αποδεσμεύονται προς τα πάνω, δημιουργώντας της έντονα φαινόμενα “φυσαλίδας”). Ας επιστρέψουμε όμως στην αρχική μας ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, εξασφαλίζεται ότι η πρόσφυση του σφραγιστικού επιτυγχάνεται μόνο στις παρειές, τα (2) πλευρικά τοιχώματα του αρμού ως απαιτείται. Ομοίως, σε αρμούς με ρηχό σχετικά βάθος, δόκιμο κρίνεται επίσης και η χρήση αφρώδους ταινίας πολυαιθυλενίου (PE) ή έστω φύλλου νάιλον, που τοποθετείται επάνω στον πυθμένα λίγο πριν τη σφράγιση. Αυτές είναι ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

d) Μία ακόμα παρατήρηση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι, πάντοτε τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει να εισέχουν στον αρμό, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά το πλάτος του, ποτέ όμως να εξέχουν αυτού ή να προεκτείνονται του πλάτους του αρμού που εξετάζεται (σαν να αποτελούν στρώμα/ “μπλάστρωμα” μεγαλύτερης κατανομής υλικού σε πλάτος που προεκτείνεται σε ευρύτερη ζώνη σχετικά με το ονομαστικό πλάτος του διάκενου)!!

Σε ποιες περιπτώσεις έχει Πεδίο εφαρμογής το σύστημα της εύκαμπτης, ελαστικής σφραγιστικής ταινίας;

Όσον αφορά τη δεύτερη Ομάδα, ως αναφέρθηκε ανωτέρω υπάρχει το ακόλουθο σύστημα, που αποτελεί μέσο με δυνατότητα αρμοκάλυψης μορφής, ελαστικής σφραγιστικής ταινίας που επιτρέπει την ελαστική γεφύρωση και την απόλυτα στεγανή σφράγιση των αρμών που εξετάζονται κατά περίπτωση, το οποίο προσαρμόζεται στο υπόστρωμα (σκυρόδεμα), με τη βοήθεια εποξειδικού συγκολλητικού μέσου, θιξοτροπικής ρητίνης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας:

a) Πρόκειται για ένα σύστημα υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένο ειδικά για την εξασφάλιση προστασίας, συνάμα και στεγανοποίησης διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους, καθώς και αρμών διακοπής, ψυχρών αρμών ή/και ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Σύστημα αρμοκάλυψης για δυναμικές ρωγμές με κινητικότητα και αρμούς όπου αναμένονται έντονες διαστολές – παραμορφώσεις. Η εύκαμπτη ταινία σφράγισης Sinflex TPE Strip είναι εξαιρετικά ανθεκτική, σκληρή, ελαστική ταινία τόσο στη διαμήκη όσο και στην πλευρική διεύθυνση, με ιδιαίτερα καλές ιδιότητες από πλευράς εφελκυσμού. Αποτελεί ίσως μονόδρομο σε περίπτωση αντιμετώπισης αρμών ιδιαίτερα μεγάλου πλάτους, κατά πολύ μεγαλύτερου από τα >40 mm που δύναται να αντιμετωπιστούν με συστήματα επιλεγμένα από την πρώτη Ομάδα των υλικών αναφοράς.

b) Το σύστημα αποτελείται από μια εύκαμπτη, θερμοπλαστική, ελαστομερική ταινία Sinflex TPE strip (TPE/ Thermoplastic Elastomer/ Flexible Polyolefine Tape), που χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του κενού του αρμού που εξετάζεται (με πάτημά της και στις δυο πλευρές, εκατέρωθεν >35–40 mm) και από υλικό/ συγκολλητικό προσαρμογής εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας (Sinmast P103), κατάλληλο για την προσαρμογή και επικόλληση της ταινίας. Σύστημα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, διαστολικών αρμών μεταξύ δύο κτηριακών (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε υπόγεια ή σε δώματα, για εξασφάλιση γεφύρωσης περιοχών διαμόρφωσης ψυχρών αρμών μετά τη σκυροδέτηση, σε σημεία συναρμογών ή ενώσεων/ συνδέσεων ανεξάρτητων σκυροδετημένων τμημάτων (τοιχεία/ δάπεδα). Επίσης, έχει πεδίο εφαρμογής σε δεξαμενές νερού ή αστικών λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων κλπ.

c) Σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, έντονη κινητικότητα αρμού, ακόμα και υψηλή, θετική υδροστατική πίεση νερού (>5.0  bar, από την ενεργητική πλευρά / Αρνητική υδροστατική πίεση νερού έως ≤ 0.3 bar). Εύκολο στην εφαρμογή, το οποίο παραμένει εύκαμπτο και στεγανό ανεξάρτητα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες). Προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο στο νερό (γλυκό, καρτεσιανό, υφάλμυρο ή θαλασσινό), δεν επηρεάζεται από υδρόλυση, την υπεριώδη ακτινοβολία και  τις καιρικές επιδράσεις, είναι ανθεκτικό στη γήρανση, σε ριζικά συστήματα, ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, μικροοργανισμούς, ασφαλτικά υδατοδιαλυτά γαλακτώματα, καθώς παρουσιάζει καλή χημική αντοχή. Χαρακτηρίζεται από την άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη υποστρώματα και σε μέταλλα.
 
​d) Σε περίπτωση που ζητηθούν επεκτάσεις μιας και η ταινία Sinflex TPE strip  διατίθεται συνήθως σε ρολά των 20 m, δύναται να πραγματοποιηθούν με θερμο-συγκόλληση (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα) των απολήξεων των ρολών, ανάλογα με το πάχος της ταινίας (> +300 οC, για ταινίες πάχους 1 mm και  +350 οC, για ταινίες πάχους 2 mm, αντίστοιχα).

e) Ανάλογα με το ζητούμενο πάχος η ταινία Sinflex TPE strip στη διάσταση  πάχους 1 mm, διατίθεται σε ρολά πλάτους από 15 έως 40 cm. Σ’ αυτήν πάχους 2 mm, διατίθεται σε ρολά πλάτους από 15 έως 30 cm

Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σχετικές αναφορές:

 • Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ 08-05-02-05 περί συστημάτων Διαμόρφωσης συνθηκών Στεγανοποίησης αρμών, κατάλληλων για τη Σφράγιση αυτών με ελαστομερή υλικά.

Τα σφραγιστικά αρμών είναι εύχρηστα, απαιτούν εξειδίκευση, ποια η μεθοδολογία εφαρμογής;

Πρόκειται για συστήματα σχετικά εύκολα στην εφαρμογή, ειδικά αυτά που διατίθενται σε έτοιμη προς χρήση συσκευασία (Tecnoseal-96 & -130), που δεν απαιτούν ιδιαίτερο βαθμός εξειδίκευσης, αρκεί να τηρούνται όσα αναφέρονται στο εκάστοτε Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, στην πιο πρόσφατη έκδοση που είναι σε ισχύ, τηρώντας ουσιαστικά όσα αναφέρονται στον τρόπο εφαρμογής. Λίγο πιο σύνθετη η κατάσταση για τα προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες 2- ή 3-συστατικών, μιας και αφού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην ανάμιξη των συστατικών μεταξύ τους, ίσως και πιο ειδικός εξοπλισμός για τα κριτήρια ενός Ιδιώτη (σε εφαρμογές με χαρακτήρα DIY), σε σχέση πάντοτε με έναν επαγγελματία (π.χ. αναδευτήρας χαμηλής ταχύτητας κλπ.).
 • Η εφαρμογή των υλικών για πλήρωση αρμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

  α1) ειδικό πιστόλι αρμολόγησης πλακιδίων (SINTECNO Pointing-gun) ή με σπάτουλα ή μεταλλικές ξύστρες/ Τύποι σειράς Sinmalastic 27/20 & 27/33, ακόμα και το Tecnoseal-88,  ενδεχομένως.
  α2) ειδικό πιστόλι υποδοχής σαλαμιών και φύσιγγας (SINTECNO Uni-paque Pistol 600 ml)/ Τύποι σειράς Tecnoseal-96 & -130.
  β) Εναλλακτικά:
  με οδηγό σπάτουλας με λάστιχο και 
  ​χειρωνακτικά, με το χέρι με γάντι. 
​Σημείωση: Η σύσταση των προϊόντων 2- & 3-συστατικών όπως παράγονται  μετά την ανάμιξη, απολήγει σε μίγμα με σχετική βαθμό ρευστότητας και ανάλογο ιξώδες, κατάλληλο για πλήρωση αρμών, για εφαρμογή σε οριζόντιες/ επίπεδες ή κατακόρυφες επιφάνειες, βάσει των Προδιαγραφών σχεδιασμού του ενδεδειγμένου για την περίπτωση σφραγιστικού με βάση τις ιδιότητες και τα κριτήρια επιλογής. 

Το σύστημα της εύκαμπτης, ελαστικής σφραγιστικής ταινίας αρμοκάλυψης απαιτεί εξειδίκευση;

​Σαφώς, σαφέστατα μιας και αφού για την προσαρμογή απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία, εξοικείωση με συστήματα εποξειδικά με και ειδικό εξοπλισμό από πλευράς εργαλείων (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα για εφαρμογές διαδικασίας θερμο-συγκόλλησης), ειδικά αν πρόκειται να γίνει αντιμετώπιση ζητημάτων, επέκτασης του μήκους της ταινίας, η διαμόρφωση ειδικών διασταυρώσεων/ ενώσεων/ ματίσεων/ συναρμογών σε θέσεις, περιοχές και σημεία με απαίτηση αλλαγής φοράς και διεύθυνσης.

Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή:

 • Για τα προϊόντα σε συσκευασία που αποτελούνται από δύο ή τρία συστατικά (Α+Β) ή (Α+Β+C). Γενικώς, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα Άρθρα, τα προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες σε ζεύγος δοχείων, πριν την ανάμιξη, κρίνεται σκόπιμη η ελαφρά ανάμιξη αρχικά κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του, σε συνέχεια τα δύο μέρη μεταξύ τους κλπ. Επίσης, πρέπει να τηρείται σχολαστικά η αναλογία των 2- ή 3-συστατικών που αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων. 
 • Να αποφεύγεται η ανάμιξη, πόσο μάλλον η έκθεση των δοχείων παρατεταμένα στον ήλιο, με σκοπό να διατηρείται  σε ικανοποιητικό βαθμό, επαρκής χρόνος εργασιμότητας. Η φύλαξη των δοχείων και η ανάμιξη των δύο συστατικών, συστήνεται να γίνεται πάντοτε υπό σκιά. Σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αποφύγετε την μεταφορά των δοχείων υλικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, για μεγάλη απόσταση χρονικά.
 • Για όλο το διάστημα πριν τη χρήση, τηρείτε σχολαστικά τις συνθήκες σωστής αποθήκευσης των προϊόντων 1-, 2- ή 3-συστατικών.
 • Η επιφάνεια κάλυψης του αρμού  πρέπει να είναι στεγνή και σταθερή, καθαρή από σκόνες, ρύπους, εξανθήματα – αλατώσεις, βρύα και λειχήνες (σε περιπτώσεις συντήρησης), ελαιώδεις ουσίες (λάδια, λίπη γράσα κλπ.) ή υπολείμματα κόλλας, βαφές, ασφαλτικές επαλείψεις και οτιδήποτε ξένο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την σωστή προσαρμογή των υλικών. 
 • Πριν την εφαρμογή του σφραγιστικού των αρμών (σειρές Tecnoseal & Sinmalastic) ή του εποξειδικού συγκολλητικού στην περίπτωση της ταινίας (Sinflex TPE system), να εξασφαλίζεται ότι, το υπόστρωμα είναι σταθερό, υγιές και έχει ωριμάσει πλήρως (π.χ. σκυρόδεμα, από πλευράς παλαιότητας, ηλικίας >28 ημερών). 
 • Για το προϊόντα της σειράς Tecnoseal (-88/ -96/ -130) όσον αφορά τη σχεδίαση των πριν τη σφράγιση:
  – για αρμούς πλάτους max. < 10–12 mm: H αναλογία πλάτους βάθους κυμαίνεται περίπου 1:1, δηλαδή αν το πλάτος του αρμού είναι 10 mm τότε και το βάθος αυτού θα πρέπει να είναι επίσης 10 mm (ακόμα κι όταν υπάρχει ενσωμάτωση ειδικού τεμαχίου, αφρώδους κορδονιού νάιλον, το ελεύθερο βάθος μετριέται στην εφαπτομένη που διαμορφώνει το ελλειπτικό σχήμα του κορδονιού στην άνω πλευρά, μετρούμενο πάντοτε στο μέσο του πλάτους του αρμού).
  – για αρμούς πλάτους max. >12 mm και <40mm: H αναλογία πλάτους βάθους κυμαίνεται περίπου 1:½, δηλαδή αν το πλάτος του αρμού είναι π.χ.  30 mm τότε το βάθος αυτού θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος του αρμού διαιρεμένο δια του (3) τρία, προσθέτοντας μετέπειτα +6 mm (π.χ. 30/3= 10 mm + 6 mm= 16 mm). Ομοίως, ως ανωτέρω ακόμα κι όταν υπάρχει ενσωμάτωση ειδικού τεμαχίου, αφρώδους κορδονιού νάιλον, το ελεύθερο βάθος μετριέται στην εφαπτομένη που διαμορφώνει το ελλειπτικό σχήμα του κορδονιού στην άνω πλευρά, μετρούμενο πάντοτε στο μέσο του πλάτους του αρμού).
 • Υπενθυμίζεται ότι, το κυκλικής διατομής, αφρώδες κορδόνι, εξηλασμένου πολυαιθυλενίου (PE/ νάιλον), κλειστού τύπου κυψέλης (Sinfill),  ενδείκνυται για αρμούς πλάτους από >4–5 mm και πάνω. Από πλευράς καταλληλότητας ως προς την ορθότητα σχεδιασμού, η διάμετρος του κορδονιού θα πρέπει να είναι κατά  >20–25% μεγαλύτερη από το ονομαστικό πλάτος του αρμού, προκειμένου να κριθεί δόκιμο και να “σφηνώσει”. Η οδηγία αυτή δίνεται έτσι ώστε, από πλευράς πρόβλεψης  να εξακολουθήσει να παραμένει σφηνωμένο σε περίπτωση που εκτός της συστολής , ο αρμός  διασταλεί από κάποιο φυσικό αίτιο (όπως π.χ. σεισμός) ή ενδεχόμενη τυχηματική δράση κλπ.  

Κατά την εφαρμογή:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή κάτω από  πάρα πολύ υψηλές (καύσωνας) ή ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός).
 • Σε γενικές γραμμές, για το συγκολλητικό μέρος της ταινίας του συστήματος Sinflex TPE system, που είναι υλικό Εποξειδικής βάσης χαρακτηρισμένο ως παντός καιρού, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να κυμαίνεται μεταξύ +8 οC με +35 οC. Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής, αυτές που κυμαίνονται εντός εύρους θερμοκρασίας +15 οC με +25 οC, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή εργασιμότητα (ενδεικτικά, περίπου 30–40 λεπτά, στους +23 οC),  σε συνδυασμό με ιδανικούς χρόνους ωρίμανσης και σκλήρυνσης.
 • Όσον αφορά τα σφραγιστικά αρμών των σειρών Tecnoseal και Sinmalastic, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να κυμαίνεται μεταξύ +5 οC με +35 οC. Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής, αυτές που κυμαίνονται εντός εύρους θερμοκρασίας +15 οC με +25 οC, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή εργασιμότητα),  σε συνδυασμό με ιδανικούς χρόνους ωρίμανσης και σκλήρυνσης. Παρεμπιπτόντως, τα σφραγιστικά αρμών με σύνθεση πολυουρεθανικής βάσης ωριμάζουν με την υγρασία του περιβάλλοντος, από πάνω προς τα κάτω, με ρυθμό περίπου ~1-2,5 mm ημερησίως, ανάλογα με την χρονική περίοδο, καθώς και τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, σχηματίζοντας στρώμα πάχους ανάπτυξης με μόνιμη ευκαμψία και ελαστικότητα (ανάλογα με τον τύπο σφραγιστικού).
 • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι < 80% (ιδανικές συνθήκες Σ.Υ. ≤ 65%). Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
 • To Sinfill (αφρώδες κορδόνι, εξηλασμένου πολυαιθυλενίου/ νάιλον, τοποθετείται σφηνωτά στο διάκενο στο βάθος του αρμού, πάντοτε με τη βοήθεια καμπύλου εργαλείου χωρίς ακμές καθώς δεν πρέπει να τραυματιστεί, να ανοίξει δηλαδή η “κυψέλη” του, ή ακόμα και με τα δάχτυλα του χεριού, παίρνοντας έτσι σχήμα έλλειψης (οβάλ) μιας και πρέπει να είναι μεγαλύτερης διαμέτρου (κατά  >20–25%) από το ονομαστικό πλάτος του αρμού. Προσοχή, όπως δεν πρέπει να τραυματιστεί  δε θα πρέπει επίσης, σε καμία περίπτωση να κοπεί σε μικρότερη ως προς το αρχικό του πάχος διάσταση ώστε να “βολέψει” π.χ. ένα απρόσμενο στένεμα της διάστασης του πλάτους του αρμού που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά και μας προέκυψε. Ο λόγος; πιθανή διαπίδυση VOC/ΠΟΕ, δηλαδή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, από την ανοικτή κυψέλη του αφρώδους κορδονιού, προς τη νωπή στρώση του σφραγιστικού και μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας έντονων φαινομένων “φυσαλίδων”. Όχι, εκεί λοιπόν θα πρέπει ξεκάθαρα να εφαρμοστεί κορδόνι άλλης διατομής. 
 • Ανάλογα με τον εξεταζόμενο τύπο σφραγιστικού, τηρείται τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής από τη στρώση ασταρώματος πριν τη χρήση του σφραγιστικού:
  - Για το μεν Tecnofix-CI: minimum ~30 λεπτά
  - Για το δε Sinmast S2, πριν την εφαρμογή των  Sinmalastic: minimum ~2-4 ώρες.
 • Κατά την εφαρμογή προϊόντων μαστίχης σε σαλάμι ή φύσιγγα, για την πλήρωση αρμών μεγάλου σχετικά πλάτους, η διαδικασία εκτελείται σε (3) βήματα. Πρώτα, εφαρμογή ενός κορδονιού μαστίχης αριστερά-δεξιά, βήμα (1) & (2), κοντά στις παρειές με σκοπό να αποκλειστεί η πιθανότητα  να εγκλωβιστεί αέρας στο τμήμα του ελλειπτικού σχήματος το κορδονιού στην επαφή του με τις παρειές του αρμού. Τέλος, εφαρμογή άμεσα μια νέας στρώσης κορδονιού, βήμα (3), στο κέντρο δηλαδή, στο μέσο του πλάτους του αρμού, επικαλύπτοντας ουσιαστικά και συμπληρώνοντας τα (2) προηγούμενα.

Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που άπτονται σε θέματα που αφορούν προϊόντα άλλου τύπου σφραγιστικών ή συστημάτων αρμοκάλυψης και αναφέρονται σε Προϊόντα κατάλληλα για την εξασφάλιση αρμών γενικότερα με ή χωρίς κινητικότητα; Βεβαίως και υπάρχουν! Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πρόσφατα Άρθρα

​Προϊόντα Πρόληψης και Προστασίας Φυσικών Λίθων/ Συστήματα ειδικού Σχεδιασμού για αύξηση συνοχής και Σταθεροποίηση επιφανειών φυσικών πετρωμάτων και πλίνθων, την Πρόληψη και Εξάλειψη δυσμενειών από δράσεις ρύπων και λοιπών διαβρωτικών παραγόντων

Διαβάστε »
Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu