Βλητρώσεις – Αγκυρώσεις για χημικές συνδέσεις μεταξύ προγενέστερης και νεότερης Κατάστασης

Το παρόν άρθρο αναφέρεται συγκεντρωτικά σε προϊόντα κατάλληλα για εργασίες πάκτωσης μεταλλικών στοιχείων τέτοιων όπως π.χ. Αγκύρια, Βλήτρα που λειτουργούν κατ’ ουσία ως συνδετικοί πείροι, Ντίζες με σπείρωμα, κ.α.

Σε συγκολλητικά δηλαδή χημικά μέσα προσάρτησης μεταλλικών συνδέσμων, σε προδιαμορφωμένα διατρήματα σημειακά, κατάλληλων για την εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ στοιχείων σκυροδέματος. Για περιπτώσεις σκυροδετήσεων λοιπόν που αναπτύσσονται χρονικά σε ανεξάρτητες φάσεις καθώς επίσης, σε επεμβατικές εργασίες στα πλαίσια αναβάθμισης της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων στοιχείων διαμόρφωσης πλαισιωτών φορέων από οπλ. σκυρόδεμα με συμβατικές λεγόμενες μεθόδους όπως είναι για παράδειγμα, ενισχύσεις με έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Για όσους λοιπόν σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν δομές από σκυρόδεμα κι αναζητούν για την περίπτωση κατάλληλα υλικά, μπορούν να ανατρέξουν στις λύσεις που διατίθενται από την εταιρεία SINTECNO.  Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για μια σειρά προϊόντων από την γκάμα της Εταιρείας που απευθύνονται στην ενότητα που ορίζει το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου.

Είναι προφανές ότι, η αναφορά γίνεται σε προϊόντα σύνδεσης, συγκεκριμένα σε χημικά μέσα προσαρμογής και πάκτωσης μεταλλικών στοιχείων που λειτουργούν ως διατμητικοί σύνδεσμοι.  Εφαρμόζονται ως χημικά μέσα προσαρμογής των μεταλλικών στοιχείων στα προδιαμορφωμένα διατρήματα που έχουν διανοιχθεί με σχετική πύκνωση, ώστε να εξασφαλίσει κανείς συνδέσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά όσο αφορά την προσαρμογή, προκειμένου να συμβάλλουν στη συνάφεια ανάμεσα στη προγενέστερη και στη νεότερη κατάσταση κατά την προσάρτηση των νέων στρώσεων.

Μιλάμε για συστήματα σχεδιασμένα για εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την προσθήκη Σκυροδέματος ή Κονιάματος σε εφαρμογές τέτοιες όπως π.χ. η σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος (έγχυτου ή εκτοξευόμενου), γαρμπιλοδέματος κλπ. (νωπή στρώση σε ξηρό ή νοτισμένο υπόστρωμα όμως, σε κάθε περίπτωση, χωρίς λιμνάζοντα νερά). Επίσης, η εφαρμογή εξομαλυντικών στρώσεων, τσιμεντοκονιών διευθέτησης δαπέδων ανεπτυγμένων σε σχετικά μεγάλο πάχος, όπως και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σύνδεση κατά τη φάση ανάπτυξης των διαφορετικών σταδίων σκυροδέτησης  κ.α.  Ομοίως, αν και αποτελεί άλλη Ενότητα, για συνδέσεις μέσω επαρκούς μήκους παράθεσης, στοιχείων σιδηρών οπλισμών μεταξύ τους, σε περιπτώσεις όπου δύναται η τεχνική να εφαρμοστεί διότι, η σύνδεση με ηλεκτροσυγκόλληση είναι αδύνατη.

Ας επανέλθουμε λοιπόν. Στην γκάμα της SINTECNO SA, στα συστήματα αυτού του τύπου, συγκαταλέγονται τα αμιγώς εποξειδικά (pure-epoxy) προϊόντα Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection και S2, Sinpast J/A, Sinmast EpoxyFast Anchor καθώς επίσης ένα ακόμα προϊόν, αυτή τη φορά πολυεστερικής βάσης, το Sinmast PSF Anchor, λύσεις που προσφέρουν υψηλή δύναμη προσαρμογής και συγκόλλησης, που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε διάφορα επώνυμα έργα, υψηλής και μέσης σπουδαιότητας, όπως και σε αναρίθμητα μικρότερα κτιριακά, Ιδιωτικού ή Δημόσιου χαρακτήρα.

Τα Συστήματα Αγκυρώσεων είναι 1- ή 2- συστατικών;

Αν και μεταξύ άλλων, διατίθενται στην γκάμα και υλικά αγκυρώσεων, τσιμεντοειδούς βάσης, τα οποία παραπέμπουν συνήθως σε προϊόντα 1-συστατικού (όπως π.χ. προϊόντα για Πακτώσεις ριζοπλισμών σε λιθόκτιστα ή για προσαρμογή και τοποθέτηση ελκυστήρων, καθώς και για Αγκυρώσεις σε βράχους και προφανώς, σε δομές από σκυρόδεμα κλπ., της σειράς Betonfix, κωδικοί: –PL/ –200/ –AL και Sintocrete-H). Αυτά αποτελούν από μόνα τους μια ιδιαίτερη και ανεξάρτητη Κατηγορία Αγκυρωτικών μέσων, που την κάνει ξεχωριστή.

Το παρόν άρθρο αναφέρεται εκτενώς στα συστήματα που είναι χαρακτηρισμένα ως Αγκυρωτικά μέσα «χημικού τύπου». Τα χημικού τύπου λοιπόν υλικά αγκυρώσεων, αποτελούν συνήθως συστήματα 2-συστατικών, μιας και αφού αποτελούνται από το Μέρος ή Συστατικό (A): την Ρητίνη (Resin) αυτή καθ’ αυτή και το Μέρος ή Συστατικό (Β): τον Σκληρυντή (Hardener).  Ο Σκληρυντής είναι στην ουσία, το συστατικό που επηρεάζει τις συνθήκες σκλήρυνσης του μίγματος (μέσω διαδικασίας ταχύτατου ρυθμού ή μέσω κανονικής πήξης) καθώς επίσης, είναι ο παράγοντας που καθορίζει τον διαθέσιμο χρόνο εργασιμότητας του αναμίγματος (pot life) δηλαδή, την απαιτούμενη διάρκεια ζωής στη συσκευασία, μετά το πέρας της ανάμιξης. 

Πως επιλέγει κανείς το πλέον κατάλληλο Σύστημα για την εφαρμογή;

 

Αρχικά, όπως όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην γκάμα και κατατάσσονται στην Ενότητα αυτή, για να είναι ένα υλικό ως συγκολλητικό μέσο κατάλληλο για Αγκυρώσεις/ Βλητρώσεις πρέπει:

 • να φέρει Σήμανση (CE), κριτήριο βασικό-βασικότατο,
 • να λειτουργεί ως Αγκυρωτικό μέσο, σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές και τις Μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504 (European-Norm),
 • συγκεκριμένα, να καλύπτει τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-6/ περί Προϊόντων και Συστημάτων ενδεδειγμένων για Πάκτωση και Προσαρμογή βλήτρων – αγκυρίων, ντιζών και λοιπόν μεταλλικών στοιχείων σε Δομές/ Κατασκευές από οπλ. σκυρόδεμα,

Λοιπές σχετικές αναφορές:

 • Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 περί συστημάτων κατάλληλων για Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος καθώς επίσης, τις ΕΛΟΤ 1501-14-01-12-01 & 1501-14-01-12-02, περί συστημάτων κατάλληλων για τοποθέτηση Βλήτρων και Αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα.

 

Υπάρχουν άλλα κριτήρια;

Σαφώς και υπάρχουν! Ανάλογα με κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις που εξετάζονται, στην επιλογή του ενδεδειγμένου συστήματος που προσφέρει τη λύση και προφανώς υπάρχει στην γκάμα των υλικών της SINTECNO, στα προϊόντα που συγκαταλέγονται στην Ενότητα αυτή, και συμμορφώνονται δε με τα παραπάνω κριτήρια ανάλογα με:

Την ταχύτητα πήξης, τα συγκολλητικά Αγκυρώσεων διαχωρίζονται σε:

 • προϊόντα με κανονική (κλασική) διάρκεια πήξης

(όπως π.χ. τα Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection και S2, Sinpast J/A),

 • προϊόντα ταχείας αντίδρασης από πλευράς πήξης και σκλήρυνσης

(όπως π.χ. τα Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor).

Από την άλλη, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο εφαρμογής τους, χαρακτηρίζονται ως:

 • συστήματα με κανονικό χρόνο εργασιμότητας

(όπως π.χ. τα Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection και S2, Sinpast J/A),

 • συστήματα με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας (LP/ Long Pot-life),

(όπως π.χ. τα Sinmast P103 και S2L),

 • συστήματα άμεσης σκλήρυνσης, δηλαδή με ιδιαίτερα βραχύ χρόνο εργασιμότητας

(όπως π.χ. τα Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor).

Επίσης, ανάλογα με τον βαθμό ρευστότητας ή μάλλον πιο γενικευμένα, με βάση τη σύστασή τους να πούμε καλύτερα, τα συγκολλητικά Αγκυρώσεων κατηγοριοποιούνται σε:

 • Προϊόντα ρευστής μορφής (προϊόντα με μικρό ή μεσαίο ιξώδες), με ή χωρίς fillers. Ενδεδειγμένα για διατρήματα μη διαμπερή ή αλλιώς “τυφλά όπως συνήθως αποκαλούνται, σε οριζόντια στοιχεία π.χ. δάπεδα εργασίας (στην άνω ζώνη) ή κατάλληλα για διατρήματα διαμορφωμένα με ελαφρά κλίση, υπό γωνία, σε κατακόρυφες επιφάνειες

(όπως π.χ. το S2 και το Sinpast J/A, αντίστοιχα),

 • Προϊόντα μεταβλητού ιξώδους, θιξοτροπικά (δηλαδή προϊόντα μορφής πάστας, μετά την ανάδευση των δύο συστατικών τους), που εμπεριέχουν fillers

(όπως π.χ. τα Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection, Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor).

Συμπληρωματικό κριτήριο, ανάλογα με το είδος ή τη θέση, το σημείο δηλαδή εφαρμογής καθώς και τη διάμετρο του διατρήματος (ως προς την απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και διάμετρο αγκυρίου, με βάση πάντοτε με όσα καθορίζονται από τους σχετικούς Ευρωκώδικες αναφοράς, περί μήκους/ βάθους αγκύρωσης και διάμετρο οπής βάσει διαμέτρου και είδους μεταλλικού στοιχείου πάκτωσης/ αγκύριο, ντίζα κλπ.). Προσοχή, θα πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση, το διάτρημα να έχει ίδια διάμετρο με τη διάμετρο οπλισμού διότι, το αγκύριο σε αυτή την περίπτωση, χωρίς ανοχή, θα έπρεπε να εφαρμοστεί με βίαιο τρόπο (π.χ. με σφυρηλάτηση) «σφηνωτά». Κάτι που θα οδηγούσε σε απόξεση τοιχώματος και παρουσία “πούδρας” και χαλαρών στοιχείων στο εσωτερικό της οπής εις βάρος της συνάφειας.  Προφανώς και επόμενο, δεν θα άφηνε σαφέστατα περιθώριο, “αέρα” δηλαδή, για χημικό συγκολλητικό μέσο εξασφάλισης υψηλής δύναμης προσάρτησης.

Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, αν δεν έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά στο υπόστρωμα θα πρέπει να αυξηθεί το βάθος διάτρησης και να εκτραχυνθεί το εσωτερικό τοίχωμα της οπής ώστε να εξασφαλίσουμε αυξημένες τριβές και υψηλή δύναμη συνάφειας. Αν υπάρχει περιορισμός, ενδεχομένως λόγω ότι, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το πάχος του στοιχείου που εξετάζεται, αναγκαστικά θα πρέπει να αυξηθεί η διάμετρος της οπής σε σχέση με το (Φ) του αγκυρίου και να δημιουργηθούν εξίσου αυλακώσεις στο εσωτερικό τοίχωμα του διατρήματος (π.χ. με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κυλινδρική κεφαλής, κατάλληλης διαμέτρου ή άλλο δόκιμο κι ενδεδειγμένο τρόπο).

α) Προϊόντα ρευστής μορφής (προϊόντα με μικρό ή μεσαίο ιξώδες), με ή χωρίς fillers, ενδεδειγμένα για διατρήματα μη διαμπερή/ τυφλά λοιπόν, σε οριζόντια στοιχεία π.χ. δάπεδα εργασίας (στην άνω ζώνη) ή κατάλληλα για διατρήματα διαμορφωμένα με ελαφρά κλίση, υπό γωνία, σε κατακόρυφες επιφάνειες:

 • χωρίς filler ή έστω με filler λεπτοκόκκου, όταν η απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και ονομαστικής διαμέτρου αγκυρίου είναι στο σύνολο < 3mm (όπως π.χ. τα S2 και S2L),
 • με filler, όταν η απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και ονομαστικής διαμέτρου αγκυρίου είναι στο σύνολο > 2mm (όπως π.χ. το Sinpast J/A).

β) Προϊόντα μεταβλητού ιξώδους, θιξοτροπικά (δηλαδή προϊόντα μορφής πάστας, μετά την ανάδευση των δύο συστατικών τους), που εμπεριέχουν fillers, ενδεδειγμένα για διατρήματα σε οποιαδήποτε σημείο και θέση, σε οριζόντια στοιχεία π.χ. δάπεδα εργασίας, στην κάτω (ανεστραμμένη επιφάνεια, πάνω από το ύψος του κεφαλιού) ή ακόμα και στην άνω ζώνη και προφανώς σε διατρήματα διαμορφωμένα οριζόντια (παράλληλα με το δάπεδο εργασίας) σε κατακόρυφες επιφάνειες:

 • με filler λεπτοκόκκου, όταν η απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και ονομαστικής διαμέτρου αγκυρίου είναι στο σύνολο < 2mm

(όπως π.χ. τα Sinmast P103 FS/ Injection, Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor),

 • με filler, όταν η απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και ονομαστικής διαμέτρου αγκυρίου είναι στο σύνολο > 2mm,

(όπως π.χ. τα Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection, Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor).

Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής του αναμίγματος των δύο συστατικών τους:

 • με ανάδευση των (2) συστατικών για λίγα λεπτά με αναδευτήρα, σε χαμηλή ταχύτητα για την αποφυγή εμφάνισης αερακτικότητας στο μίγμα, μέχρις ότου επιτευχθεί μίγμα ομοιογενούς σύστασης και απόχρωσης, πλήρους ομογενοποίησης, χωρίς διχρωμίες

(όπως π.χ. τα Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection, S2/S2L και Sinpast J/A),

 • με στατική ανάμιξη των (2) συστατικών στο ακροφύσιο (το οποίο παρεμπιπτόντως επιδέχεται και μύτη προέκτασης σε εφαρμογές διατρημάτων με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος), μέχρις ότου επιτευχθεί μίγμα ομοιογενούς σύστασης και απόχρωσης, πλήρους ομογενοποίησης, χωρίς διχρωμίες

(όπως π.χ. τα Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor).

Άλλη περίπτωση; Ανάλογα με τις συνθήκες υποστρώματος εφαρμογής συστήματα συμβατά με:

 • ξηρές συνθήκες

(όλοι οι τύποι των αγκυρωτικών μέσων που συνθέτουν την γκάμα προϊόντων)

 • ξηρό ή ελαφρά νοτισμένο υπόστρωμα

(όπως π.χ. τα Sinpast J/A, Sinmast P103, Sinmast P103 FS/ Injection, Sinmast EpoxyFast Anchor και Sinmast PSF Anchor),

 • για εφαρμογή σε σκυρόδεμα (ρηγματωμένο και μη), ιδιαιτερότητα συνθηκών

(όπως π.χ. τo Sinmast EpoxyFast Anchor),

για εφαρμογές με παρουσία νερού στο διάτρημα (σε σχετικό βάθος, ακόμα και μέσα στο νερό υποβρυχίως), άλλη μία ιδιαιτερότητα, επίσης, με κατάλληλο υλικό που εξωθεί το νερό κατά την πλήρωση!!

(τέτοιο όπως π.χ. τo Sinmast EpoxyFast Anchor)

Τέλος, με κριτήριο τα υψηλότερα μηχανικά χαρακτηριστικά όπου, τα βασικά προϊόντα αγκυρώσεων, που επικρατούν είναι κυρίως εκείνα που χαρακτηρίζονται ως προϊόντα εποξειδικής βάσης. Υπάρχουν όμως και άλλα συστήματα στην αγορά, που βασίζονται σε ρητίνη βινυλεστερικής, μεθακρυλικής, συνδυασμένη κατάσταση εποξειδικού-ακρυλικού ή προϊόντος πολυεστερικής βάσης που, ως προς τις αντοχές τους, σε σχέση πάντοτε με τα καθαρά εποξειδικά (pure-epoxy systems), αποτελούν προϊόντα με ηπιότερα μηχανικά χαρακτηριστικά.

Οπότε, συνοψίζοντας όλες τις παραμέτρους ανωτέρω συντάσσεται ο πίνακας:

Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή:

 • Για προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες σε ζεύγος δοχείων, πριν την ανάμιξη της Ρητίνης (μέρος Α) με τον Σκληρυντή (μέρος Β), κρίνεται σκόπιμη η ανάμιξη αρχικά κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του, σε συνέχεια τα δύο μέρη μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να τηρείται σχολαστικά η αναλογία των 2-συστατικών που αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.
 • Σε περίπτωση προϊόντων σχεδιασμού, παραγωγής μίγματος μέσω διαδικασίας στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο, πριν ξεκινήσετε την χρήση κάθε σετ φύσιγγας και προ της εφαρμογής του αγκυρωτικού μέσου στην οπή, απορρίψτε τις πρώτες διακυμάνσεις του προϊόντος (κατ’ εκτίμηση τα πρώτα 5-7 ml περίπου), έως ότου επιτευχθεί μίγμα ομοιογενές, ενιαίας χρωματικά απόχρωσης.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη, πόσο μάλλον την έκθεση των δοχείων παρατεταμένα στον ήλιο, ώστε να αποτρέψετε τη συρρίκνωση του χρόνου εργασιμότητας. Η φύλαξη των δοχείων και η ανάμιξη των δύο συστατικών, συστήνεται να γίνεται πάντοτε υπό σκιά. Επίσης, σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αποφύγετε την μεταφορά των δοχείων υλικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, για μεγάλη απόσταση χρονικά.
 • Πρωτίστως, επισημαίνονται οι θέσεις πάκτωσης με διακριτική σήμανση. Για τη διαμόρφωση διατρημάτων μεγάλης διαμέτρου από (Φ) ≥ 16mm, συστήνεται όπως η διαδικασία εκτελεστεί με διάνοιξη οπής «οδηγού» δηλαδή, αρχικά διάτρημα με τρυπάνι μικρότερης διαμέτρου, όχι όμως υποχρεωτικά σε όλο το επιθυμητό βάθος τελικής διάνοιξης.
 • Πριν την εφαρμογή του υλικού προσαρμογής η οπή πρέπει να είναι καθαρή, ελεύθερη από υπολείμματα και χαλαρά στοιχεία σκυροδέματος. Ο καθαρισμός της οπής γίνεται με αναρρόφηση της σκόνης από το εσωτερικό της με φύσημα πολλαπλά, μέσω εισπίεσης αέρα με αντλία χειρός ή πιστόλι με αεροσυμπιεστή. Συμπληρωματικά στις οπές παράλληλες με τη γραμμή δαπέδου εργασίας ή σε θέσεις πάνω από το ύψος του κεφαλιού, αναλόγως της διαμέτρου του διατρήματος, είναι εφικτή η παράλληλη χρήση ειδικών τεμαχίων από καμπύλα βουρτσάκια με χαλύβδινες συρματότριχες, διαμέτρου ανάλογης με τη διάμετρο της οπής.

Κατά την εφαρμογή:

 • Για τα προϊόντα Αγκύρωσης «κανονικής πήξης», η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να είναι μεταξύ +8 οC με +35 οC, ενώ για τους τύπους ταχείας ωρίμανσης από +5 οC με +40 οC.  Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).

  Για τύπους μιγμάτων ρευστής μορφής που χρησιμοποιούνται ως αγκυρωτικά μέσα, η εφαρμογή γίνεται με χύτευση του προϊόντος μετά την ανάμιξη από τη συσκευασία στην προδιαμορφωμένη οπή (μετά τη διαδικασία διάτρησης). Η οπή, ανάλογα με την απόκλιση μεταξύ διαμορφωμένης οπής και διάμετρο αγκυρίου, συμπληρώνεται με τόση ποσότητα ρητίνης αγκύρωσης (καταλαμβάνοντας περίπου το 40%–60% της οπής), ώστε όταν τοποθετηθεί το αγκύριο, να ξεχειλίσει μικρή ποσότητα ρητίνης από την οπή. Πιέστε το αγκύριο στην οπή με μικρή περιστροφική κίνηση, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά κενά αέρος στο εσωτερικό του διατρήματος. Χωρίς να κτυπηθεί το αγκύριο/ βλήτρο, φροντίστε να σταθεροποιήσετε με κατάλληλο τρόπο το βλήτρο, στην θέση του (ώστε να μη μετακινηθεί μέχρι την πήξη του συγκολλητικού μέσου).

  Για τύπους μιγμάτων μορφής πάστας, με δόκιμο τρόπο εφαρμόζεται επαρκής ποσότητα συγκολλητικού μέσου στο εσωτερικό του διατρήματος (καταλαμβάνοντας περίπου το 40%–60% της οπής), ώστε όταν τοποθετηθεί το αγκύριο, να εξωθήσει η διαδικασία μικρή ποσότητα ρητίνης από την οπή. Ομοίως, εφαρμόστε το αγκύριο στην οπή με μικρή περιστροφική κίνηση, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά κενά αέρος στο εσωτερικό του διατρήματος.  Χωρίς να κτυπηθεί το αγκύριο, αφαιρέστε με σπάτουλα όποια περίσσια ποσότητα παρατηρείται και παραμένει γύρω του, η οποία προσοχή, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται. Φροντίστε να σταθεροποιήσετε με κατάλληλο τρόπο το αγκύριο, στην θέση του (ώστε να μη μετακινηθεί μέχρι την πήξη του συγκολλητικού μέσου),

Αντίστοιχα, όσο αφορά τους τύπους αγκυρωτικών μέσων που εφαρμόζονται με πιστόλι, με δυνατότητα στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο, συμπληρώστε την  οπή ομοιόμορφα ξεκινώντας από τον πυθμένα του διατρήματος της οπής προς τα έξω, ώστε να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός αέρα. Ανεβάζετε την μύτη στατικής ανάμιξης της φύσιγγας αργά και από λίγο την φορά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισπίεσης. Πλήρωση των οπών διάτρησης με παροχέτευση μίας ποσότητας μίγματος ρητινοκονιάματος που να αντιστοιχεί στα 2/3 περίπου αναλογικά, του βάθους οπής. Ακολούθως, τοποθετήστε ταχύτατα με περιστροφική φορά, το αγκύριο/ βλήτρο/ στριφώνι/ ντίζα κλπ., σταθεροποιώντας το κατά κάποιο τρόπο, στην θέση του, αφαιρώντας όποια περίσσια ποσότητα, που παρατηρείται και παραμένει γύρω από το αγκύριο. Χρόνος αναμονής για σωστή ωρίμανση και σκλήρυνση του αγκυρωτικού. Μην μετακινήσετε ή φορτίσετε πρόωρα το αγκύριο, την ντίζα, ή το όποιο μεταλλικό στοιχείο, πριν επέλθει το στάδιο πλήρους ωρίμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στις ΕΤΕΠ, δεν είναι δόκιμη ή αποδεκτή γι’ αυτό και ρητώς απαγορεύεται η εμβάπτιση στο νωπό μίγμα που είναι μέσα στο δοχείο καθώς και η επάλειψη υλικού, σε όλο το μήκος πάκτωσης, της ράβδου οπλισμού με συγκολλητικό υλικό που λειτουργεί ως αγκυρωτικό μέσο, όποιας μορφής ή σύστασης, και η τοποθέτησή της μετέπειτα, με το νωπό μίγμα που φέρει επάνω της, μέσω της οπής στο διάτρημα. Η διαδικασία αυτή δε διασφαλίζει ότι θα πληρωθεί πλήρως και επαρκώς το διάκενο μεταξύ μεταλλικού συνδέσμου και τοιχωμάτων του διατρήματος της οπής. Οπότε, αυτή η τεχνική πρέπει να αποφεύγεται.

 

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu