Αρμοκλείδες εξασφάλισης αρμών και υδρόφιλα, ειδικά τεμάχια εφαρμογής για προάσπιση λεπτομερειών στη φάση σκυροδέτησης

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων και η αναφορά σε κλασικά παραδείγματα, που αφορούν την εξασφάλιση περιοχών δυσμένειας κατά τη σκυροδέτηση. Ουσιαστικά, η πρόληψη, η εφαρμογή και τοποθέτηση σε στοιχεία από σκυρόδεμα, διαφόρων ειδικών τεμαχίων, υδρόφιλων ή μη. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση ειδικού τύπου διατομών και συστημάτων με εκτόνωση ή άλλων παρεμβυσμάτων, ενεργών ή με αδράνεια, τα οποία διατίθενται σε διάφορες συνθέσεις από πλευράς χημικής σύστασης, μορφές, σχήματα και διαμέτρους.

Βασικός σκοπός;

Η προάσπιση όποιας μορφής αρμών που αποτελούν διακοπές ή αναγκαίες ασυνέχειες κατά τη σκυροδέτηση, ιδιαίτερων σημείων καθώς επίσης και ενσωματώσεις στην μάζα του διαφόρων ειδών υλικών, ξένων μεταξύ τους. Η στόχευση κι ο αυτοσκοπός από πλευράς πρόληψης; H εξασφάλιση στεγάνωσης με την  έγκαιρη υγρομόνωση των σημείων και η διασφάλιση των κατασκευών, μακροπρόθεσμα.
Για όσους σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν δομές με ειδικές απαιτήσεις και υψηλές προδιαγραφές κι επιθυμούν, σε θέματα λεπτομερειών, την εφαρμογή μέγιστου επιπέδου προστασίας αναζητώντας τα κατάλληλα υλικά, μπορούν να ανατρέξουν στις λύσεις που προτείνονται από την εταιρεία SINTECNO.  Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για μια σειρά υλικών από την γκάμα της Εταιρείας. 

Είναι προφανές ότι, η συζήτηση επικεντρώνεται στις δομές από οπλισμένο σκυρόδεμα και ως σημείο αναφοράς εστιάζει στους χώρους υπογείων και στις θεμελιώσεις αλλά και στο τμήμα ανωδομής κάθε λογής κτιριακού έργου ή βιομηχανικής εγκατάστασης και για προστασία κατασκευών από υδροφόρο ορίζοντα με κυμαινόμενη στάθμη, στα υπόγεια των κτιρίων. Ομοίως, στις κατασκευές έργων υποδομής όπως για παράδειγμα, σε έργα υδραυλικά, π.χ.  φράγματα, δεξαμενές, κάθε λογής ταμιευτήρες, υδροηλεκτρικούς και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, σήραγγες, υδατό-πυργους και δεξαμενές νερού, κολυμβητικές δεξαμενές και τεχνητές λίμνες, διαφραγματικούς τοίχους, αντιπλημμυρικά έργα και τοίχους αντιστήριξης ή καθοδήγησης νερού, κανάλια υπερχείλισης ή άρδευσης, δεξαμενές λυμάτων καθώς επίσης σε έργα λιμενικά ή συγκοινωνιακά π.χ. οδικά δίκτυα που περιλαμβάνουν γέφυρες, σήραγγες κλπ.).
​Κύριο μέλημα για όλες αυτές τις κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω, η προάσπιση των σημείων εκείνων που λογίζονται συνήθως κρίσιμα.  Σημεία τέτοια όπως, κάθε μορφής αρμοί και λοιπές ασυνέχειες, όπως  για παράδειγμα αρμοί κατασκευαστικοί  ή αλλιώς αρμοί διακοπής σκυροδέτησης, που τους απαντά κανείς σε διάφορες θέσεις, ενώσεις δηλαδή με πιθανή υποψία μελλοντικών ψυχρών αρμών.  Προφανώς, σε τυχόν αρμούς εκτόνωσης, οι λεγόμενοι ως διαστολικοί όπως επίσης, σε στοιχεία συνδέσεων κατά την ενσωμάτωση ετερόκλιτων υλικών με στοιχεία σκυροδέματος (σωληνάκια από ντίζες/ φουρκέτες, με ή χωρίς αφαιρετό κώνο, αμφίπλευρα, στοιχεία στήριξης μεταλλοτύπων/ ξυλοτύπων και άλλα ειδικά τεμάχια). 

α) Υδροφραγές (waterstops) και λοιπά παρεμβύσματα, διατομές ειδικού σκοπού σχεδιασμένες για αρμούς εκτόνωσης/ Αρμοί διαστολής:
 
PVC Waterstop Joints ]:  είναι εύκαμπτες, προδιαμορφωμένες, θερμοπλαστικές διατομές από PVC που λειτουργούν σαν αρμοκλείδες, σχεδιασμένες ειδικά, για τη στεγάνωση διαστολικών αρμών σκυροδέματος. Ανάλογα με τη θέση ενσωμάτωσης, διακρίνονται σε (2) τύπους οι οποίοι παρεμπιπτόντως, αν υπάρχει κάτι που τους ξεχωρίζει από διατομές άλλου σχεδιασμού ή τύπου είναι ότι, φέρουν κεντρικά στο μέσο της διατομής, βολβό, ο οποίος λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης, ιδανική λεπτομέρεια σχεδίασης για διαστολικούς αρμούς. Οι (2) αυτοί τύποι, με βάση τη θέση τοποθέτησης είναι: 

i) ο Τύπος [ WSBE ]: Πρόκειται για προφίλ επιφανειακής τοποθέτησης, σχεδιασμένο όπως είπαμε για διαστολικούς αρμούς. Τύπος όπως είπαμε με βολβό, που φέρει νευρώσεις (αγκύρια) μονόπλευρα ενώ η εξωτερική του πλευρά είναι εντελώς λεία. Διατίθεται σε ρολά, σε έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές σε διάφορα πλάτη ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τις ανάγκες της εφαρμογής. Στερεώνεται πλευρικά στο καλούπι και οριζόντια τοποθετείται επί εδάφους ή καλύτερα επί της πλάκας του gross-beton που ενδεχομένως έχει προηγηθεί. Το μισό σχεδόν της διατομής εγκιβωτίζεται κατά την χύτευση και διαμόρφωση του στοιχείου σκυροδέτησης της πρώτης φάσης, ενώ ο βολβός πρέπει να βρίσκεται σε θέση αξονικά του αναμενόμενου πλάτους του αρμού διαστολής που βάσει μελέτης σκοπεύουμε να αφήσουμε. Το υπόλοιπο της διατομής από τις νευρώσεις και πέρα, καλύπτεται από τη σκυροδέτηση του στοιχείου β’ φάσης, ενώ παράλληλα ο βολβός (εκτόνωση) παραμένει αξονικά στο μέσο του πλάτους τους αρμού, ακάλυπτος.

ii) ο Τύπος [ WSB ]:  Προφίλ εσωτερικής τοποθέτησης, σχεδιασμένο για διαστολικούς αρμούς. Επίσης τύπος με βολβό, που φέρει όμως νευρώσεις (αγκύρια) που προεκτείνονται αμφίπλευρα. Διατίθεται σε ρολά, σε έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές σε διάφορα πλάτη ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τις ανάγκες της εφαρμογής. Στερεώνεται στο εσωτερικό του πάχους του στοιχείου που εξετάζεται, συγκεκριμένα  στα στοιχεία οπλισμών (σιδέρωμα). Το μισό σχεδόν της διατομής εγκιβωτίζεται κατά τη χύτευση και διαμόρφωση του στοιχείου σκυροδέτησης της πρώτης φάσης, ενώ ο βολβός πρέπει να βρίσκεται σε θέση αξονικά του αναμενόμενου πλάτους του αρμού διαστολής που βάσει μελέτης σκοπεύουμε να αφήσουμε. Το υπόλοιπο της διατομής από τις νευρώσεις και πέρα, καλύπτεται από τη σκυροδέτηση του στοιχείου β’ φάσης, ενώ παράλληλα ο βολβός (εκτόνωση) παραμένει και εδώ, αξονικά στο μέσο του πλάτους τους αρμού, ακάλυπτος.

Μία σημαντική παρατήρηση σχετικά με την ορθή επιλογή της διατομής ανάλογα με το ιδανικό πλάτος διατομής και το πλάτος του διαστολικού αρμού ή το ύψος στήλης νερού που αναμένεται. Βάσει σχεδιασμού πέραν του συνόλου, τα πρώτα εσωτερικά αγκύρια (νευρώσεις) που βρίσκονται πλησιέστερα στον βολβό (εκτόνωση) εκατέρωθεν, πρέπει πάντοτε να εγκιβωτίζονται από τα στοιχεία σκυροδέματος, ώστε να μην παραμένουν ακάλυπτα, εξασφαλίζοντάς τους μάλιστα επαρκή επικάλυψη.
Διατομές με εύκολη δυνατότητα προσαρμογής, που είναι κατάλληλες και χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση διαστολικών αρμών, τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις, βάσει σχεδίων, πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης. Προφίλ ανθεκτικά σε θαλασσινό νερό, άλατα, λύματα, υδρογονάνθρακες και ορυκτέλαια καθώς και σε υψηλή υδροστατική πίεση, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και φαινόμενα διαφορικών καθιζήσεων. Τυχόν συνδέσεις/ ενώσεις/ επεκτάσεις επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των διατομών μεταξύ τους, με χρήση ειδικού εξοπλισμού (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα). 
β1) Υδροφραγές (waterstops) και λοιπά παρεμβύσματα, διατομές ειδικού σκοπού σχεδιασμένες για αρμούς διακοπής σκυροδέτησης/ Αρμοί Κατασκευαστικοί και ενώσεις με διαφορά φάσεων, με πιθανή υποψία μελλοντικά ψυχρών αρμών:
PVC Waterstop Joints ]: όπως είπαμε και παραπάνω εύκαμπτες, προδιαμορφωμένες, θερμοπλαστικές διατομές από PVC που λειτουργούν σαν αρμοκλείδες, σχεδιασμένες ειδικά, για τη στεγάνωση αρμών διακοπής σκυροδέτησης. Ανάλογα με τη θέση ενσωμάτωσης, διακρίνονται κι εδώ σε (2) τύπους οι οποίοι σε σχέση με τους προηγούμενους τύπου, δεν φέρουν βολβό. Οι (2) αυτοί τύποι, με βάση τη θέση τοποθέτησης είναι: 

iii) ο Τύπος [ WSE ]: Πρόκειται για προφίλ επιφανειακής τοποθέτησης, σχεδιασμένο όπως είπαμε για αρμούς διακοπής σκυροδέτησης. Τύπος που φέρει νευρώσεις (αγκύρια) μονόπλευρα ενώ η εξωτερική του πλευρά είναι εντελώς λεία. Διατίθεται σε ρολά, σε έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές σε διάφορα πλάτη ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τις ανάγκες της εφαρμογής. Στερεώνεται πλευρικά στο καλούπι και οριζόντια τοποθετείται επί εδάφους ή καλύτερα επί της πλάκας του gross-beton που ενδεχομένως έχει προηγηθεί. Το μισό της διατομής εγκιβωτίζεται κατά την χύτευση και διαμόρφωση του στοιχείου σκυροδέτησης της πρώτης φάσης. Το υπόλοιπο της διατομής καλύπτεται από τη σκυροδέτηση του στοιχείου β’ φάσης.

iv) Ο Τύπος [ WSP ]:  Προφίλ εσωτερικής τοποθέτησης, σχεδιασμένο για αρμούς διακοπής σκυροδέτησης. Διατομή που φέρει νευρώσεις (αγκύρια) που προεκτείνονται αμφίπλευρα. Διατίθεται σε ρολά, σε έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές σε διάφορα πλάτη ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τις ανάγκες της εφαρμογής. Στερεώνεται στο εσωτερικό του πάχους του στοιχείου που εξετάζεται, συγκεκριμένα  στα στοιχεία οπλισμών (σιδέρωμα). Το μισό της διατομής εγκιβωτίζεται κατά την χύτευση και διαμόρφωση του στοιχείου σκυροδέτησης της πρώτης φάσης ενώ το υπόλοιπο της διατομής από τη σκυροδέτηση του στοιχείου β’ φάσης.

Διατομές με εύκολη όπως είπαμε δυνατότητα προσαρμογής, που είναι κατάλληλες και χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση διαστολικών αρμών, τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις, βάσει σχεδίων, πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης. Προφίλ ανθεκτικά σε θαλασσινό νερό, άλατα, λύματα, υδρογονάνθρακες και ορυκτέλαια καθώς και σε υψηλή υδροστατική πίεση, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και φαινόμενα διαφορικών καθιζήσεων. Τυχόν συνδέσεις/ ενώσεις/ επεκτάσεις επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των διατομών μεταξύ τους, με χρήση ειδικού εξοπλισμού (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα).
Πάντοτε στο μυαλό πρέπει να έχουμε ότι, στη φάση πρόληψης, ο συνδυασμός δράσεων είναι εκείνος  που αναμένεται να επιφέρει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Συνοψίζοντας λοιπόν, βασικός σκοπός τοποθέτησης μιας υδροφραγής ενός waterstop είναι να ενσωματώσουμε και να εγκαταστήσουμε πριν τη σκυροδέτηση, ειδικών τεμαχίων που καλούνται να αποτελέσουν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας στις δράσεις του νερού. Να αυξήσουμε την αντίσταση στην πίεση του νερού, αυξάνοντας συγχρόνως τη διαδρομή που καλείται να διανύσει το νερό προκειμένου να μην «εκθέσει» ένα οποιοδήποτε κρίσιμο σημείο, διαμέσου του οποίου ζητά εναγωνίως να εκτονωθεί όπως για παράδειγμα, ένας διαστολικός αρμός ή και ένας ψυχρός αρμός ενδεχομένως.
β2) “Ενεργά Παρεμβύσματα” τα οποία ανήκουν εξίσου στην Ομάδα των Υδατοφραγών (waterstops) κι αποτελούν Υδρόφιλες διατομές ειδικού σκοπού, με δυνατότητα διόγκωσης σε περίπτωση που αυτά έρθουν σε άμεση επαφή με νερό και δυνατότητα κύκλων επαναφοράς στην αρχική κατάσταση σε περίπτωση ξηρών συνθηκών. Ειδικές διατομές σχεδιασμένες επίσης για αρμούς διακοπής σκυροδέτησης/ Αρμοί Κατασκευαστικοί και ενώσεις με διαφορά φάσεων, με πιθανή υποψία μελλοντικά ψυχρών αρμών:

1. Ποιοτικά συστήματα με βάση τον νατριούχο Μπεντονίτη (Μοντμοριλλονίτης):

SUPERSTOP ]: Πρόκειται για διαστελλόμενο κορδόνι από καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη φυσικής προέλευσης διαμορφωμένο σε συνδυασμό με ειδικά πρόσθετα. Διατομή κατάλληλη για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων, σε πάσης φύσεως υπογείων κατασκευών και των θεμελιώσεων αυτών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων και οπλισμών που διέρχονται από τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους, και άλλου τύπου κατασκευές. Διογκώνεται βαθμιαία με την παρουσία νερού έως και 600%. Αποτελεί υδροφραγή με δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης >3.3 bar, συγκεκριμένα ύψος στήλης νερού μέχρι και 33 m. Τύπος ειδικά σχεδιασμένος, κατάλληλος για όμβρια ύδατα, γλυκό νερό, και καρτεσιανό. Αποτελεί ιδανική λύση σε εφαρμογές στεγανολεκάνης (συναρμογή τοιχίων περιμέτρου με πλάκα radier). Προσαρμογή με καρφίδες (π.χ. ανά 30 cm) ή/και σε συνδυασμό με κατάλληλη υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος). 

SUPERSTOP-SSulphate “Salt” Resistant ]:  Πρόκειται για παρεμφερή έκδοση του ίδιου τύπου όπως ο προηγούμενος δηλαδή με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις αλλά με μία ακόμα ιδιαιτερότητα. Ο τύπος αυτός είναι ειδικά σχεδιασμένος, κατάλληλος  κυρίως για έκθεση σε αλμυρό ή υφάλμυρο νερό (προφανώς και για γλυκό νερό), εκεί όπου τα περισσότερα συστήματα παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση ως προς την δυνατότητα διόγκωσης σε επαφή με το νερό που περιέχει θειικά άλατα.  Είναι γνωστό άλλωστε ότι, ανεξάρτητα με τη σύνθεσή τους, στα περισσότερα υδροδιογκούμενα κορδόνια  που μπορεί να βρει κανείς στην Αγορά, σε περιπτώσεις έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις θειικών αλάτων (π.χ. αλμυρό ή υφάλμυρο νερό), δυνητικά, η μέγιστη δυνατότητα διόγκωσης από πλευράς επιδόσεων τους, δύναται να επηρεαστεί σημαντικά ακόμα σε ποσοστό που αγγίζει το < 30-35%. Εκτός εάν κατά την επιλογή της διατομής έχει σταθμίσει κανείς εξ αρχής και αυτή την παράμετρο.

BETONSTRIP Green ]: Ένας ακόμα τύπος διαστελλόμενου κορδονιού από καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη φυσικής προέλευσης αυτή τη φορά σε συνδυασμό με βουτυλικό καουτσούκ και ειδικά πρόσθετα. Εξίσου τύπος για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων, σε πάσης φύσεως υπογείων κατασκευών και των θεμελιώσεων αυτών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων και οπλισμών που διέρχονται από τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους, και άλλου τύπου κατασκευές.  Η ιδιαιτερότητά του, σε έργα υποδομής εφαρμογών πόσιμου νερού αποτελεί διατομή σχεδιασμού, απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις ποσίμου νερού. Δυνατότητα διόγκωσης με την παρουσία νερού έως και 400%. Εξαίρετη αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 4 bar (40 m, ύψος στήλης νερού).

WAM 100 WRWater Resistant ]:  Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων κατασκευών σε διάφορες περιπτώσεις όπως και οι τύποι ανωτέρω. Πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων κλασικών τύπων κορδονιών μπεντονίτη, στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί και να παραμείνει εντός του καλουπιού (ξυλότυπος) πριν τη σκυροδέτηση, εκτεθειμένο για αρκετές μέρες στη βροχή ή/και σε λιμνάζοντα νερά, για μεγάλο χρονικό διάστημα,. Αυτό οφείλεται λόγω του ότι ο τύπος αυτός περιλαμβάνει εξωτερικό περίβλημα προστασίας (υμένας ασφαλείας), προασπίζοντας τη διατομή από το νερό. Ο υμένας που φέρει, διασπάται όταν έρχεται σε επαφή με τους υψηλούς δείκτες αλκαλικότητας του νωπού σκυροδέματος (pH ≥ 11) κατά την επικάλυψη και τότε, ακολουθεί η βαθμιαία αντίδραση του κορδονιού κατά την επαφή του με το νερό. Από ‘κει και πέρα, διογκώνεται βαθμιαία με την παρουσία νερού πάνω από 400%, σε αλκαλικό περιβάλλον. Σχεδιασμένο για υδροστατική πίεση max. 10 bar, δηλαδή μέχρι και 100m ύψος στήλης νερού. Διατομή λοιπόν ειδικού σχεδιασμού με υμένιο προστασίας. Ομοίως, όπως τα παραπάνω, προσαρμογή με καρφίδες (π.χ. ανά 30 cm) ή/και σε συνδυασμό με κατάλληλη υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος).

ii) Ποιοτικά συστήματα, υδροδιογκούμενων διατομών με βάση την ακόμα πιο πρόσφατη από πλευράς εξέλιξης γενιά (διατομές ακρυλικού πολυμερούς, πλήρως ενσωματωμένες σε θερμοπλαστικό, ελαστομερές από συμπολυμερή βουτυλενίου)

PC ELASTOSWELL Profiles ]:  Σειρά έτοιμων διατομών σε ρολό, αποτελούμενες από διογκούμενο, υδρόφιλο στέλεχος συστατικής ουσίας ακρυλικού πολυμερούς, πλήρως ενσωματωμένη σε θερμοπλαστικό, ελαστομερές από συμπολυμερή βουτυλενίου, με δυνατότητα διαστολής. Το κορδόνι επιλογής, τοποθετείται πριν τη σκυροδέτηση, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων, σε πάσης φύσεως υπογείων κατασκευών και των θεμελιώσεων αυτών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων και οπλισμών που διέρχονται από τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους, και άλλου τύπου κατασκευές. Κατάλληλα για εξασφάλιση στεγανοποίησης σε κατασκευαστικούς αρμούς, ψυχρούς αρμούς, αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, δαχτυλίδια διαμόρφωσης φρεατίων (man-holes), ανθρωποθυρίδες, ενώσεις αγωγών διαμόρφωσης δικτύων σωληνώσεων, καθώς επίσης και σε διαμορφώσεις υπογείων χώρων στάθμευσης με την ανάπτυξη φυτεμένου δώματος κ.α. Διογκώνεται με την παρουσία νερού. Μέγιστη δυνατότητα (ανάλογα με τον τύπο της διατομής που έχει επιλεγεί) από 900 έως 1.350%, σε σχέση με τον αρχικό όγκο του προφίλ, ενώ παράλληλα χωρίς παρουσία νερού έχει δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση (πολλαπλοί κύκλοι διόγκωσης και επαναφοράς/ επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διύγρανσης και ξήρανσης). Χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 10 bar (100 m, ύψος στήλης νερού). Προσαρμογή με καρφίδες (ανά 20–25 cm). Περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος, με καρφίδες σε συνδυασμό με υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, κλπ.). Προφίλ ανθεκτικά σε θειικά, άλατα ή οξέα (τύποι Sulphate Resistant).

 

β3) “Ενεργό Παρέμβυσμα” που ανήκει εξίσου στην Ομάδα των Υδατοφραγών (waterstops) κι αποτελεί εξελάσιμης μορφής Υδρόφιλη διατομή, με δυνατότητα διόγκωσης σε περίπτωση άμεσης επαφής με νερό και δυνατότητα κύκλων επαναφοράς στην αρχική κατάσταση σε περίπτωση ξηρών συνθηκών.
Σχεδιασμένο επίσης για αρμούς διακοπής σκυροδέτησης/ Αρμοί Κατασκευαστικοί αλλά και για Αρμούς Συστολικούς και ενώσεις με διαφορά φάσεων, με πιθανή υποψία μελλοντικά ψυχρών αρμών.

PC LEAKSEAL ]:  Υδρόφιλη μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, σε εξελάσιμη μορφή (πάστα, που εφαρμόζεται με κατάλληλο πιστόλι υποδοχής φύσιγγας ή/και σαλαμιών), χωρίς διαλύτες. Σχεδιασμένη ειδικά για σφράγιση και εξασφάλιση στεγανοποίησης σε κατασκευαστικούς και συστολικούς αρμούς, αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ανθρωποθυρίδες, ενώσεις καλωδίων, αγωγούς δικτύων σωληνώσεων κ.α. Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασία φύσιγγας ή σε σαλάμια. Η μαστίχη ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος και διογκώνεται σε επαφή με το νερό, ακόμα και >200%.  Χωρίς την παρουσία νερού έχει δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση (πολλαπλοί κύκλοι διόγκωσης και επαναφοράς). Αναλόγως των συνθηκών του εκάστοτε έργου, στερεοποιείται εντός ≥ (24)ωρών από την εφαρμογή. Μετά την ωρίμανση διαμορφώνει εύκαμπτο, ελαστικό κορδόνι που αντιδρά με την παρουσία νερού. Παρουσιάζει καλή αντοχή σε χημικά, άλατα, είναι ανθεκτική σε γράσα, φυτικά έλαια και ορυκτέλαια κλπ. Χαρακτηρίζεται από την πολύ καλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα, σε πορώδη υποστρώματα, σκληρό PVC, HDPE, γυαλί, Fiberglass στοιχεία χάλυβα και μέταλλα. Συστήνεται  η εφαρμογή του σε βάθος ≥ 8 cm ώστε να εισέχει, από όποιο ελεύθερο άκρο στοιχείου. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα παρουσιάζει υψηλό βαθμό τραχύτητας το PC Leakseal μπορεί να λειτουργήσει ως συγκολλητικό μέσο για την τοποθέτηση υδροδιογκούμενων κορδονιών όπως π.χ. κορδόνια της σειράς PC Elastoswell, PC Bentostrip και Superstop. Ανάλογα με το πλάτος του στοιχείου σκυροδέματος που εξετάζεται, συστήνεται συνήθως η εφαρμογή μίας σειράς κορδονιού σε περίπτωση αντιμετώπισης στοιχείων πλάτους έως ≤ 30 cm. Αντίστοιχα, σε περίπτωση αντιμετώπισης στοιχείων πλάτους έως > 30 cm, προτείνεται η εφαρμογή διπλής σειράς, με ενδιάμεση απόσταση μεταξύ τους.

γ) Ειδικά Τεμάχια που αποτελούν εξίσου “Ενεργά Παρεμβύσματα” τα οποία ανήκουν με τη σειρά τους στην Ομάδα των Υδατοφραγών (waterstops) κι αποτελούν “έξυπνες λύσεις” Υδρόφιλων διατομών, τοποθετημένων για ειδικό σκοπό. Παρεμβύσματα με δυνατότητα διόγκωσης σε περίπτωση που αυτά έρθουν σε άμεση επαφή με νερό και δυνατότητα κύκλων επαναφοράς στην αρχική κατάσταση σε περίπτωση ξηρών συνθηκών. Ειδικά τεμάχια σχεδιασμένα για τη διασφάλιση στοιχείων συνδέσεων κατά την ενσωμάτωση ετερόκλιτων υλικών με στοιχεία σκυροδέματος (σωληνάκια από ντίζες/ φουρκέτες, με ή χωρίς αφαιρετό κώνο, αμφίπλευρα, στοιχεία στήριξης μεταλλοτύπων/ ξυλοτύπων και άλλα τρίτα υλικά):

​[ Ροδέλες  τύπου UFOs ]: Πρόκειται για κυκλικές, προδιαμορφωμένες διατομές σε διάφορα μεγέθη και διαμέτρους. Προσφέρουν τη δυνατότητα διόγκωσης με την παρουσία νερού, σχεδιασμένες να αγκαλιάζουνε τα σωληνάκια πριν τη φάση σκυροδέτησης  και να αντιμετωπίζουν τα θέματα που άπτονται καθαρά στην διαφορετικότητα των υλικών/ υποστρωμάτων (σκυρόδεμα σε επαφή με συνθετικό ειδικό τεμάχιο σωληνίσκων στήριξης μεταλλοτύπων ή διέλευσης ντιζών/ φουρκετών κλπ.). Κατάλληλα για εξασφάλιση στεγανοποίησης σε κατασκευαστικούς αρμούς, ψυχρούς αρμούς (σημείο επαφής σκυροδέματος και εξωτερική πλευρά σωληνίσκου) αποτελώντας δικλείδα ασφαλείας ενσωματωμένη εξ αρχής πριν τη σκυροδέτηση. Σκοπός να αποτρέψει το νερό να διεισδύσει και να εκτονωθεί μέσω της διεπιφάνειας, από την εξωτερική πλευρά. Διογκώνεται κατά την επαφή του με το νερό προασπίζοντας έτσι το σημείο, ενώ παράλληλα χωρίς παρουσία νερού έχει δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση (πολλαπλοί κύκλοι διόγκωσης και επαναφοράς/ επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διύγρανσης και ξήρανσης). Χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 6 bar (60 m, ύψος στήλης νερού). 

Belts με clips ], με δυνατότητα επιμήκυνσης και σημαντικό, διόγκωσης με την παρουσία νερού. Αυτά μαζί με άλλα έξυπνα ακόμα προφίλ, αποτελούν ειδικές αρμοκλείδες προστασίας για διερχόμενους σωλήνες από σώμα τοίχου σκυροδέματος, σχεδιασμένες να αγκαλιάζουνε την περίμετρό τους (στη φιλοσοφία τοποθέτησης όπως οι Ροδέλες  τύπου  UFOs), πριν τη σκυροδέτηση.  Διογκώνονται κατά την επαφή της με το νερό προασπίζοντας έτσι το σημείο επαφής με το σκυρόδεμα, ενώ παράλληλα χωρίς παρουσία νερού έχουν δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση (πολλαπλοί κύκλοι διόγκωσης και επαναφοράς/ επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διύγρανσης και ξήρανσης). Χαρακτηρίζονται επίσης από την ιδιαίτερα υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 6 bar (60 m, ύψος στήλης νερού).

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu